BIP - www.bip.gov.pl   BIP
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Spó?ka
  ∴ Organy spó?ki
  ∴ Charakterystyka jednostki
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja maj?tkowa
  ∴ Archiwum
  ∴ Sytuacja finansowa i gospodarcza
  ∴ Archiwum
  ∴ Zakres us?ug i lokalne uwarunkowania ich ?wiadczenia
  ∴ Sprawozdanie Zarz?du za
  ∴ Archiwum
 
  Informacje
  ∴ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ?cieków
  ∴ Archiwum
  ∴ Wnioski
  ∴ Obowi?zuj?ce op?aty
  ∴ Archiwum op?at
  ∴ Jako?? wody
  ∴ Archiwum jako?ci wody
 
  Og?oszenia
  ∴ Przetargi
  ∴ Archiwum przetargi
  ∴ Og?oszenia, aktualno?ci
 
  RODO
  ∴ dokumenty
 
  Kontakt
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Zak?ad Wodoci?gów i Kanalizacji Sp.z o.o. wita na ?amach BIP

Przedmiotem dzia?alno?ci spó?ki jest:

produkcja i zaopatrzenie miasta w wod?,

eksploatacja miejskiej sieci wodoci?gowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,

eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ?cieków,

odbiór ?cieków od dostawców i ich oczyszczanie,

konserwacja urz?dze?, remonty i odtwarzanie maj?tku eksploatacyjnego,

wydawanie uzgodnie? w zakresie budowy przy??cze? do sieci wodoci?gowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urz?dze? wodno-kanalizacyjnych,

?wiadczenie us?ug w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urz?dze? wodoci?gowych i kanalizacyjnych,

dzia?alno?? handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie dzia?ania Spó?ki.

 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2153471 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^