Przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60.000 EURO

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111
e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.”.

I.         Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

II.        Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej

            www.bip.zwik.mragowo.pl

III.       Przedmiot i Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV – 29241235-6 urządzenia zakładu oczyszczania
        Wysokociśnieniowa maszyna czyszcząca, zamontowana na przyczepie jednoosiowej.
Zakres rzeczowy
Dostawa wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej.
Parametry urządzenia:
1.        poziom hałasu  ≤ 69 dB
2.        regulacja zwijania bębna
3.        moc silnika =  24 KM.
4.        ciśnienie ≥  150 bar.
5.        wydajność ≥  50 1/min.
6.        bęben z wężem ciśnieniowym zwijanym hydraulicznie
7.        zabezpieczenie pompy wodnej przed pracą na sucho
8.        obieg zamknięty (praca zimą)
9.        długość węża ciśnieniowego ≥  60mb
10.     długość węża napełniającego ≥  50 mb
11.     zbiornik wody = 500 l
12.     waga urządzenia 550 kg
13.     skrzynie narzędziowe zintegrowane z urządzeniem, zamykane na klucz.
Wyposażenie dodatkowe:
1.        głowica czyszcząca ślepa.
2.        głowica czyszcząca z pilotem.
3.        głowica „Granat”
4.        głowica obrotowa
5.        pistolet wysokociśnieniowy z lancą.
6.        koło zapasowe

IV.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V.   Wymagany termin wykonania
1.        Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
2.       Zakończenie – 20.12.2006 r.
VI. Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm)
Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców. Dokumenty które należy złożyć:
1.        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.        oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm).
3.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje).
4.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 3)  warunki realizacji zamówienia.
VII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
VIII. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 10.11.2006 r. do godziny 10:30
1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na  adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo oraz opatrzona napisem: „Zakup wysokociśnieniowej maszyny czyszczącej, zamontowanej na przyczepie jednoosiowej”.
IX. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Romana Karpińskiego, tel. 089 7416111.  Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 9:00 do 13:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZWiK Nr 4/341/2006 będzie można uzyskać w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo.
XI. Otwarcie ofert 
Nastąpi w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo, w świetlicy w dniu 10.11.2006 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
          Wywieszono dnia:  27.10.2006 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:            10.11.2006 r.                                                                                                                
             
Mrągowo, 20.10.2006 r.
M.K.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski