Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2010 rok
MRĄGOWO 2011
I.        Charakterystyka jednostki
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.182.000,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         1.894.796,06 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2009.
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)    uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)     szkółkarstwo leśne.
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.      Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki                    
                                                                    
II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2010r.        – 18.496.749,40 zł
–            na dzień 31-12-2010r.        – 20.597.528,95 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zmniejszenia wartości o 13.240,15 zł w związku z likwidacją umorzonego środka trwałego.
2.      Zwiększenia  wartości o  – 2.114.019,70 zł w związku z :
          a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.980.351,08 zł,
          w skład których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1.257.661,20 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   664.931,05 zł
– inne środki trwałe
    14.293,83 zł
– wartości niematerialne i prawne
43.465,00 zł
     
           b) przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 133.668,62zł,
         w skład których wchodzą:
– urządzenia techniczne i maszyny
29.704,50 zł
         – środki transportu                                                          –        95.084,12 zł
         – inne środki trwałe                                                               –          8.880,00 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na     
     dzień 31-12-2010r. wynosiła  15.703.214,78 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
918.391,30 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
12.770.579,34 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.662.596,56 zł
– środki transportowe
286.439,41 zł
– pozostałe środki trwałe
23.916,43 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –        41.291,74 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2010 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2010r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 366.042,94 zł    w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
4.034,69 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
zysk
zysk
279.098,22 zł
6.510,24 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
76.399,79 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 83.967,00  złotych, zysk netto wyniósł – 282.075,94 zł.
W stosunku do założeń planowych wynik finansowy netto poprawiono o 126 tys. zł, natomiast w stosunku do wykonania w roku 2009 Spółka powiększyła zysk                o 92.770,01 złotych.
Za 2010 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 6.964.577,02 zł co stanowi   103,5 % planu. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 4.925.222,63 zł co stanowi 70,7 % całości przychodów.
W roku 2010 w porównaniu do roku 2009 sprzedaż wody wzrosła o 2,6 %, natomiast ilość dostarczanych ścieków uległa zmniejszeniu o 0,8 %.
Sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 1996-2010 w                                                         ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie
Sprzedaż osiągnięta w 2010 roku potwierdza zahamowanie utrzymującej się od wielu lat tendencji spadkowej w zakresie ogólnego spożycia wody i zapotrzebowania na usługi dotyczące odbioru ścieków. Niewątpliwie wpływ na takie ukształtowanie się sprzedaży miały warunki pogodowe (upalne lato) w ubiegłych latach. Wskazana tendencja jest zgodna, co do wielkości i tempa, z tendencjami krajowymi.
Wielkość dostarczanej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez odbiorców usług. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie odbiorców zostało pokryte.
W latach ubiegłych podstawowe przyczyny spadku zużycia wody w gospodarstwach domowych to:
– wzrost świadomości ekonomicznej mieszkańców;
– osiągniecie wysokiego stopnia opomiarowania indywidualnych odbiorców;
– dobre jakościowo i nowoczesne materiały instalacyjne i urządzenia ograniczające straty wody w instalacjach domowych
Spadek zużycia wody z wodociągu miejskiego u odbiorców przemysłowych związany jest z restrukturyzacją przedsiębiorstw, ich prywatyzacją lub likwidacją oraz zmianą technologii produkcji.
Aby osiągnąć wzrost sprzedaży wody Spółka prowadzi działania mające na celu  pozyskanie nowych odbiorców zaopatrywanych wcześniej z własnych ujęć wody – głównie gminnych. W roku 2010 sprzedano dla Gminy Mrągowo 121.005 m3 wody tj.       o 37.624 m3 więcej niż w roku 2009.
  Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2010 do roku 2009 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

Woda

ścieki

Lp
Kategoria
odbiorcy
2009r.
m3
%
w 100
2010r.
m3
%
w 100
%
05:03
2009r
m3
%
w 100
2010r.
m3
%
100
%
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
746.896
77,14
775.450
78,03
103,82
678.058
72,76
670.659
72,52
98,91
2.
Pozostali
221.318
22,86
218.359
21,97
98,66
253.911
27,24
254.187
27,48
100,12
Razem:
968.214
100
993.809
100
102,64
931.969
100
927.846
100
99,24
                           
       Przychody z działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność   w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.929.175,58 zł i stanowiły 27,7 % całości przychodów.
W stosunku do roku 2009 wartość przychodów z działalności pozostałej wzrosła       o 27,2%. Podobnie jak w latach poprzednich, działalność ta realizowana była bez podnoszenia kosztów stałych Spółki, z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie zmniejsza koszty działalności podstawowej.
Inne źródła przychodów to:
– pozostałe przychody operacyjne  – 98.207,42 tys. zł (1,4 % całości przychodów )
– przychody finansowe  – 11.971,39 tys. zł (0,2 % całości przychodów )
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych (91.905,63 zł ) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.  
Przychody finansowe to przede wszystkim otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych w kwocie 5.466,34 zł, odsetki od należności nie zapłaconych w terminie w kwocie 4.893,58 zł.
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” wyniosły w 2010 roku 7.581,42 złotych.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2010 roku wyniosły 6.470 tys. zł i w stosunku do roku 2009 wzrosły  o 13 % tj. o 754 tys. zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 88 tys. zł co stanowi 11,7 % wzrostu kosztów
·         koszty materiałów, usług obcych i energii wzrosły o 452 tys. zł co stanowi 59,9% wzrostu kosztów
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 249 tys. zł co stanowi 33% wzrostu kosztów
·         koszty pozostałe wzrosły o 15 tys. zł co stanowi 2,0 % wzrostu kosztów
·         podatki i opłaty zmniejszyły się  o 50 tys. zł. (-6,6 % wzrostu kosztów )
Przeważająca część kosztów związana jest bezpośrednią z działalnością podstawową Spółki tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2010 wynosiła  4.929 tys. zł co stanowi 76 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2009                 o 544 tys. zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 73 tys. zł co stanowi 13,4 % wzrostu kosztów
·         koszty materiałów, usług obcych i energii wzrosły o 339 tys. zł co stanowi 62,3 % wzrostu kosztów
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 126 tys. zł co stanowi 23,2 % wzrostu kosztów
·         koszty pozostałe wzrosły o 54 tys. zł co stanowi 9,9 % wzrostu kosztów 
·         podatki i opłaty spadły o 48 tys. zł (-8,8 % wzrostu kosztów )
Duży wzrost kosztów materiałów, usług obcych i energii spowodowany jest głównie realizacją zadania mającego na celu przekazanie do rolniczego wykorzystania osadów (631 ton) wytworzonych w oczyszczalni ścieków. Poniesiony koszt zagospodarowania osadów w 2010 roku wyniósł 162 tys zł.(brutto).   
Wzrost kosztów amortyzacji związany jest z przekazaniem do Spółki w  2009 roku    w formie aportu rzeczowego sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości 4.123.000,00 zł oraz przyjęciem na stan inwestycji własnych, w tym zakończonej w 2010 roku inwestycji pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”         o wartości 1.343.299,37 złotych.
Jednostkowy koszt dostawy wody i odbioru ścieków w latach 2009 i 2010 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2009r.
2010r.
 4:3
 %
1
2
3
4
5
1.

 Woda

1,71
1,98
115,8
2.
 Ścieki
3,13
3,50
111,8
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.635 tys. zł i stanowiły 24,9 % całości kosztów.
  
IV.  Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki
       Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2010 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp.
Treść
Jednostka miary
Rok
2009
Rok
2010
Zmiany

Wskaźniki rentowności

1.
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
3,22
4,17
+0,95
2.
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
1,44
2,14
+0,70
3.
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)
%
1,10
1,63
+0,53
Bieżąca płynność finansowa
4.
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
2,30
1,91
-0,39
5.
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
59,5
67,4
+7,90
6.
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
36
31
-4
7.
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług
 x 365 : koszty)
dni
14
17
+3

Wskaźniki obsługi zadłużenia

8.
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
5,42
5,27
-0,15
9.
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
87,98
88,58
-0,60
10.
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,06
0,06
      –
11.
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
93,91
93,78
-0,13
12.
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,08
3,24
+0,16
13.
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
101,2
113,1
+11,90
Zyskowność sprzedaży, która obrazuje efekty sprzedaży i koszty wytworzenia wzrosła o 0,95 %. Jest to wynik wzrostu sprzedaży usług o 1.055 tys. zł – to jest o 17,4 % jaki nastąpił w 2010r. w stosunku do 2009r. przy wzroście kosztów o 15,7 %. W porównani do roku 2009 nastąpiła poprawa zyskowności kapitału i majątku Spółki. Efektywność wykorzystania kapitału wzrosła o 0,70 %, natomiast zyskowność majątku poprawiła się o 0,53 %.
W badanym okresie wskaźnik płynności bieżącej w stosunku do roku 2009 uległ lekkiemu obniżeniu do wartości 1,91 ( wielkość pożądana 1,8 – 2,0) i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego  wielkość za rok 2010 wskazuje, że wartość majątku obrotowego blisko dwukrotnie przewyższa wartość bieżących zobowiązań.
Okres windykacji należności od odbiorców z tytułu dostaw i usług został nieznacznie skrócony z 36 dni w 2009 roku do 31 dni w 2010 roku. Spółka minimalizuje ryzyko nieściągalności poprzez ich ścisłe monitorowanie.
Cykl płatności zobowiązań  z tytułu dostaw robót i usług wydłużył się o 3 dni co jednak nie stwarza zagrożenia niewypłacalności Spółki.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki (udział całości zobowiązań, czyli tych długoterminowych i krótkoterminowych w aktywach firmy ) zmalał o 0,15 %, z 5,42 %         w roku 2009 do 5,27 % w roku 2010. Oznacza to, że Spółka zmniejszyła i tak relatywnie niski udział w finansowaniu aktywów Spółki przez kapitał obcy.
W roku 2010 poprawiła o 0,16 tys. zł efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2009, oraz znacząco wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 101,2 tys. zł       w roku 2009 do 113,1 tys. zł w roku 2010 – wzrost o 11,9 tys. zł. Oznacza to, że znaczny wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2009.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2010, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową        i finansową Spółki.
IV.   Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2010 inwestycji wynosi -1.052.791,92złotych.
Wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2008-2010 kształtuje się następująco:
L.p.
Rok
Wartość zrealizowanych inwestycji w tys. zł.
Wartość
 naliczonej amortyzacji
środki własne
Inne
1.
2008
750,6
0,0
656,0
2.
2009
1033,4
600,0
677,7
3.
2010
1034,2
18,6
766,0
Z powyższej tabeli wynika, że wartość środków własnych wydatkowanych na inwestycje stale wzrasta. W roku 2010 osiągnęła wartość 1034,2 tys. złotych przy naliczonej amortyzacji w wysokości 766 tys. zł. Kwotę 18,6 tys. zł Spółka otrzymała        z Powiatowego Biura Pracy tytułem dofinansowania do tworzonego nowego stanowiska pracy.
Planowane nakłady inwestycyjne w 2010 r. wynosiły ogółem 941,6 tys. zł, z tego:
– urządzenia kanalizacyjne – 446,0 tys. zł
– urządzenia wodociągowe  – 395,6 tys. zł
– zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych – 100,0 tys. zł
Poniesiono nakłady łącznie w kwocie 1.052,8 tys. zł, z tego:
– urządzenia kanalizacyjne – 368,6 tys. zł
– urządzenia wodociągowe  – 539,8 tys. zł
– zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych – 144,4 tys. zł
14 zadań zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji w wyniku czego powstały środki trwałe o wartości 2.096 tys. zł. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2011 roku.
W wyniku działalności inwestycyjnej przekazano do eksploatacji niżej wymienione zadania:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– przyłącze kanalizacyjne do WOSZK, dn 110; L = 550 mb. – 55,6 tys. zł;
– sieć kanalizacji sanitarnej ul. Zielone Wzgórze, dn 200; L = 314 mb. – 22,4 tys. zł;
– modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej,  dn 500; L = 300 mb.
   – 26,2 tys. zł;
– modernizacja pomieszczeń garażowych (utworzenie stanowiska pracy) – 21,4 tys. zł ;
– przebudowa budynku garażowego oczyszczalni ścieków ( adaptacja pomieszczenia  
  do przygotowania mleczka wapiennego)– 7,3 tys. zł
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 1.343,3 tys. zł;
– modernizacja zbiorników podziemnych SUW  – 28,7 tys. zł;
– budowa sieci wodociągowej Marcinkowo-Mrągowo, dn 225; L = 1.684 mb. –
  295,1 tys. zł;
– modernizacja pompy głębinowej SP 77-5 – 8,9 tys. zł;
– budowa przyłącza wodociągowego do WOSZK,  dn 110; L = 550 mb. – 55,5 tys. zł; 
– modernizacja sieci wodociągowej ul. Krzywa, ( zabudowa węzła zasuwowego) –   
  19,9 tys. złotych.
3. Zakupy inwestycyjne.
 Wartość zrealizowanych zakupów za 2010 rok stanowiła kwotę 211,7 tys. zł, z tego:
– zakupiono pojazdy w ramach wymiany wyeksploatowanych środków transportu –
   96,7 tys. zł
– odtworzono środki trwałe, urządzenia, sprzęt, narzędzia i wyposażenie – 39,5 tys. zł
– zakup licencji i rozbudowa systemu informatycznego – 75,5 tys. zł
          W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych :
– usunięto 33 awarie sieci wodociągowych, z czego 8 to awarie sieci o przekroju 100  
   mm i powyżej,
– usunięto 25 awarii przyłączy wodociągowych do budynków,
– usprawniono 11 zasuw klinowych,
– wymieniono i zamontowano 11 obudów do zasuw,
– zamontowano dodatkowo 10 zasuw liniowych na sieci,
– usprawniono 5 nawiertek oraz wymieniono 5 nawiertek,  4szt. zasuw domowych,
– wymieniono i zamontowano 4 hydranty ppoż.,
– planowo wymieniono 262 szt. wodomierzy istniejących,
– zamontowano 262 szt. nowych wodomierzy.
 W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach kanalizacyjnych :  
– usunięto 345 awarii sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami
   stałymi ),
– usunięto 13 awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków,
– wyremontowano 15 rewizyjnych studni kanalizacyjnych,
– wymieniono i zamontowano 7 pokryw studni kanalizacyjnych,
– wyremontowano 3 szafy sterownicze przepompowni ścieków,
      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
W systemie zleceniowym wykonano remonty w zakresie robót budowlano-montażowych o wartości 86,6 tys. zł, a w szczególności:
– remont nawierzchni drogi wewnętrznej SUW,
– remont pomieszczeń socjalnych konserwatorów sieci wodociągowej.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2010r Spółka zatrudniała – 62 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2010 wynosił – 63 osoby.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2009-2010 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2009r.
2010r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
10,9
11,0
                Wzrost
                 0,01
2
 Stanowiska
 robotnicze
46,20
47,75
Wzrost
0,3
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
58,10
59,75
Wzrost
0,28
Fluktuacja załogi w okresie sprawozdawczym była niewielka. W trakcie roku przyjęto do pracy 2 osoby, natomiast zwolniono z pracy jednego pracownika.
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 14 lat (na stanowiskach nierobotniczych 10 lat i na stanowiskach robotniczych 11 lat ). Średni wiek załogi wynosi 46 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy        z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (88 %).
W roku 2010 średnia płaca bez odpraw i nagród jubileuszowych wzrosła w stosunku do roku 2009 o 6,4 % i wyniosła 3.045,60 zł.
        Przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem odpraw i nagród jubileuszowych i bezosobowego funduszu płac wyniosło 3.087,90 zł, co daje wzrost         o 5,3 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2009.
W 2010 roku nie odnotowano wypadków przy pracy. W stosunku do roku 2009,       w którym wydarzył się jeden lekki wypadek przy pracy, odnotowano spadek liczby dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkami o 12 dni.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku został naliczony w wysokości 61 tys. zł. Dodatkowo fundusz uchwałą Zgromadzenia Wspólników został zasilony kwotą w wysokości 20 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2009.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
                
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków    w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodno prawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2007r. Znak: ROŚ 6213-12/06 obowiązującej do 31.12.2014 roku.
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2010 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97 % ( wymagany decyzją 75 % )
  • BZT5 – procent redukcji –  99 % ( wymagany decyzją 90 %)
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99 % ( wymagany decyzją 90 % )
  • Azot ogólny – procent redukcji – 91 % ( wymagany decyzją 80 % )
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 97 % ( wymagany decyzją 85 % )
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3.303 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2010 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 31,7 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2009 uległa zwiększeniu o 6,1 tys. zł co jest spowodowane zwiększoną ilością ładunku metali ciężkich w ściekach oczyszczonych.
W roku 2010 powstało w oczyszczalni 659 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odsączeniu na prasie wynosi 83 %.
Z ogólnej ilości osadów 631 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Natomiast 28 Mg s. m. zmagazynowano czasowo na terenie oczyszczalni. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi 4,1 tys. Mg s. m.
VIII. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.     W roku 2010 Spółka wykonała podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i miejskiej sieci kanalizacyjnej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie. Wykonane przyłącza zostały zrealizowane przez Spółkę na podstawie umowy przyłączeniowej podpisanej z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie. Koszt wykonania przyłączy wyniósł 337 tys. zł, z tego kwota 232 tys. zł (brutto) sfinansowana została przez właściciela Ośrodka. Planowany wzrost ilości dostarczanej wody i ilości odbieranych ścieków z tego tytułu wyniesie w roku 2011 około 24 tys. m3.  
2.     W grudniu 2010 roku Spółka wygrała przetarg ogłoszony przez Gminę Mrągowo na zarząd i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy w latach 2011 -2013. Ustalona na rok 2010 cena 1 m3 wody na terenie gminy wynosi 2,51zł (brutto), natomiast cena 1 m³ ścieków wynosi 3,96zł  we wsi Polska Wieś i  4,74 zł (brutto) w pozostałych miejscowościach. Opłata stała  wynosi 5,94 zł/odbiorcę/miesiąc (brutto). Planowany na rok 2011 zysk z tytułu eksploatacji wodociągów i kanalizacji w gminie wynosi 16 tys. zł przy przychodach    w kwocie 1.167 tys. złotych.
3.     Również w grudniu 2010 roku Spółka wygrała przetarg na konserwację sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Mrągowo w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. Planowany z tego tytułu przychód wynosi 281 tys. zł (brutto).  
4.     Awarie.
W roku 2010 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
5.     Kontrole.
W roku 2009 Spółka kontrolowana była przez następujące instytucje kontrolne:    Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Olsztynie oraz Państwową Inspekcję Pracy w Olsztynie. Przeprowadzone kontrole nie wykazały w funkcjonowaniu Spółki działań niezgodnych z prawem. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej miejską siecią wodociągową mieszkańcom miasta.       W roku 2010 pobrano i zbadano 29 prób wody pod względem bakteriologicznym   i 34 pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
6.  Inne.
Z dniem 01.01.2011r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.        o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
–  w mieście Mrągowo – 6,82 %,
–  w gminie Mrągowo –  2,84 %.
W roku 2010 Spółka dokonała odbioru 36 przyłączy wodociągowych i 22 przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Wydane zostały 53 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
         W roku 2010 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 16.02.2011 rok                    
                                                                                         Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                                     mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski