Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2015

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2015 rok
I.      Charakterystyka jednostki
1.    Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.    Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.    Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.    Wysokość kapitału zakładowego:
         13.374.950,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 267.499 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.    Wysokość kapitału zapasowego:
         3 764 583,97 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2014.
6.    Przedmiot działalności:
a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)     gospodarka leśna,
k)   szkółkarstwo leśne;
l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
7.    Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.    Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki         
                                                                               
II.    Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2015r.        – 29.266.119,42 zł
–        na dzień 31-12-2015r.        – 31.837.913,48 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 2.776.322,89 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  396.346,05 zł, w skład, 
których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   357.012,31 zł
–  urządzenie techniczne i maszyny                                      –       39.333,74 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 85.420,70 zł        w tym:
– urządzenia techniczne i maszyny                                       –       81.345,17 zł
– inne środki trwałe                                                              –         4.075,53 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach projektów               
         z dofinansowaniem:
         – urządzenie techniczne i maszyny                                     –   2.294.556,14 zł
        
2.    Zmniejszenia wartości o 204.528,83 zł w związku z likwidacją środków trwałych:
         – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej         –         8.968,40 zł
   – urządzenia techniczne i maszyny                                           –      195.560,43 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2015r. wynosiła  23.756.798,44 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.127.718,55 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 14.779.528,96 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.692.477,12 zł
– środki transportowe
   1.124.949,36 zł
– pozostałe środki trwałe
        12.565,31 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                              –          19.559,14 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2015 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.  Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2015r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 862.182,03 zł
w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
 488.966,08 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
– elektrownia fotowoltaiczna
zysk
zysk
strata
60.352,85 zł
156.721,62 zł
16.774,57 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
162.431,86 zł
4.
Świadectwa pochodzenia wydane przez Prezesa  URE
zysk
–  10.484,19 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 179.465,00  złotych, zysk netto wyniósł – 682.717,03 zł.
Za 2015 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 9.124.565,41 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 6.433.526,80 zł, co stanowi 71 % całości przychodów.
W roku 2015, w porównaniu do roku 2014 ilość sprzedanej wody wzrosła o 2,2 %        w tym:
– w mieście Mrągowo zużycie wody wzrosło o 0,7 %
– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 9,6 %
Wzrost sprzedaży wody spowodowany był głównie wyjątkowo suchym i upalnym okresem letnim i dużym zużyciem wody do podlewania upraw i utrzymania terenów zielonych.
Ilość odebranych ścieków uległa zmniejszeniu o 0,8% w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała o 0,8 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 0,8 %
Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków w mieście Mrągowo i dla gminy Mrągowo za rok 2015 do roku 2014 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
ścieki
Lp.
Kategoria
odbiorcy
2014r.
m3
%
w 100
2015r.
m3
%
w 100
wzrost%
05:03
2014r
m3
%
w 100
2015r.
m3
%
100
wzrost %
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
793.973
78,43
800.964
77,44
100,88
644.811
72,94
635.486
72,44
98,55
2.
Pozostali
218.415
21,57
233.387
22,56
106,85
239.233
27,06
241.757
27,56
101,06
Razem:
1.012.388
100
1.034.351
100
102,2
884.044
100
877.243
100
99,23
                  
        Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2014 o 10,9 % i wyniosły 1.827.305,98 zł, co stanowi 21.46 % całości przychodów Spółki.
Inne źródła przychodów to:
– przychody z działalności pozostałej  obejmującej roboty odpłatna – 328.276,21 ( 3,6%
  całości przychodów)
– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 127.751,33 zł ( 1,4 % całości przychodów),  
  w tym ze sprzedaży świadectw pochodzenia  42.546,12 zł. Na dzień 31.12.2015 roku 
  Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia w ilości  90,613 MWh energii
  elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o wartości 10.484,19 zł.
  Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną rynkową na dzień
  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia. 
– przychody finansowe  – 10.834,44  zł (0,12 % całości przychodów )
– pozostałe przychody operacyjne  – 383.908,06 zł (4,21 % całości przychodów )
Ponadto Spółka realizowała własne zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .
Wartość tych inwestycji wyniosła 902.061,82 zł.
Opisana wyżej działalność inwestycyjna oraz pozostała działalność usługowa wykonywana była z wykorzystaniem posiadanego stałego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżało koszty stałe przypisane do działalności podstawowej.
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych (322.534,01 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy. 
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 7.869,75 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 2.964,69 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2015 roku ( z wyłączeniem kosztów elektrowni fotowoltaicznej, której działalność rozpoczęła się w marcu 2015r) wyniosły 7.883.068,44 tys. zł i w stosunku do roku 2014 wzrosły  o 6,5 % tj. o 485.000,85 zł    w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 304 tys. zł,
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych spadły o 4 tys. zł,
·         koszty materiałów, usług obcych, energii i pozostałe koszty wzrosły o 137 tys. zł,
·         podatki i opłaty wzrosły  o 48 tys. zł,
Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2015 wynosiła 
5.944.560,72 zł co stanowi 75,41 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2014 o 476.629,38 zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 304 tys. zł,
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych spadły  o 15 tys. zł,
·         koszty materiałów, usług obcych, energii i pozostałe koszty wzrosły o 138 tys. zł,
·         podatki i opłaty wzrosły o 49 tys. zł.
Jednostkowy koszt produkcji i dystrybucji 1m3 wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków w latach 2014 i 2015 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2014r.
2015r.
 4:3
 %
1
2
3
4
5
1.
 Woda
2,27
2,30
101,32
2.
 Ścieki
4,36
4,75
108,9
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.939 tys. zł i stanowiły 23,48 % całości kosztów.
Znaczący wzrost kosztów amortyzacji wynika z przyjęcia na stan nowo wytworzonych środków trwałych.
W roku 2015 zakończono i rozliczono dwa zadania inwestycyjne o dużej wartości, zrealizowane z udziałem środków unijnych.
Pierwsza inwestycja to projekt pod nazwą „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo”, którego realizacja rzeczowa została zakończona w grudniu 2014 roku, dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet I –Gospodarka Wodno – Ściekowa. W czerwcu 2015 roku nastąpiło zakończenie finansowe projektu. Po uwzględnieniu wszystkich korekt całkowita wartość projektu wyniosła 9.604.651,38 zł w tym kwota dofinansowania wyniosła 3.317.852,19 zł.
Druga inwestycja to projekt pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaiczne o mocy 0,5MW     w Polskiej Wsi”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”. Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 31 marca 2015r. Finansowo  Projekt został zakończony  w marcu 2015 roku . Wartość Projektu wyniosła 2.290.327,28 zł
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1.109.936,53 zł w tym:
– 943.446,05 – ze środków europejskich (EFRR)
– 166.490,48 – dotacja celowa
Na uzupełnienie wkładu własnego do powyższych inwestycji Spółka zaciągnęła pożyczkę  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie w wysokości 3.800.000,00 zł. oraz kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w wysokości 1.037.775,22 zł .  Okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy, tj. do 20.05.2024r. Koszt obsługi pożyczki w 2015 roku wyniósł 470.974,25 zł ( w tym 83.969,25 zł odsetki).
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację wyniósł w 2015 roku 78.242,80 zł ( w tym odsetki  35.012,05 zł).
IV.    Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.   
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2015 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp
Treść
Jednostka miary
Rok
2014
Rok
2015
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
7,97
7,71
 -0,26
2
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
3,86
5,03
+1,17
3
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)
%
    2,50
2,46
-0,04
Bieżąca płynność finansowa
4
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
0,59
1,77
-0,59
5
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
27,24
100,64
+73,40
6
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
31
32
+1
7
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)
dni
10
10
     0
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
22,72
17,61
-5,11
9
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
72,65
70,25
-2,40
10
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,35
0,27
  +0,08
11
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
89,00
93,00
+4
12
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,30
3,52
+0,22
13
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
142,8
152,53
  +9,73
 Wskaźnik płynności bieżącej uzyskał w roku 2015 wartość 1,77 ( wielkość pożądana 1,8-2,0) i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego wielkość za rok 2015 wskazuje, że aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 177 %.
W porównaniu do roku 2014 nastąpiła poprawa 0 1,17 % zyskowności kapitału a zyskowność majątku utrzymała się na takim samym poziomie.
Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2015 roku wyniósł 32 dni, a cykl płatności zobowiązań pozostał bez zmian w  porównaniu do roku 2014.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2015 wykazywał, że zobowiązania stanowiły 17,61% całości aktywów i zmalał w porównaniu do roku 2014 o 5,11%. Oznacza to, że udział zobowiązań w finansowaniu majątku stanowił około 18%.
 Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2014 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 142,8 tys. zł w roku 2014 do 152,53 tys. zł w roku 2015 – wzrost o 9,73 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2014.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki    w roku 2015, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową    i finansową Spółki.
V.    Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2015 inwestycji wyniosła – 3.121,9 tys. złotych.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 464,3 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 212,4 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 126,7 tys. zł,
– nakłady poniesione na budowę elektrowni fotowoltaicznej – 2.318,5tys. zł
      W wyniku realizowanych inwestycji 12 zadań o łącznej wartości 2.690,9 tys. zł zostało zakończonych i przekazanych do  eksploatacji (w tym budowa elektrowni fotowoltaicznej). Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2016 roku.
Zakończone w roku 2015 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa                     –        18,2 tys. zł
– budowa stacji zlewczej do opróżniania i czyszczenia sprzętu specjalistycznego                                
                                                                                                           –          35,9 tys. zł
– modernizacja sieci cieplnej na terenie SUW rur ciepłowniczych         –        12,1 tys. zł                                                                    
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Nikutowo                              –        76,9 tys. zł
 – modernizacja przepompowni ul. Wojska Polskiego                            –       17,5 tys. zł
 – zakup zamiatarki zawieszanej                                                              –        13,0 tys. zł     
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– budowa sieci wodociągowej ul. Przemysłowa                                          –         23,9 tys. zł
– budowa sieci wodociągowej os. Nikutowo                                      –        99,8 tys. zł
 – montaż chloratora SUW                                                                    –         9,7 tys. zł
 – budowa zdrojów ulicznych                                                               –        21,7 tys. zł
 – modernizacja SUW – budynek kotłowni                                           –        26,9 tys. zł
 –  modernizacja budynku socjalno- biurowego                                    –        14,5 tys. zł
 –  modernizacja pomieszczeń warsztatowych                                           –        26,9 tys. zł
 – zakup stacji hydraulicznej JCB  ( agregat)                                            –        11,5 tys. zł
 – zakup pompy głębinowej                                                                  –        23,9 tys. zł
 – zakup obcinarki i zaciskarki do rur                                             –        12,0 tys. zł
3. Budowa elektrowni fotowoltaicznej                                                 –    2.333,9 tys. zł
4. Inne zakupy inwestycyjne                                                              –        39,5 tys. zł
W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych:
– usunięto 32 awarie sieci wodociągowych, z czego 14 to awarie sieci o przekroju  
  100 mm i powyżej,
– usunięto 137 awarie sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami
   stałymi).
Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2015r Spółka zatrudniała – 57 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2015 wynosił – 58 osoby.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2014-2015 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2014r.
2015r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
12,00
12,00
               wzrost
                 0,00
2
 Stanowiska
 robotnicze
43,85
44,15
wzrost
0,68
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
56,85
57,15
wzrost
0,53
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 15 lat (na stanowiskach nierobotniczych 14 lat i na stanowiskach robotniczych 15 lat). Średni wiek załogi wynosi 49 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (89 %).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2015 wyniosło 3.891,1 zł, co daje wzrost o 2,1 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2014.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku został naliczony w wysokości 60,9 tys. zł.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
                
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014r, znak.ROŚ.6341.2.23.2014 DO 31.12.2024r
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2015 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97,86 %
  • BZT5 – procent redukcji –  99,74 %
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,41 %
  • Azot ogólny – procent redukcji – 92,62 %
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 95,85 %
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 067 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2015 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 41,8 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2014 uległa zwiększeniu    o 7,6 tys. zł co jest spowodowane wzrostem ilości ścieków.
W roku 2015 powstało w oczyszczalni 614 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odwodnieniu w wirówce odwadniającej  wynosi 79,1 %.
Z ogólnej ilości osadów – 1 239 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi   2 205 tys. Mg s. m.
VIII.  Kontrola jakości wody  
     W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2015 pobrano i zbadano 16 prób wody pod względem bakteriologicznym i 19 prób pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
IX. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.    Awarie.
W roku 2015 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.    Kontrole.
Spółka była kontrolowana przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Mrągowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Miasta Mrągowo.
Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.
3.  Inne.
Z dniem 01.01.2016r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
–  w mieście Mrągowo – 3,3 %,
–  w gminie Mrągowo –  3,9 %.
W roku 2015 Spółka dokonała odbioru 12 przyłączy wodociągowych, i 14 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.
Wydanych zostało 22 warunków technicznych na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.
         W roku 2015 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 08.03.2016 rok                    
                                                                           Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                           Mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski