Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, polegające na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Mrągowo, na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

Spółka prowadzi również inną działalność obejmującą:

  • zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych,
  • budowanie obiektów inżynierii wodnej,
  • prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • obsługę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Mrągowo,
  • obsługę sieci kanalizacji deszczowej w mieście Mrągowo.

Koszty prowadzenia działalności dodatkowej nie obciążają podstawowego przedmiotu działania Spółki.

Woda zasilająca system wodociągowy pozyskiwana jest pompowo z 5 studni głębinowych zgrupowanych w rejonie jeziora Sołtyskie. Uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na oś. Mazurskim 1A. Do odbiorców woda dostarczana jest siecią wodociągową, na którą składają się rurociągi magistralne oraz uliczne (rozdzielcze) spinające poszczególne dzielnice miasta w tzw. systemie pierścieniowym. Całkowita długość przesyłowa sieci wodociągowej na terenie Mrągowa wynosi 53,3 km, a przyłączy wodociągowych do budynków 45,4 km.

Ścieki sanitarne i przemysłowe odprowadzane są z terenów miejskich do kanalizacji ściekowej grawitacyjnej a następnie dostarczone do oczyszczalni ścieków.
Powyżej 80 % całkowitej ilości odprowadzonych ścieków stanowią ścieki socjalne od ludności, pozostałe pochodzą od nieuciążliwego przemysłu. Łączna długość kanałów sanitarnych w granicach administracyjnych miasta wynosi 58,8 km a podłączeń domowych 24,4 km.
Miejska sieć kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy, tzn. istnieją obok siebie dwa należne systemy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Ten drugi jest własnością Miasta Mrągowo. Dodatkowe ścieki pochodzące z zabudowy nieskanalizowanej oraz z okolic przyległych do Mrągowa dowożone są do punktu zlewnego nieczystości płynnych usytuowanego na oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.

Średni wiek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynosi ponad 30 lat, przez co wymagają one stałych remontów i modernizacji. Sieci eksploatowane powyżej 50 lat stanowią w przypadku sieci wodociągowej 10 % i prawie 15 % w przypadku sieci kanalizacyjnej.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 6000 m3/dobę pracuje w oparciu o technologię osadu czynnego. Obciążenie oczyszczalni obecnie wynosi ok. 50 %.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Marcin Rawski