Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo

Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
na terenie miasta Mrągowa

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, na terenie Miasta Mrągowa na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Mrągowa.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie mia-sta Mrągowa, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie miasta Mrągowa, polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia o7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.Nr 72, poz.747].

§ 2

1. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w za-kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej „Usługobiorcą”.
2. „Usługodawcą” w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne świadczące usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa.

§ 3

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Usługodawcą a właścicielem lub administratorem instala-cji wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ście-ków, zawartej między Usługodawcą a Usługobiorcą.

ROZDZIAŁ II

 

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 

§ 5

Zakres budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Usługodawcę lub Usługobiorcę jest następujący:
1. Usługodawca zapewnia realizację budowy i rozbudowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Miasto Mrągowo w sta-dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowym planie zagospodarowania prze-strzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.
2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt Usługobiorca.
3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Usługodawca, a urządzenia pomiarowego Usługobiorca.

§ 6

1. W przypadkach, gdy zamierzenia inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny Usłu-godawcy, mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z Usługodawcą i Miastem Mrągowo urządzenia wodociągo-we i kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług.
2. Urządzenia, o których mowa w ust.1 podlegają przekazaniu Miastu Mrągowo lub Usługodawcy na zasadach określonych w art. 31 ustawy.

§ 7

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Usługodawcę, zwanych dalej „warunkami technicznymi”.

§ 8

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust.1 składa Usługodawcy wniosek o określenie warunków przyłączenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Usługodawca.

§ 9

1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy.
 2. Określenie:
  a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  b) charakterystyki zużycia wody,
  c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,
  d) przeznaczenia wody.
 3. Informacje określające charakterystyk techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
  a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe, inne) w budynkach zasilanych w wodę,
  b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki.
 4. Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, Usługobiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejącej sieci wodociągowej lub kanali-zacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 10

1. Usługodawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku
2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.
3. Warunki przyłączenia określają:
a) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Usługobiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość od-prowadzanych ścieków,
d) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
e) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 11

Umowa o przyłączenie określa:
a) strony zawierające umowę,
b) zakres prac projektowych i budowlano – montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końco-wych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spełnienie wymagań określonych w warunkach przyłączenia,
d) terminy zakończenia budowy przyłącza, przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych oraz przeprowadzenia prób i odbioru końcowego przyłącza,
e) przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
f) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie,
g) podmiot zarządzający przyłączem po jego wykonaniu.

§ 12

1. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano – montażowych.
2. Określone w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe, są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Usługo-dawca

ROZDZIAŁ III

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

 

§ 13

1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której nieruchomość została przyłączo-na do sieci i która wystąpiła o to z pisemnym wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów określonych w § 12 pkt 3 i spełnieniu warunków odbioru.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane są ścieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieru-chomości zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym bądź nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub za-rządcą nieruchomości wspólnej.
4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust.3 Usługodawca zawiera umowy z korzy-stającymi z lokali osobami, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Usługodawcą, możliwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
b) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami wszystkich loka-torów,
c) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lo-kalach.
5. Usługodawca może zawrzeć umowę w szczególnym przypadku z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki o których mowa w ust.4.

§ 14

1. Umowa, o której mowa w § 13 może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz zaprzestania świadczenia usług na zasadach określonych art.8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Usługobiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 15

1. Umowa, o której mowa w § 13 ust.1 zawiera postanowienia dotyczące:
a) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
b) sposobu i terminu rozliczeń,
c) praw i obowiązków stron umowy.
d) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych,
e) dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,
f) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art.18 ustawy,
g) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wy-powiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt [e] stanowią delegacja i upoważnienie podpisane przez kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego określające czynności, których wykonanie wymaga wstępu na teren nieruchomości usług, w szczególności obejmujące: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia pomiarowego i wodomierza głównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno – remontowych oraz kontrolę korzystania z usług zgod-nie z umową.

§ 16

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Usługodawca uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art.11 ustawy.

§ 17

Zmiana Usługobiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowiązek ten ciąży na nowym Usługobiorcy.

§ 18

Integralną część umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi załącznik określony w § 9 pkt 1 Regulaminu składany przez Usługobiorcę i aktualizowany każdorazowo po wymianie warunków korzystania z usług, określający charaktery-stykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku Usługobiorców przemysłowych również jakość odprowadzanych ścieków.

ROZDZIAŁ IV

 

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 

§ 19

Usługodawca zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

§ 20

1. Usługodawca zapewnia prawidłową eksploatację posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Usługodawca informuje Zarząd Miasta Mrągowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

§ 21

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Usługodawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorcę o jego lokalizacji.

§ 22

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, Usługodawca informu-je Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem.

§ 23

1. Usługodawca instaluje i utrzymuje u Usługobiorcy wodomierz główny.
2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem roz-działu sieci i instalacji wewnętrznej.
3. Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia sieci wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, tj. pierw-sza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, granica nieruchomości.

§ 24

Usługodawca zawiadamia Usługobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowa-dzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 25

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków inaczej, obowiązują następujące wymaga-nia w zakresie udzielania przez Usługodawcę informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.
Udzielenie informacji na żądanie Usługobiorców następuje w ciągu:
a) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt [a],
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

ROZDZIAŁ V

 

OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 

§ 26

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Usługodawcy.

§ 27

1. Usługobiorca zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, a także za prawidłowe utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym są one zamontowane.
2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w pkt. 1.

§ 28

Usługobiorca natychmiast powiadamia Usługodawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 29

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o zmianach parametrów określonych umową dotyczących nieruchomości i jej użytkowni-ków.

§ 30

Usługobiorca powiadamia Usługodawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 31

Dostarczający ścieki powiadamia natychmiast Usługodawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 32

Usługobiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 33

Usługobiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 34

Usługobiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami usta-wy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz nie utrudniający działalności Usługodawcy, a w szczególności do:
a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicz-nego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z in-stalacji centralnego ogrzewania,
b) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Usługodawcy o własnych ujęciach wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci

ROZDZIAŁ VI

 

SPOSÓB ROZLICZEŃ

 

§ 35

Rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 36

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wo-domierzu głównym a sumą odczytów z tych wodomierzy.

§ 37

W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy.

§ 38

W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich trzech miesięcy przez awarią.

§ 39

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość wody dostarczonej przez Usługodawcę oraz pobraną z innych źródeł.

§ 40

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Usługodawcę i na koszt Usługobiorcy.

§ 41

1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób jej uiszcza-nia.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 42

Przy rozliczeniach z Usługobiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 43

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

§ 44

1. Taryfa obowiązuje przez jeden rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§ 45

1. Za wodę:
a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, Usługodawca obciąża Miasto Mrągowo na podsta-wie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2. W przypadku nie opomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci miejskiej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez Miasto Mrągowo, w rozliczeniu rocznym.

ROZDZIAŁ VII

 

PRAWA USŁUGOBIORCY

 

§ 46

Usługobiorca ma prawo do należytego poziomu usług.W tym celu Usługodawca tworzy stanowisko pracy do spraw obsługi Klienta.

§ 47

Usługodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 48

Usługobiorca ma prawo żądać upustu w przypadku dostawy wody o obniżonej jakości. Wielkość upustu określa umowa.

§ 49

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z wykonywaniem i eksploatacją urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

§ 50

Usługobiorca ma prawo domagać się od Usługodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. Sposób reklamacji określa umowa. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Usługobiorca.

ROZDZIAŁ VIII

 

PRAWA USŁUGODAWCY

 

§ 51

Usługodawca może odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostało wyko-nane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 52

Usługodawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warun-ków określonych w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 53

Usługodawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 54

Usługodawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

§ 55

1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto ko-rzysta z jego usług lub posiada jego urządzenie w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głów-nego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądów i napraw, demontażu urządzeń posiadanych przez Usługodawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
2. Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust.1.

ROZDZIAŁ IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 56

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr LII/1/02 Rady Miasta Mrągowa z dnia 12 września 2002r. i obowiązuje po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 57

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2002 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.Nr 72, poz. 747].

§ 58

Usługodawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczania Usługobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego Regulaminu.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Marcin Rawski