Skład Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie 1. Marek Salamonowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Cezary Klimczuk – z-ca Przewodniczącego 3. Anna Durka – członek 4. Przemysław Cichocki – członek 5. Andrzej Tercjak – członek Skład Zarządu Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie Dyrektor Zarządu Spółki –…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2005

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2005r. – 6.131.925,39 zł – na dzień 31-12-2005r. – 8.430.278,78 złZmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 20.647,58 zł, w wyniku: likwidacji    – 18.756,58 zł sprzedaży   –  1.891,00 zł Ze zwiększenia ich wartości o kwotę 2.319.000,97 zł,  w tym:         a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o…

Charakterystyka jednostki rok 2004

1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Wysokość kapitału zakładowego: 782.450,00 złotych Kapitał dzieli się na 15649 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 989.568,10 złotych kapitał zapasowy został…

Przetarg na wykonanie pokrycia dachu Stacji Uzdatniania Wody

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax. [0 89] 741 86 21 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Wykonanie pokrycia dachu Stacji Uzdatniana Wody” Nie dopuszcza…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2004

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2004r. – 5.915.588,05 zł – na dzień 31-12-2004r. – 6.131.925,39 zł Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 26.269,60 zł, w tym: likwidacji    – 16.269,60 zł wyksięgowania i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 10.000,00 zł Ze zwiększenia o wartości 242.606,94 zł, w tym:…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A. tel. 0-89/74-61-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym ( do 30.000,00 EURO) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej I. Przedmiot zamówienia     „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę wodociągu łączącego sieć wodociągową w ul. Brzozowej lub ul. Skłodowskiej ze zbiornikiem wieżowym w Mrągowie”. II.  Zakres   zamówienia.      Zakres zamówienia został określony w Warunkach Zamówienia Nr…

Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia 2004 r.

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa, obowiązujące od dnia o1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.  zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/18/2003 z dnia 4-12-2003r. Ceny wody 1,28 zł/m³ brutto Cena usługi odprowadzania ścieków 2,40 zł/m³ brutto Stawka opłaty stałej za wodomierz i rozliczenie odbiorcy z wodomierza o średnicy: 15,…

Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, polegające na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Miasta Mrągowo, na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Mrągowo decyzją Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania Spółki stanowi…

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa   ROZDZIAŁ I   POSTANOWIENIA OGÓLNE   § 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, na terenie Miasta Mrągowa na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Mrągowa. 2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie…

Taryfy cen i stawek opłat obowiązujące od 01 stycznia 2003 r.

Obowiązujące opłaty za pobieraną wodę z rządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę (Uchwała Rady Gminy w Mrągowie Nr XL 290/2001 z dnia 14 grudnia 2002 roku) za wodę uzdatnioną pobieraną z wodociągów – 1,90 zł/m³ (brutto) Obowiązujące opłaty za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanali-zacyjnych we wsiach: (Uchwała Rady Gminy w Mrągowie Nr XL/291/2001 z…

Charakterystyka jednostki rok 2003

1. Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A 3. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Wysokość kapitału zakładowego: 782.450,00 złotych Kapitał dzieli się na 15649 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. 5. Wysokość kapitału zapasowego: 989.568,10 złotych kapitał zapasowy został…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2003

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił: – na dzień 01-01-2002r. – 2.191.698,58 zł – na dzień 31-12-2002r. – 2.270.056,53 zł Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika: Ze zmniejszenia o wartość 43.411,98 zł, w tym: likwidacja środków trwałych – wartość – 27.737,03 zł sprzedaż samochodu NISSAN – 15.674,95 zł…