OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A. tel. 0-89/74-61-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym ( do 30.000,00 EURO) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
I. Przedmiot zamówienia
    „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę wodociągu łączącego sieć wodociągową w ul. Brzozowej lub ul. Skłodowskiej ze zbiornikiem wieżowym Mrągowie”.
II.  Zakres   zamówienia.
     Zakres zamówienia został określony w Warunkach Zamówienia Nr 3/DT/2004 z dnia 08.01.04 r
III. Wymagany termin wykonania
     –  rozpoczęcie     –  niezwłocznie po podpisaniu umowy
     –  zakończenie    –  26.03.2004 r
IV. Warunkiem udziału   w przetargu jest:
     1. Wniesienia kaucji w wysokości 200,00 złotych. (słownie: dwieście złotych) w terminie do dnia 05.02.2004r. do godz.10.00 wpłacając ją do kasy ZWiK Sp. z o.o. Mrągowo
     2.  Złożenie Oferty zgodnej z warunkami podanymi w Warunkach zamówienia Nr 3/DT/2004
V. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A do dnia 05.02.2004r. do godz. 10.00
    1. Oferty należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
    2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana  do Zamawiającego na adres: ZWiK Sp.  z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A oraz opatrzona napisem: Oferta na przetarg –  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę wodociągu łączącego sieć wodociągową w ul. Brzozowej lub ul. Skłodowskiej ze zbiornikiem wieżowym w Mrągowie”.
    Oferent składający ofertę, winien spełniać warunki podane w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002 r poz. 644 ),
VI.  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ZOSTANIE  PRZEPROWADZONE Z  ZASTOSOWANIEM PREFERENCJI KRAJOWYCH.
VII. Kryterium oceny ofert: Cena brutto – waga kryterium  100 %
VIII. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących Warunków Zamówienia, jak i zakresu zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się Kierownika Działu Technicznego  L. Jakubaszko  tel. (0-prefix-89)74-61-11 wew.24. Informacje będą udzielane w dniach pracy Zakładu od godz. 8.00 do 14.00. Warunki Zamówienia Nr 3/DT/04 będzie można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu Wodociągów w godzinach pracy, za wniesieniem opłaty w wysokości 15 zł (piętnaście złotych) lub za pośr. poczty za dodatkową opłatą „porto” 
IX. Otwarcie ofert.
     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju Dyrektora w dniu 05.02.2004 r. o godz. 11.00Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Przy otwarciu ofert /część jawna/ mogą uczestniczyć przedstawiciele oferenta.

Ostatnio zaktualizoany: 28 września 2020 przez Marcin Rawski