OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A. tel. 0-89/74-61-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym ( do 30.000,00 EURO) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

  1. Przedmiot zamówienia

    „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rynkowej dla budynków Nr.9,10,12,14,16,17  w Mrągowie”.

 

  1. Zakres   zamówienia.

Zakres zamówienia został określony w Warunkach Zamówienia Nr 1/DT/2004 z dnia 08.01.04 r

 

III. Wymagany termin wykonania

–  rozpoczęcie     –  niezwłocznie po podpisaniu umowy

–  zakończenie   –  26.03.2004 r

 

  1. Warunkiem udziału   w przetargu jest:
  2. Wniesienia kaucji w wysokości 200,00 złotych. (słownie: dwieście złotych) w terminie do dnia 05.02.2004r. do godz. 10.00 wpłacając ją do kasy ZWiK Sp. z o.o. Mrągowo
  3. Złożenie Oferty zgodnej z warunkami podanymi w Warunkach zamówienia Nr 1/DT/2004

 

  1. Ofertę należy złożyćw nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A do dnia.05.02.2004r. do godz. 10.00
  2. Oferty należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
  3. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana  do Zamawiającego na adres: ZWiK Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo Os. Mazurskie 1A oraz opatrzona napisem: Oferta na przetarg -„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rynkowej dla budynków Nr.9,10,12,14,16,17  w Mrągowie”.

Oferent składający ofertę, winien spełniać warunki podane w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72 z 2002 r poz. 644 ),

 

  1. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE ZOSTANIE  PRZEPROWADZONE Z  ZASTOSOWANIEM PREFERENCJI KRAJOWYCH.

 

VII. Kryterium oceny ofert: Cena brutto – waga kryterium  100 %

 

VIII. Do udzielenia wyjaśnień dotyczących Warunków Zamówienia, jak i zakresu zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się Kierownika Działu Technicznego  L. Jakubaszko tel. (0-prefix-89)74-61-11 wew.24. Informacje będą udzielane w dniach pracy Zakładu od godz. 8.00 do 14.00. Warunki Zamówienia Nr.1/DT/04 będzie można uzyskać w Dziale Technicznym Zakładu Wodociągów w godzinach pracy, za wniesieniem opłaty w wysokości 15 zł (piętnaście złotych) lub za pośr. poczty za dodatkową opłatą „porto”

 

  1. Otwarcie ofert.

   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju Dyrektora w dniu 05.02.2004r. o godz. 11.00Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Przy otwarciu ofert /część jawna/ mogą uczestniczyć przedstawiciele oferenta.

 

Ostatnio zaktualizoany: 28 września 2020 przez Marcin Rawski