Sytuacja majątkowa spółki rok 2004

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił:
– na dzień 01-01-2004r. – 5.915.588,05 zł
– na dzień 31-12-2004r. – 6.131.925,39 zł

Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

 1. Ze zmniejszenia o wartość 26.269,60 zł, w tym:

  • likwidacji    – 16.269,60 zł
  • wyksięgowania i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 10.000,00 zł
 2. Ze zwiększenia o wartości 242.606,94 zł, w tym:

  • w związku z przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości 242.606,94 zł, w skład których wchodzą:
   1. budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość 153.457,27 zł
   2. urządzenia techniczne i maszyny – wartość 83.651,67 zł
   3. inne środki trwałe – wartość 5.498,00 zł

         Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2004r. wynosi 4.524.225,86 zł, w tym:

  • grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów – 592.403,00 zł
  • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej  – 3.091.722,79 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny – 691.882,74 zł
  • środki transportowe – 114.016,15 zł
  • pozostałe środki trwałe – 13.397,00 zł

     Na podstawie umowy dzierżawy nr 25/01 Spółka dzierżawi od Miasta Mrągowo sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przepompowniami ścieków o wartości 11.290.200,00 zł

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Marcin Rawski