Sytuacja majątkowa spółki rok 2014

II. Syguacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych 1 prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
   na dzień 01-01-2014r.
– 22.145.837,55 zł
                        na dzień 31-12-2014r.
– 29.266.119,42 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.  Zwiększenia wartościo – 8.218.987,12 zł w nviązku z :
a)         przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości 156.870,33 zł, w skład, których wchodzą:
               grunty                                                    4.624,99 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 152.245,34 zł
b)         przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 63.319,26 zł.
c)         przyjęcie na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu) z leasingu finansowego o wartości 54.865,00 zł
d)         przyjęcie na stan gruntu przekazanego aportem o wartości 179.800,00 zł
e)         przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach projektów z dofinansowaniem:
budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej
2.125.014,74 zł
– urządzenie techniczne i maszyny
4.385.849,43 zł
– środki transportu
1.253.268,36 zł
2.  Zmniejszenia wartości 0 1.098.705,25 zł w związku z likwidacją środków trwałych:
*  budynki, lokale oraz obiekty Inżynierii lądowej i wodnej
273.263,97 zł
*  urządzenia techniczne i maszyny    804.518,51 zł
– środki transportu
11.581,00 zł
 inne środki trwałe
9.341,77 zł
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2014r. wynosiła 22.302.476,84 zł, w tym•
*  grunty/ prawo użytkowania wieczystego gruntów                  1.127.718,55 zł
*  budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej     14.938.668,59 zł
*  urządzenia techniczne i maszyny 4.833.637,96 zł
*  środki transportowe             1.365.702,33 zł
*  pozostałe środki trwałe 12.843,75 zł wartości niematerialne i prawne         23.905,66 żł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta
Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2014 Młynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski