Sytuacja majątkowa spółki rok 2017

II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2017r.        – 33.405.954,39 zł
–        na dzień 31-12-2017r.        – 34.257.384,75 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 965.555,44 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  581.567,29 zł, w skład, 
           których wchodzą:
       – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
524.471,36 zł
       – urządzenie techniczne i maszyny                                                      –    57.095,93 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 133.021,67 zł        w tym:
        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    –         2.000,00 zł
        – urządzenia techniczne i maszyny                                                   –       58.580,17 zł
        – środki transportu                                                                           –       23.131,50 zł
        – inne środki trwałe                                                                          –       49.310,00 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         – środki transportu                                                                           –     226.901,44 zł
      f) przyjęcie na stan gruntu przekazanego aportem                                –       24.065,04 zł 
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:
          – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    –         6.816,51 zł                  
          – urządzenia techniczne i maszyny                                                  –        90.052,22 zł
          – inne środki trwałe                                                                         –        16.298,24 zł
      b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:
            – środki transportu                                                                            –         958,11 zł           
         
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2017r. wynosiła  23.712.161,94 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.141.783,59 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 15.258.645,87 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.094.356,10 zł
– środki transportowe
   1.148.376,10 zł
– pozostałe środki trwałe
        58.134,18 zł
– wartości niematerialne i prawne                                                              –          10.866,10 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2017 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski