Sytuacja majątkowa spółki rok 2018

  1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–        na dzień 01-01-2018r.        – 34.257.384,75  zł

–        na dzień 31-12-2018r.        – 35.464.470,19  zł

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:

  1. Zwiększenia  wartości o  – 1.338.646,19 zł w związku z :
  2. a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.216.202,19 zł, w skład,

           których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej    751.229,73 zł

 

         – urządzenie techniczne i maszyny                                      –     464.972,46 zł

  1. b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości  –   19.380,00 zł        w tym:

        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            –         6.450,00 zł

        – urządzenia techniczne i maszyny                                         –       12.930,00 zł

  1. c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:

         – środki transportu                                                             –     103.064,00 zł

  1. Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało                 w wyniku:
  2. a)  w związku z likwidacją środków trwałych:

          – urządzenia techniczne i maszyny                                        –         32.696,96 zł

  1. b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:

            – środki transportu                                                              –         98.863,79 zł

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na

     dzień 31-12-2018r. wynosiła  23.684.366,40 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów    1.141.783,59 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej  15.445.093,48 zł
– urządzenia techniczne i maszyny    6.088.490,34 zł
– środki transportowe       959.741,65 zł
– pozostałe środki trwałe         42.737,76 zł

           – wartości niematerialne i prawne                                   –            6.519,58 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2018 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski