Charakterystyka jednostki rok 2014

I. Charakterystyka jednostki

1. Nazwa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Siedziba:
11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4. Wysokość kapitału zakładowego:
13.195.150,00 złotych
Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5. Wysokość kapitału zapasowego:
3 127 437,24 złotych
Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997—2013. 6. Wysokość kapitału rezerwowego:
179.800,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie zarejestrowany do końca roku 2014 w Krajowym Rejestrze Sądowym)
7. Przedmiot działalności:
a) produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b) eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c) eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompownł ścieków,
d) odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e) konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f) wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo — kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g) świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i) działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j) gospodarka leśna,
k) szkółkarstwo leśne;
1) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
8. Data rozpoczęcia działalności:
Ol lipca 1996 rok
8. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
mgr inż. Andrzej Wołosz — Dyrektor Zarządu Spółki

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski