Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mrągowie
z działalności za 2014 rok
MRĄGOWO 2015

I. Charakterystyka jednostki

1. Nazwa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Siedziba:
11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie IA 3, Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4. Wysokość kapitału zakładowego:
13.195.150,00 złotych
Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5. Wysokość kapitału zapasowego:
3 127 437,24 złotych
Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997—2013. 6. Wysokość kapitału rezerwowego:
179.800,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie zarejestrowany do końca roku 2014 w Krajowym Rejestrze Sądowym)
7. Przedmiot działalności:
a) produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b) eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c) eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompownł ścieków,
d) odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e) konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f) wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo — kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g) świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i) działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j) gospodarka leśna,
k) szkółkarstwo leśne;
1) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
8. Data rozpoczęcia działalności:
Ol lipca 1996 rok
8. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
mgr inż. Andrzej Wołosz — Dyrektor Zarządu Spółki
II. Syguacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych 1 prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
   na dzień 01-01-2014r.
– 22.145.837,55 zł
                        na dzień 31-12-2014r.
– 29.266.119,42 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.  Zwiększenia wartościo – 8.218.987,12 zł w nviązku z :
a)         przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości 156.870,33 zł, w skład, których wchodzą:
               grunty                                                    4.624,99 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 152.245,34 zł
b)         przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 63.319,26 zł.
c)         przyjęcie na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn oraz środków transportu) z leasingu finansowego o wartości 54.865,00 zł
d)         przyjęcie na stan gruntu przekazanego aportem o wartości 179.800,00 zł
e)         przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach projektów z dofinansowaniem:
budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej
2.125.014,74 zł
– urządzenie techniczne i maszyny
4.385.849,43 zł
– środki transportu
1.253.268,36 zł
2.  Zmniejszenia wartości 0 1.098.705,25 zł w związku z likwidacją środków trwałych:
*  budynki, lokale oraz obiekty Inżynierii lądowej i wodnej
273.263,97 zł
*  urządzenia techniczne i maszyny    804.518,51 zł
– środki transportu
11.581,00 zł
 inne środki trwałe
9.341,77 zł
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31-12-2014r. wynosiła 22.302.476,84 zł, w tym•
*  grunty/ prawo użytkowania wieczystego gruntów                  1.127.718,55 zł
*  budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej     14.938.668,59 zł
*  urządzenia techniczne i maszyny 4.833.637,96 zł
*  środki transportowe             1.365.702,33 zł
*  pozostałe środki trwałe 12.843,75 zł wartości niematerialne i prawne         23.905,66 żł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta
Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2014 Młynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

III. Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

.Działa1ność Spółki za 2014r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 832.300,73 zł w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj      sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
602.123,55 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.
usługi budowlane i inne,
zysk
80.061,32 zł
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo
zysk
67.322,46 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
82.793,40 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w
wysokości 170.154,00 złotych, zysk netto wyniósł — 662.146,73 zł.
Za 2014 rok uzyskano przychody ogółern w kwocie 8.320.592,24 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 6.054.024,33 zł, co stanowi
73 % całości przychodów.
W roku 2014, w porównaniu do roku 2013 ilość sprzedanej wody wzrosła 0 1,4 % w tym:
w mieście Mrągowo zużycie wody wzrosło 0 1,2 % w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła 0 2,7 %
Ilość odebranych ścieków uległa zmniejszeniu 0 1,5 % w tym:
–         z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała 0 1,5 % z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała 0 0,2 %
Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2014 do roku 2013 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
ścieki
Lp
Kategoria odbiorcy
2013r.
m3
w 100
2014r.
IÎ13
w
100
05:03
2013r
rn3
0/0 w 100
2014r. rn3
o
100
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.
Gospodarstw a domowe
796.332
79,77
793.973
78,43
99,70
651.988
73,64
72,94
98,90
2.
Pozostali
201.950
20,23
218.415
21,57
108,15
233.444
26,36
239.233
27,06
102,48
Razem:
998.282
100
1.012.388
100
101,42
885.432
100
884.044
100
99,84
Przychody z działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2013 0 6,9 % i wyniosły 2.066.137,46 zł, co stanowi 24,83% całości przychodów Spółki.
Działalność ta realizowana była bez podnoszenia kosztów stałych Spółki z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżyło koszty działalności podstawowej.
Inne źródła przychodów to:
–         przychody finansowe – 18.797,12 zł (0,23 % całości przychodów ) pozostałe przychody operacyjne – 170.250,76 zł (2,05 % całości przychodów ) Pozostałe przychody operacyjne to m.łn. wartość odpisów amortyzacyjnych (143.254,84 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz z Państwowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 13.303,69 żł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 5.493,43 zł.
Ogółem koszty działalności Spółki w 2014 roku wyniosły 7.398.067,59 tys. zł i w stosunku do roku 2013 wzrosły 0 4,3 % tj. 0 306.823,85 zł w tym:
–         koszty amortyzacji, materiałów, usług obcych i energii wzrosły 0 163 tys. zł,
–         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły 0 91 tys. zł,
–         koszty pozostałe wzrosły 0 20 tys. zł,
–         podatki i opłaty wzrosły 0 33 tys. zł,
Przeważająca część kosztów związana jest bezpośrednią z działalnością podstawową
Spółki tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2014 wynosiła
5.467.931,34 zł co stanowi 72,37 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2013 0 98.275,25 tym:
• koszty amortyzacji, materiałów, usług obcych i energii wzrosły 0 49 tys. zł,  koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły 0 18 tys. zł, • koszty pozostałe wzrosły 0 5 tys. zł, o podatki i opłaty wzrosły 0 26 tys. żł.
W roku 2014 Spółka kontynuowała realizację dwóch zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem ze środków unijnych
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta
Mrągowo” ,
 „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0.5 MW w Polskiej Wsi”
Projekt pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo”, którego realizacja została zakończona w grudniu 2014 roku, uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 – 2013, Priorytet I —Gospodarka Wodno Ściekowa. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 9.563.866,99 zł ( w tym 1.792.686,65 zł podatek VAT), kwota dofinasowania wynosi: 3.320.773,45 złotych.
W ramach tego zadania Spółka wybudowała sieć kanalizacyjną o wartości
54.275,68zł, rozbudowała budynek socjalny na oczyszczalni za kwotę 375.271,31 zł, wybudowała zadaszenie składowiska osadu za kwotę 1, 143.900,00zł oraz zmodernizowała oczyszczalnię ścieków za kwotę 6.309.900,00zł (wymiana urządzeń, systemów sterowania i układów zasilania).
W lipcu 2014 roku Spółka otrzyrnała zgodę na rozszerzenie projektu o zakup sprzętu specjalistycznego ( samochodu ciśnieniowo-ssącego) do obsługi i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, którego wartość wyniosła 1.525.200,00 zł.
W listopadzie 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększając kwotę pożyczki do wysokości 3.800.000,00 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy, tj. do 20.05.2024r. Koszt obsługi pożyczki w 2014 roku wyniósł 246.595,79 zł ( w tym 54.095,79 zł odsetki).
Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaiczne o mocy 0,5MW w Polskiej Wsi” dofinasowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013% Oś Priorytetowa 6 — „Środowisko przyrodnicze”.
Wartość Projektu wynosi 3.194.240,77 zł ( w tym 597.297,06 podatek VAT).
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1.263.121,85 w tym:
–    1.073.653,57 — ze środków europejskich (EFRR)
–    189.468,28 — dotacja celowa
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec lutego 2015 roku.
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Miasta Mrągowo” wyniosły w 2014 roku 2.728,47 zł.
Jednostkowy koszt sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach 2013 i 2014 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2013r.
2014r.
4:3
1
2
3
4
5
1.
Woda
2,35
2,27
101,29
2.
Ścieki
3,91
4,36
101,82
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy
Mrągowo wyniosły 1.918 tys. zł i stanowiły 25,93 % całości kosztów.
IV. Wskaźniki finansowe i efekt ości działalności S ółki
Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2014 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Treść
Jednostka miary
Rok
2013
Rok
2014
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody      sprzedaż towarów
6,39
8,15
+1,76
2
Zyskowność kapitałów sk netto: ka itał odstawo
3,68
5,02
+ 1,34
3
Zyskowność majątku (zysk netto: aktywa)
2,41
2,50
+0,09
Bieżąca płynność finansowa
4
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrot ność
1,53
3,06
bez
ZObôW.inwes tycyjnych 0,63
-0,9
5
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
40,72
27524
-13,48
6
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
32
67
+35
7
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)
dni
13
10
– 3
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8
Ogólny poziom zadłużenia (zobowiązania : aktywva)
13,04
22,72
+9,68
9
Pokrycie majątku kapitałami własnymi (kapitały własne : majątek ogółem)
89,87
72,65
17,22
10
Relacja zobowiązań do kapitałów (zobowiązania : kapitał własny)
wielokrot nośč
0,16
0,35
+0, 19
11
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
90,00
89,00
-1
12
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,20
3,30
13
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
132,7
142,8
+10,1
Zyskowność sprzedaży, która obrazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia (w roku 2014 wartość sprzedanych usług w stosunku do 2013r wzrosła 0 502,9 tys. zł — to jest 0 6,6 % przy wzroście kosztów 0 4,3 %) wzrosła o 1,76 0/0. W porównani do roku 2013 nastąpiła poprawa 0 1,34% zyskowności kapitału a zyskowność majątku utrzymała się na takim samym poziomie. Wskaźnik płynności bieżącej ( wykluczając zobowiązania inwestycyjne) w roku 2014 wyniósł 3,06 0/0. Jego wielkość za rok 2014 wskazuje, że aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 306 %.
Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2014 roku wyniósł 67 dni, a cykl płatności zobowiązań spadł 0 3 dni w porównaniu do roku 2013.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2014 wykazywał, że zobowiązania stanowiły 22,72% całości aktywów, Oznacza to, że udział zobowiązań w finansowaniu majątku stanowił około 23%, natomiast w roku bieżącym relacja zobowiązań do aktywów wzrosła do 10%.
Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2013 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 132,7 tys. zł w roku 2013 do 142,8 tys. zł w roku 2014 — wzrost 0 10,1 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2013.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2014, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki
V. Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2014 inwestycji wynosi    6.376,3 tys. złotych.
W tym:
–  nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły — 485 tys. zł,  nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową — 407 ,2tys. zł,
–  wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła — 63,3 tys. zł,
–  nakłady poniesione na modernizację oczyszczalni ścieków w ranach inwestycji dofinansowanej ze środków POIiS — 5.358,7 tys. zł,
–  nakłady poniesione na budowę elektrowni fotowoltaicznej — 62,1 tys. zł
W wyniku realizowanych inwestycji 7 zadań o łącznej wartości 7.985,8 tys. zł zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji ( w tym Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i systemu kanalizacyjnego dla m. Mrągowo). Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2015 roku.
Zakończone w roku 2014 inwestycje to.
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Droga
12,3 tys. zł
– modernizacja sieci kanalizacji sanit. ul. Dziękczynna
12,2 tys. zł
– Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i systemu kanalizacyjnego dla m. Mrągowo
7.770,27 tys.zł
2.  W zakresie infrastruktury wodociągowej:
 budowa sieci wodociągowej ul. Leśna Droga 100>1 tys. zł – modernizacja sieci wodociągowej ul. Dziękczynna 27,6 tys. zł
3.  Zakupy inwestycyjne.
Wartość zrealizowanych zakupów za 2014 rok wyniosła 63,3 tys. zł.
W ramach prac konserwacyjno    remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych:
– usunięto 13 awarie sieci wodociągowych, z czego 7 to awarie sieci o przekroju
100 mm i powyżej,
– usunięto 171 awarie sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami stałymi) ,
Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

Na dzień Ol stycznia 2014r Spółka zatrudniała – 58 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2014 wynosił – 57 osoby.

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2013-2014 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
Grup zatrudnienia
2013r.
Etaty
2014r.
Etaty
4:3
1
2
3
4
5
1
Stanowiska nierobotnicze
12,00
12,00
wzrost
0,00
2
S tanowiska robotnicze
44,25
43,85
spadek
0,99
3
Zarząd
1,00
1,00
OGÓŁEM
57,25
56,85
spadek
0,99
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 14 lat (na stanowiskach nierobotniczych 12 lat i na stanowiskach robotniczych 14 lat). Średni wiek załogi wynosi 49 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z „kształceniem średnim i zasadniczym zawodourym (89 0/0).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2014 wyniosło 3.818,5 zł, co daje wzrost 0 3,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2013.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku został naliczony w wysokości 60,9 tys. zł.
grodki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję
VII. Ochrona środowiska
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2007r. Znak: ROŚ 6213-12/06 obowiązującej do 31.12.2014 rokuv Nowa decyzja z dnia 22.12.2014r, znak.ROŠ.6341.2.23,2014 DO 31.12.2024r
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2014 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
•                 ChZT — procent redukcji — 97,58 % ( wymagany decyzją 75 % )
•                 BZT5 — procent redukcji – 99,7 % ( wymagany decyzja 90 %)
•                 Zawiesłna ogólna — procent redukcji — 98,56 % ( wymagany decyzją 90 % )
•                 Azot ogólny — procent redukcji — 91,43 % ( wymagany decyzją 80 % )
•                 Fosfor ogólny — procent redukcji — 93, 11 % ( wymagany decyzją 85 % ) Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qsr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd 3 144 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2014 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 34,2 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2013 uległa obniżeniu o 6,5 tys. zł co jest spowodowane zmniejszoną ilością ładunku metali ciężkich w ściekach oczyszczonych.
W roku 2014 powstało w oczyszczalni 537 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odsączeniu na prasie wynosi 84,0 %.
Z ogólnej ilości osadów – 905 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania.
Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi 28,30tys. Mg s. m. VIII. Zdarzenia mające _wpłyy na działalność gospodarczą Spółki.
1.     Awarie.
2.     W roku 2014 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
3.     Kontrole.
W roku 2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2014 pobrano i zbadano 29 prób wody pod względem bakteriologicznym i 5 prób pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów. Ponadto Spółka była kontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urząd Kontroli Elektronicznej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Oddział Kętrzyn, Wojewódzki Inspektorat w Olsztynie,
3. Inne.
Z dniem 01.01.2015r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gmłny Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
 w mieście Mrągowo — 6,38 %,  w gminie Mrągowo — 8,58 %.
W roku 2014 Spółka dokonała odbioru 19 przyłączy wodociągowych, i 19 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.
Wydanych zostało 19 warunków technicznych na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.
W roku 2014 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

Mrągowo, dnia 05.02.2015 rok

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski