Przetarg na wykonanie pokrycia dachu Stacji Uzdatniania Wody

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mrągowo 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax. [0 89] 741 86 21 ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Wykonanie pokrycia dachu Stacji Uzdatniana Wody”
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji:
rozpoczęcia       – niezwłocznie po podpisaniu umowy
zakończenia     – do 30 października 2004 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Kierownik Działu Technicznego, – Leon Jakubaszko
tel.[ 0…89] 742 61-11, pokój nr 6, w godz. 8şş-14şş
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 3 września 2004r. do godziny 10şş.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 września 2004r. o godz.10łş w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
–         nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych,
–         spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
–         złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie w okresie od dnia 20.08.2004r.do dnia 3.09.2004r. oraz poprzez publikację w na stronie zakładu  www.zwik.mragowo.pl

Ostatnio zaktualizoany: 28 września 2020 przez Marcin Rawski