Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa w województwie warmińsko – mazurskim”

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie,
powiat mrągowski
 , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax. [0 89] 741 86 21
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej pn.:

„Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa
w województwie warmińsko – mazurskim

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji:
– 
rozpoczęcia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
– zakończenia – 
29 kwietnia 2005 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami: 
Paweł Stefanowicz
tel.[ 0…89] 742 61-11, tel. kom. O 603 63 48 95 pokój nr 7, w godz. 8ºº-14ºº

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2005r. do godziny 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2005r. o godz.12ºº w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych,

 

    1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 

  • złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie w okresie od dnia 24 stycznia 2005r. do dnia o8 lutego 2005r. oraz poprzez publikację w na stronie zakładu www.zwik.mragowo.pl.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski