Sytuacja majątkowa spółki rok 2005

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił:
– na dzień 01-01-2005r. – 6.131.925,39 zł
– na dzień 31-12-2005r. – 8.430.278,78 zł
Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:
 1. Ze zmniejszenia o wartość 20.647,58 zł, w wyniku:

  • likwidacji    – 18.756,58 zł
  • sprzedaży   –  1.891,00 zł
 2. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę 2.319.000,97 zł,  w tym:

        a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości 559.400,97 zł, w skład których wchodzą:

  • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość 333.795,59 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny – wartość 158.956,74 zł
  • środki transportu – wartość 5.308,11 zł
  • inne środki trwałe – wartość 61.340,53 zł

        b) przyjęcie na stan środki przekazane aportem o wartości 1.759.600,00 zł, w skład których wchodzą:

  • grunty – wartość 261.571,49 zł
  • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość 1.400.044,69 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny – wartość 97.982,82 zł
  • inne środki – wartość 1,00 zł
         Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2005r. wynosi 6.416.361,71 zł, w tym:
  • grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów – 853.974,49 zł
  • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej  – 4.666.544,74 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny – 766.481,80 zł
  • środki transportowe – 69.917,59 zł
  • pozostałe środki trwałe – 59443,09 zł

     Na podstawie umowy dzierżawy nr 25/01 Spółka dzierżawi od Miasta Mrągowo sieci kanalizacyjne i wodociągowe o wartości brutto 8.760.506,68 zł. W porównaniu do 2004 roku wartość brutto dzierżawionego majątku zmniejszyła się o wartość majątku przekazanego Spółce w aport w dniu 30.05.2005 r. tj. kwotę 2.529.695,66 zł.

Ostatnio zaktualizoany: 14 października 2020 przez Jarosław Grabowski