Charakterystyka jednostki rok 2005

1. Nazwa:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. Siedziba:
11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

3. Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Wysokość kapitału zakładowego:

5.923.600,00 złotych
Kapitał dzieli się na 118.472 udziałów po 50.00 złotych każdy.

Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

5. Wysokość kapitału zapasowego:

1.117.281,30 złotych

Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku  netto za lata  1997-2004.
Numer KRS – 0000181669

6. Przedmiot działalności:
a) produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b) eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c) eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d) odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e) konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f) wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g) świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h) działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki.

7. Data rozpoczęcia działalności:
01 lipca 1996 roku

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski