Sytuacja majątkowa spółki rok 2003

Stan środków trwałych będących w dyspozycji Spółki, o wartości brutto wynosił:
– na dzień 01-01-2002r. – 2.191.698,58 zł
– na dzień 31-12-2002r. – 2.270.056,53 zł

Zmiana stanu środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

 1. Ze zmniejszenia o wartość 43.411,98 zł, w tym:

  • likwidacja środków trwałych – wartość – 27.737,03 zł
  • sprzedaż samochodu NISSAN – 15.674,95 zł
 2. Ze zwiększenia o wartości 121.769,93 zł, w tym:

  • przyjęcie na stan inwestycji własnych – wartość 41.691,86 zł, z tego:

   1. zakupionych maszyn, urządzeń i narzędzi – wartość 63.668,96 zł
   2. środki transportu – wartość 5.651,64 zł
   3. budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej – wartość 52.449,33 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2002r. wynosi 1.198.614,89 zł, w tym:

 • grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów – 1.999,88 zł
 • budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej – 436.741,78 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny – 513.038,38 zł
 • środki transportowe – 225.212,44 zł
 • pozostałe środki trwałe – 21.622,41 zł

Spółka dzierżawi od Miasta Mrągowo:

 • na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16-o9-2002r. nieruchomość gruntową o powierzchni 26770m² położoną w Polskiej Wsi, zabudowaną obiektami Oczyszczalni Ścieków, o wartości łącznej brutto 5.335.096,15 zł oraz nieruchomość gruntową o powierzchni 22594m², zabudowaną obiektami Stacji Uzdatniania Wody o łącznej wartości brutto 880.255,59 zł.,
 • na podstawie umowy dzierżawy nr 25/01 sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z przepompowniami ścieków o wartości 11.306.121,84 zł

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Marcin Rawski