Dostawa używanej koparki gąsienicowej

ZWiK 1p/2022                                                                                                                     Mrągowo, dnia 18 marca 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

 1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo

tel.  89 742 61 11 , fax. 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

http://zwik.mragowo.pl/
godziny urzędowania:   7:00 – 15:00

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz.U. 2021 poz. 1129].

 1. Informacja na temat sposobu uzyskania dokumentów do postępowania

Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem  www.bip.zwik.mragowo.pl  , dostęp do dokumentów jest bezpłatny

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanej koparki gąsienicowej.
 2. Zakup koparki gąsienicowej będzie finansowany w formie leasingu. Wybór Banku który sfinansuje zakup w formie leasingu jest po stronie Zamawiającego jako odrębna umowa.
 3. Szczegółowy opis parametrów :
 • Koparka gąsienicowa:
 • Rok produkcji: 2017 r.;
 • Liczba motogodzin: Nie więcej niż 4500;
 • Silnik wysokoprężny czterocylindrowy z turbodoładowaniem, o mocy netto 81 kW, pojemności
  4,4 l, silnik wykonany w technologii bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych DPF. System AdBlue.
 • Gąsienice o szerokości 700 mm;
 • Cztery tryby pracy maszyny pozwalające na ustawienie obrotów silnika i wydajności układu hydraulicznego w zależności od wykonywanej pracy;
 • System SMART CONTROL – komputer z 7” wyświetlaczem kolorowym (ustawianie parametrów pracy maszyny, diagnostykę serwisową oraz programowanie dodatkowych narzędzi takich jak młot hydrauliczny)
 • Serwosterowanie układem hydraulicznym;
 • Wysięgnik koparkowy dwuczęściowy, ramię koparkowe o długości 3 m;
 • Dwie pompy hydrauliczne wielotłoczkowe o łącznym przepływie 2 x 124 l/min oraz jedna pompa zębata o przepływie 20 l/min zasilająca układ serwosterowania;
 • Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym 314 bar; w trybie zwiększonego udźwigu 343 bar.
 • Układ elektryczny 24V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed wilgocią wg normy IP69, alternator 55A, akumulatory 2 x 12V o zwiększonej pojemności;
 • Euro Kabina wyposażona w ogrzewanie, klimatyzację, regulowany, pneumatyczny, ogrzewany fotel operatora;
 • Parametry robocze:

– Nacisk jednostkowy na grunt 0,34 kg/cm2;

– Ramię koparkowe o długości 3 m, maksymalny zasięg na poziomie gruntu ok 8,700m, głębokość  kopania  ok 6 m;

– Dwie prędkości jazdy 3,3/5,6 km/h;

– Prędkość obrotowa nadwozia 13,1 obrotów/min;

– Maksymalny ciężar operacyjny koparki ok  15700 kg.

 • Wyposażenie maszyny:

– Instalacja do obsługi młota hydraulicznego;

– Instalacja do szybkozłącza hydraulicznego;

– Daszek przeciwdeszczowy;

– Kamera wsteczna;

– Elektryczna pompa paliwa;

– Immobiliser;

– Instalacja do radia;

– Smarownica, tuba smaru;

 • Wymagania dodatkowe:

– Deklaracja zgodności z „CE” na oferowaną koparkę gąsienicową;

– Autoryzowany punk serwisowy oddalony od siedziby zamawiającego  nie więcej niż 100 km;

– Do koparki gąsienicowej muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim:

 • książka gwarancyjna,
 • instrukcja obsługi;
 • wykaz autoryzowanych przez producenta punktów serwisowych;
 • deklaracja zgodności
 • Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , 11-700 Mrągowo , os. Mazurskie 1A.
 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 31.03.2022 r.

 1. Termin związania ofertą
 • Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty na wykonanie zamówienia należy składać drogą mailową na adres sekretariat@zwik.mragowo.pl lub  w sekretariacie Zakładu Wodociągów      i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo,  do dnia 24 marca 2022 r., do godziny 14.30
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A,  11-700 Mrągowo, w  dniu 25 marca 2022 r., o godzinie 7,30
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

Kryteria wyboru oferty :   cena – 100%

 • Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
 • Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowane zamówienia
 3. w przypadkach o których mowa w ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mazurskie 1A;  11 – 700 Mrągowo
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest Pan Andrzej Strus , mail: iod@zwik.mragowo.pl
 3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZWiK 1p/2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej „ustawa PZP;
 5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

          Wykonawcy nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 2. Wybór oferty

 

 

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski