Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową  i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Przedłożenie Opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 winno nastąpić, nie później niż w dniu 25 marca 2024 roku, zaś za rok 2024 nie później niż w dniu 25 marca 2025 roku.

Oferty powinny zawierać:

  1. Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  3. Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.

Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024  w terminie do dnia 10 listopada 2023r.

Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Załączniki:

Ostatnio zaktualizoany: 16 listopada 2023 przez Jarosław Grabowski