Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2019

III.      Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

 

Działalność Spółki za 2019r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.694.307,96 zł

w tym:

1. z działalności podstawowej, tj.:

sprzedaż wody i odbiór ścieków

 

zysk     1.085.827,36 zł
2. z działalności dodatkowej, tj.:

– usługi budowlane i inne,

– eksploatacja wodociągów i kanalizacji

w gminie Mrągowo

 

– elektrownia fotowoltaiczna

 

zysk

zysk

 

zysk

 

 

 

117.616,60 zł

19.327,14 zł

 

40.216,42 zł

3. z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej zysk         431.320,44 zł
         
         

Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 309.568,00  złotych, zysk netto wyniósł – 1.384.739,96 zł.

W 2019 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 12.775.357,72 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków w mieście Mrągowo na kwotę     9.121.045,46 zł, co stanowi 71,40 % całości przychodów.

 

W roku 2019, w porównaniu do roku 2018 ilość sprzedanej wody wzrosła o 0,84 %,        w tym:

– w mieście Mrągowo sprzedaż wody wzrosła o 0,81 %

– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 1,0 %

Ilość odebranych ścieków uległa zwiększeniu o 0,40 % w tym:

– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 0,30 %

– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 3,68 %

 

Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2019 do roku 2018 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

  Woda Ścieki
Lp Kategoria

odbiorcy

2018r.

m3

%

w 100

2019r.

m3

%

w 100

wzrost%

05:03

2018r

m3

%

w 100

2019r.

m3

%

100

wzrost %

10:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Gospodarstwa domowe 821.580 75,2 822.942 74,69 101,9 654.514 71,5 654.735 70,94 100,0
2. Pozostali 271.022 24,8 278.866 25,31 102,9 261.183 28,5 268.772 102,9 102,9
  Razem: 1.092.602 100 1.101.808 100 100,8 915.697 100 922.932 100,8 100,8

 

Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły  w stosunku do roku 2018 o 16,1 % i wyniosły 2.281.680,05 zł, co stanowi 17,86 % całości przychodów Spółki.

Inne źródła przychodów to:

– przychody z działalności pozostałej obejmującej roboty odpłatne – 520.423,45 zł                 ( 4,07 % całości przychodów)

– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 233.901,47 zł ( 1,83 % całości przychodów),

Na dzień 31.12.209 roku Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia w ilości

263,598 MWh energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o

wartości 35.829,41 zł. Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną

rynkową na dzień  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw

pochodzenia.

– przychody finansowe  – 15.415,79 zł (0,12 % całości przychodów )

– pozostałe przychody operacyjne  – 602.891,50 zł (4,72 % całości przychodów )

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych   (362.136,00 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy oraz modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo.

Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 10.752,67 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 4.663,12 zł.

 

Ogółem koszty działalności Spółki w 2019 roku wyniosły 11.071.808,05 zł.

Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2019 wynosiła  8.035.218,40 zł co stanowi 72,57 % ogółu kosztów Spółki.

Koszty działalności pozostałej, obejmującej miedzy innymi roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 3.036.589,65 zł i stanowiły 27,43 % całości kosztów.

 

W roku 2019 Spółka kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek.

 
Rodzaj kredytu bądź pożyczki Cel pozyskanego kredytu bądź pożyczki Kwota kredytu lub pożyczki Kwota wykorzystanego kredytu bądź pożyczki na dzień 31.12.2019 Kwota kredytu bądź pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2019

 

Pożyczka –  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie  Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo 3 800 000,00            3 800 000,00  

 

 

1 690 015,00

Kredyt inwestycyjny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi 1 037 775,22            1 037 775,22  

 

305 852,47

Kredyt unijny pomostowy  – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 9 594 941,00            5 779 802,39  

 

 

 

0,00

Kredyt inwestycyjny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 3 500 000,00            1 958 876,78  

 

 

1 771 844,97

Kredyt obrotowy nieodnawialny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 3 377 759,00            1 807 770,74  

 

 

302 220,09

Kredyt inwestycyjny –  Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie   Rozbudowa budynku biurowego o zaplecze laboratoryjno – techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie oraz na budowie zjazdu i przebudowie dróg wewnętrznych SUW 640 000,00               640 000,00  

 

 

 

576 990,00

   

 

 

IV.      Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.

 

Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2019 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.

Lp Treść Jednostka miary Rok

2018

Rok

2019

Zmiany

 

  Wskaźniki rentowności        
1 Zyskowność sprzedaży

(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)

% 8,16 11,39  +3,23
2 Zyskowność kapitałów

(zysk netto: kapitał podstawowy)

% 6,24 9,94 +3,70
3 Zyskowność majątku

(zysk netto: aktywa)

%     2,86 3,51 +0,65
  Bieżąca płynność finansowa        
4 Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe i zobowiązania)

wielokrotność 1,24

 

0,58

 

-0,66

 

5 Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi

(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)

% 73,57 11,20 -62,37
6 Cykl inkasa należności

(należność x 365 : przychody)

dni 33      40     +7
7 Szybkość spłaty zobowiązań

(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)

dni 13 10    -3
  Wskaźniki obsługi zadłużenia        
8 Ogólny poziom zadłużenia

(zobowiązania : aktywa)

% 15,55 20,65 +5,10
9 Pokrycie majątku kapitałami własnymi

(kapitały własne : majątek ogółem)

% 76,31

 

59,93 -16,38
10 Relacja zobowiązań do kapitałów

(zobowiązania : kapitał własny)

wielokrotność 0,22 0,37  + 0,15
11 Trwałość struktury majątku

(majątek trwały : aktywa ogółem)

% 90,62 93,62  +3,00
12 Efektywność kosztów pracy

(przychody : wynagrodzenia)

tys. zł 3,31 3,43  +0,12
13 Poziom efektywności gospodarowania

(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)

tys. zł 182,60

 

  212,24

 

+29,64

 

 

Wszystkie wskaźniki określające rentowność działalności Spółki w roku 2019 są wyższe w stosunku do roku 2018. Zarówno wzrost zyskowności sprzedaży o 3,32%,  jak i zyskowności kapitałów o 3,70% potwierdzają dobrą kondycję finansową Spółki.

Wyjaśnienia wymagają natomiast spadki wskaźników określających bieżącą płynność finansową. Wykazana w tabeli wartość wskaźnika płynności bieżącej (informujący nas, że na koniec 2019 r. aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 58 %) nie w pełni odzwierciedla sytuację faktyczną. Wykazana wartość wskaźnika wynika z powstałych na koniec roku zobowiązań inwestycyjnych w wysokości 2.486.867,54 zł (faktura wystawiona w dniu 31.12.2019r. z terminem płatności na dzień 08.02.2020r.), na które Spółka w części posiadała pokrycie w ramach dofinansowania inwestycji „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wymagana kwota spłaty w/w zobowiązania inwestycyjnego ze środków własnych wynosiła 303.276,53 zł. Uwzględniając tę wielkość, wskaźnik bieżącej  płynności finansowej wyniósłby 1,18.  Należy zaznaczyć, że na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania zostały w całości uregulowane.

Wartości wskaźników ogólnego zadłużenia mieszczą się w granicach uznawanych za nie zagrażające stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Na koniec roku 2019 zobowiązania stanowiły 20,65% całości aktywów (udział zobowiązań w finansowaniu majątku). Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do roku 2018 o 5,10 %. Natomiast o 17,31% ( do poziomu 93,62%) wzrosło pokrycie aktywów trwałych przez  kapitał własny.

Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 182,60 tys. zł w roku 2018 do 212,64 tys. zł w roku 2019 – wzrost o 29,64 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy takim samym zatrudnieniu w porównaniu do roku 2018.

Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej na podstawie przedstawionych wskaźników Zarząd Spółki stwierdza, że nie istnieją zagrożenia dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 

V.  Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.

 

Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2019 inwestycji wyniosła – 10.818.603,91 tys. zł. W tym:

– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 6.797,0 tys. zł,

– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 3.547,5 tys. zł,

– nakłady poniesione na rozbudowę budynku socjalno-administracyjnego oraz przebudowę dróg wewnętrznych Stacji Uzdatniania  Wody – 474,1 tys. zł.

 

Większość  inwestycji zrealizowanych zostało w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualna wartość projektu wynikająca z Umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 18.449.625,26. Z tego w roku 2019 wykonano zakres robót o wartości 9.649,9 tys. zł, w tym wartość dofinansowania w roku 2019 wyniosła 6.658.288,41zł .

W stosunku do roku 2018 wartość zrealizowanych inwestycji wzrosła o 7.746,8 tys. zł. (wzrost o 352 %)

W roku 2019 zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji 12 zadań o łącznej wartości 8.846,6 tys. zł ( w tym 9 zadanie inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich).

Zakończone w roku 2019 inwestycje to:

1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:

– przebudowa kanalizacji i przepompowni ul. Młynowa                      –     102,8 tys. zł

– rozbudowa sieci kanalizacji ul. Moniuszki                                           –      15,5 tys. zł

– modernizacja przepompowni ul. Leśna Droga                                       –     42,7 tys. zł

– przebudowa kolektora sanitarnego ul. Mrongowiusza                                –     56,4 tys. zł

– modernizacja przepompowni ul. Jaszczurcza Góra                                –     43,4 tys. zł

– modernizacja przepompowni P3                                                            –     89,4 tys. zł

– przebudowa i wymiana urządzeń technologicznych przepompowni głównej                                                                                                                –    4.774,4 tys. zł

2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:

–  modernizacja stacji uzdatniania wody etap II                                    –   3.113,5 tys. zł

3. Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjno – socjalnego    –      166,6 tys. zł

4. Budowa zjazdu i przebudowa dróg wewnętrznych stacji uzdatniania wody

–      392,9 tys. zl

5. Środki transportu :                                                                       –     49,0 tys. zl

W ramach prac konserwacyjnych i remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych       i kanalizacyjnych:

– wymieniono 180  wodomierzy,

– wymieniono 10 hydrantów p. pożarowych,

– wymieniono 12 nadbudów studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej.

Ponadto:

– usunięto 49 awarii sieci wodociągowych, z czego 23 na sieci wodociągowej i 26 na przyłączach wodociągowych

– usunięto 185  awarie na sieci kanalizacji sanitarnej.

Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

 

VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

 

Na dzień 01 stycznia 2019r Spółka zatrudniała – 60 osób.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2019 wynosił – 60 osób.

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2018-2019 przedstawia tabela.

 

Lp. Wyszczególnienie 2018r. 2019r. 4:3
  Grup zatrudnienia Etaty Etaty (%)
1 2 3 4 5
1  Stanowiska

nierobotnicze

11,84 12,00                Wzrost

0,13

2  Stanowiska

robotnicze

45,75 45,28 Spadek

0,99

   

OGÓŁEM

 

57,59

 

57,28

Spadek

0,99

 

 

Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 17 lat (na stanowiskach nierobotniczych 14 lat i  na stanowiskach robotniczych 17 lat). Średni wiek załogi wynosi 49 lat.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy                 z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (82 %).

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2019 wyniosło 5.231,30 zł, co daje wzrost o 15 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku został naliczony w wysokości 71,4 tys. zł. Dodatkowo, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, fundusz został zasilony kwotą w wysokości 60,0 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2018.

Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:

– wypoczynek pracowników i ich rodzin,

– świąteczne bony towarowe,

– sport i rekreacje.

Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.

 

 

VII.  Ochrona środowiska  

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków            w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014 r. , znak.ROŚ.6341.2.23.2014 do 31.12.2024 r.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji , w 2019 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:

  • ChZT – procent redukcji – 97,58 %
  • BZT5 – procent redukcji –  99,69 %
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,38 %
  • Azot ogólny – procent redukcji – 84,69 %
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 92,73 %

Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 4 056,26 m3/d.

Z tytułu opłat za odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika (grunt) oraz poboru wody głębinowej, Spółka odprowadziła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę w łącznej wysokości – 161.682,00 zł.

 

VIII.  Kontrola jakości wody  

 

W roku 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował  jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową.          W roku 2019 pobrano i zbadano 27 prób wody pod względem bakteriologicznym i 27 próby pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

 

IX. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.

 

1.    Awarie.

W roku 2019 nie wystąpiły awarie oraz inne zdarzenia mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.

 

2.    Kontrole.

Spółka była kontrolowana przez Państwową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy w Kętrzynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.

3.    Inne.

Obecnie w mieście Mrągowo obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr. BI.RET.070.687.2018, (na podstawie art.24c ust 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.). Czas obowiązywania taryfy wynosi 3 lata tj. od 11.06.2018r. do 11.06.2021r.

Zatwierdzona wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach wynosi:

 

– okres od 14.06.2018r. do 13.06.2019r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,39 2,58 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,02 7,58 zł/odbiorcę/m-c

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,03 5,43 zł/m3

 

 

– okres od 14.06.2019r. do 13.06.2020r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,53 2,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,34 7,93 zł/odbiorcę/m-c

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,42 5,85 zł/m3

 

 

– okres od 14.06.2020r. do 13.06.2021r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,74 2,96 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,98 8,62 zł/odbiorcę/m-c

 

 

 

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 6,02 6,50 zł/m3

 

 

W roku 2019 Spółka dokonała odbioru 11 przyłączy wodociągowych, i 9 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.

Wydanych zostało 31 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.

W roku 2019 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia                       i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

 

 

Mrągowo, dnia 12.03.2020 rok

 

Dyrektor Zarządu Spółki

 

mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 27 maja 2021 przez Jarosław Grabowski