Taryfy cen i stawek opłat obowiazujące od 01 stycznia 2007 r. w mieście Mrągowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
              
                                    zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej miasta Mrągowo.
                                    Nr………………………….z dnia……………………………r.
Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2007r.
Taryfa została opublikowana na stronie internetowej. Treść taryfy jest wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Mrągowie oraz umieszczona stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie. Z dniem wejścia w życie niniejszej taryfy przestają obowiązywać postanowienia taryfy poprzedniej.
Spis treści:                                                                                                                 
1.      Informacje ogólne
2.      Rodzaj prowadzonej działalności
3.      Taryfowe grupy odbiorców usług
4.      Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
4.2.  Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki
5.      Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6.      Warunki stosowania  cen i stawek opłat
6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych
       grup odbiorców
       6.1.1. Zaopatrzenie w wodę
       6.1.2. Odprowadzanie ścieków
6.2.  Standardy jakościowe obsługi usług
1.      Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miasta Mrągowo na okres 12 miesięcy: od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.
Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych
2.      Rodzaj prowadzonej działalności
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 1/02 z dnia 16 grudnia 2002 r.
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot  działalności przedsiębiorstwa stanowi:
1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
    usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków
    dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą  urządzeń
    kanalizacyjnych.
3.   Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonują alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
– wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach
  odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi,
– dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturze
planowanych taryf,
– spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z
  kosztem ich wdrożenia,
– stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposażenie w wodomierze i urządzenia
  pomiarowe.
Uwzględniając powyższe, w zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług, obejmującą wszystkich odbiorców usług.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, uwzględniając wyłącznie zróżnicowanie sposobu rozliczeń odbiorców oraz korzystania z urządzeń wodociągowych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
L.p.
           Taryfowa grupa
          odbiorców usług
      Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
 0
                            1
                                                        2
 1.
Zaopatrzenie w wodę       ( ZW ):
1.1.
Wszyscy odbiorcy za wyjątkiem gospodarstw domowych w
budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych oraz
użytkowników lokali użytkowych usługowych i handlowych –
   ZW1
Właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości , rozliczani za ilość dostarczonej wody
ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
1.2
Gospodarstwa domowe w
budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych oraz
użytkownicy lokali użytkowych usługowych i handlowych – ZW2
Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach oraz wodomierzy dodatkowych.
 2.
Odprowadzanie ścieków  ( OŚ ):
2.1.
Wszyscy odbiorcy
Wszyscy odbiorcy usług odprowadzania ścieków
Użyte w tabeli określenia oznaczają:
1/ wodomierz główny– przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
2/ wodomierz zainstalowany w lokalu – przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu
nieruchomości  wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi  w sposób uzgodniony z  przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
4/ wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany dodatkowo, obok wodomierza
    głównego, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródków, terenów zieleni itp.,
    spływającej bezpośrednio do gleby ( gruntu ).
4.      Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat  oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,
2/ stawka opłaty abonamentowej – nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w  złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy,
W rozliczeniach za odebrane ścieki :
1/ cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków,
Do cen i stawek opłat (netto ), zgodnie z § 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT ) w wysokości 7% wprowadzony odrębnymi przepisami.
4.1    Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
L.p.
 Taryfowa
    grupa
 odbiorców

        Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty
     Jednostka
        miary
    netto
   z VAT
  0
        1
                        2
        3
        4
               5
  1
      ZW1
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
1,31
2,0
1,41
2,14
zł/m³
zł/wodomierz/miesiąc
  2
      ZW2
cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
1,31
2,0
1,41
2,14
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
4.2.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków
L.p.
 Taryfowa
    grupa            
 odbiorców
        Wyszczególnienie
Cena / stawka opłaty
     Jednostka
         miary
     netto
    z VAT
 0
        1
                          2
        3
       4
               5
 1
     OŚ
cena za odprowadzone ścieki
2,36
2,53
zł/m³
5.      Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
5.1.   Rozliczenia za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
5.2.   O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
5.3.   Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
5.4.   Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
5.5.   Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.
5.6.   Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie  wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
5.7.   Ilość ścieków  w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
5.8.   Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.
5.9.   W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
5.10.  Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
5.11.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza
6.      Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1    Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
6.1.1. Zaopatrzenie w wodę

Symbol taryfowej

 grupy odbiorców
        usług
                                Zakres świadczonych usług
             0
                                                             1

        ZW1

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczanie)
budynków dla celów spożycia i socjalno-bytowych i pozostałych
        ZW2
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnienie, dostarczania)
 odbiorców w budynkach dla celów spożycia i socjalno-bytowych

6.1.2. Odprowadzanie ścieków

Symbol taryfowej
grupy odbiorców
           usług
                                    Zakres świadczonych usług
               0
                                                             1
          OŚ1
Zbiorowe odprowadzanie ścieków ( oczyszczanie, odprowadzanie)
od wszystkich odbiorców
6.2    Standardy jakościowe obsługi usług
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane  przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających  z obowiązujących przepisów prawa, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Mrągowie uchwałą Nr LII/1/02 z dnia 12.09.2002r
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski