Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa i modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków PG do oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa”

ZWiK 13/2020                                                                                                        Mrągowo, dnia 3 grudnia 2020 r.

                                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1.       Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A, 11 – 700 Mrągowo

tel.  89 742 61 11

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

http://zwik.mragowo.pl/
godziny urzędowania:   7:00-15:00

 

2.       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP, z uwzględnieniem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 1. Informacja na temat sposobu uzyskania dokumentów do postępowania

Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem  www.bip.zwik.mragowo.pl. Dostęp do dokumentacji jest bezpłatny

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa i modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków PG do oczyszczalni ścieków
w Polskiej Wsi k/Mrągowa”.

 

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • długości projektowanego rurociągu ok. 3200 m,
 • przedmiot zamówienia w obszarze A-B – dwa rurociągi (wg. załącznika graficznego),
 • obszary PG-A oraz B-Oczyszczalnia – jeden rurociąg (po trasie istniejącego rurociągu, wg. załącznika graficznego),
 • modernizacja istniejących komór oraz przebudowa komory wlotowej na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi,
 • Rurociągi zaprojektować w oparciu o parametry istniejącej Przepompowni Głównej dla miasta Mrągowa.

 

Dokumentacja projektowa, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia, powinna zawierać niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do realizacji robót budowlanych.

Projekt należy opracować na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 przeznaczonym do celów projektowych.

Wykonawca projektu jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać dokumenty/decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.

Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo umożliwiające podejmowanie działań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 

ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI:

 1. Projekt budowlano-wykonawczy (opracowanie wielobranżowe) zawierający wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia oraz dokumenty techniczne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót,
  W wstępnej fazie projektowej projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania rozwiązanie projektowe.
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień,
 3. Kosztorys inwestorski,
 4. Przedmiar robót,
 5. Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia,
 6. Inwentaryzacja i wycena zieleni – w przypadku potrzeby jej opracowania określonej właściwymi przepisami i uzgodnieniami,
 7. Projekt nasadzeń kompensacyjnych – w przypadku potrzeby jego opracowania,
 8. Wyniki badań geotechnicznych – w miejscach planowanych wykopów.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r. 

6.  Warunki udziału w postępowaniu

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • nie podlegają wykluczeniu;
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  1. w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  o spełnieniu warunków.

 1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia  o spełnieniu warunków.

 1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. :

minimum  1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W/w osoba winna posiadać aktualny wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 1. d) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to
  w tym okresie, zaprojektowaniu/modernizacji dwóch rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej
  o podobnych parametrach tj. Ø ≥ 350 mm , dł. ≥ 1000 m.

 

 • Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
 • Z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

 

7.    Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenia terminu związania z ofertą może dokonać również samodzielnie Wykonawca.

 

8.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo , do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 11:00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo w dniu 18 grudnia 2020 r. do godziny 11:20
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
  w ofertach.

 

9.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

9.1      Zamawiający ustala następujące kryteria:

9.1.1. Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 60 pkt.

 1. Ocena nastąpi w skali od 0 do 60 pkt.
 2. Ilość punktów w kryterium cena za realizację przedmiotu zamówienia przyznawana będzie

        według wzoru:

                                                      X/Y x 60

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

 

 • Termin realizacja przedmiotu zamówienia – 40 pkt.

Punkty w kryterium przyznawane będą w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym;

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

LP Termin realizacji punkty
1 Do 01.09.2021 40 pkt.
2 Od 02.09.2021 do 15.09.2021 20 pkt.
3 Od 16.09.2021 do 30.09.2021 0 pkt.

W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna 0 pkt.

 • Po przyznaniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie.
 • Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

9.5.        Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie najwyżej oceniona.

 • Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
  w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
 • Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
 • Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 • Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
 • Ocena ofert w oparciu o podane w ust. 20 kryteria nastąpi po otwarciu ofert.
 • Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa
  w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP. Ofertę takiego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
 • Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jest niezgodna z PZP;
 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP,
 8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 9. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1856), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 10. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 11. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 12. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 13. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
  o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 14. unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację, o której mowa
w pkt. 9.13 również na stronie internetowej .

 

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Paweł Stefanowicz – Kierownik Działu Technicznego, tel. 603 634 895, e-mail: stefanowicz @zwik.mragowo.pl
 2. Cezary Klimczuk, tel. 663 206 999, e-mail: klimczuk@zwik.mragowo.pl
 3. Paulina Betlińska, tel. 785 260 555, e-mail: betlinska@zwik.mragowo.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

 

11.   Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

12.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14.   Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , o Mazurskie 1A; 11 – 700 Mrągowo
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest Pan Andrzej Strus , mail: iod@zwik.mragowo.pl
 3. dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZWiK 13/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa PZP;
 5. dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 5. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ostatnio zaktualizoany: 3 grudnia 2020 przez Jarosław Grabowski