Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby bieżącej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. z siedzibą w Mrągowie

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                                              ZWiK 6p/2022

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

PRZETARG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie zadania pn.: Zakup samochodu ciężarowego

na potrzeby bieżącej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.

z siedzibą w Mrągowie

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

II. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania przepisów w/w Ustawy – jako zamówienie sektorowe, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie w trybie przetargu nieograniczonego oraz Kodeksu Cywilnego.

W niektórych elementach postępowania (np. przy ustaleniu przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, wadium, unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty, procedura odwrócona, powoływanie się na zasoby podmiotu trzeciego itp.) Zamawiający posiłkuje się zapisami Ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby bieżącej działalności działu wodno-kanalizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu zadań Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia.

Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy

wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.

4. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ.

5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych, a odniesieniu takiemu dodaje się wyrazy „lub równoważny”.

6. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostaje opisany przy pomocy określonych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oraz poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

7. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej” o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

IV. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawą Pzp), z wyłączeniem przepisu 108 ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h;

b) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu również wykonawców:

a) z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

b) którzy wykonują lub wykonali na rzecz Zamawiającego zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowali terminów etc.;

c) którzy są winni poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Zamawiającego.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta powinna zawierać „FORMULARZ OFERTOWY”, wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ) w niniejszej SWZ, zawierający następujące załączniki:

a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania do Formularza ofertowego należy dołączyć:

  • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
  • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
  • odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  • Oświadczenie wykonawcy (zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ) dot. braku podstaw do wykluczenia,
  • dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. – jeżeli dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, przedmiotowe

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji – wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ) – jeśli dotyczy.

c) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) – jeśli dotyczy.

d) Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ).

e) Klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg załączonego wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ).

f) ZASTRZEŻENIE nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ) – jeżeli dotyczy.

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji przekazywanych Zamawiającemu w toku

postępowania, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest, wraz z przekazaniem takich informacji wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością informacji.

g) Pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy). Również Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą.

h) Formularz specyfikacji technicznej oferowanego samochodu specjalistycznego oraz dokumenty zawierające opis parametrów stanowiących przedmiot zamówienia: nazwę producenta urządzenia, typ, model oraz inne elementy. Wskazane parametry mają pozwolić na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego zgodności z parametrami technicznymi zawartymi w SWZ.

i) Odpis z właściwego rejestru lub CDEiG Wykonawcy.

2. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

5. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o czym Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców.

8. Nie uzupełnienie dokumentów wymaganych w SWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy

z postępowania lub odrzucenie jego oferty.

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:  do 01.06.2023r

VII. Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu wniesienie wadium nie jest wymagane.

VIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 01.06.2023 r.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określoną w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

IX . Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub ofert alternatywnych powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w SWZ.

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub CDEiG ), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty zgodne z formą określoną w niniejszej SWZ.

Forma oferty.

7.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną, podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej SWZ wzorów.

9.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

11.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

12.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku

pełnomocnictwa, wymagane jest ono w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.    

   Oświadczenia

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz

z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

13.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

14.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

16.Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

17.Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), jeśli Wykonawca w terminie składnia ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający informuje o zmianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zawartej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2018 r. poz. 1637).

18.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem. Dokumenty, które Wykonawca zastrzega tajemnicą przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA. Zamawiający zaleca, aby takie dokumenty zostały zamieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 01.07.2022 r. do godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach (paczkach).

Koperty (paczki) należy opisać następująco:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Oferta na Wykonanie zadania pn.: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

Nie otwierać przed dniem: 01.07.2022 r. godz. 10.30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r o godz.10.30.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego postępowania informacje o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

7. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną po terminie składania ofert.

XI. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „ZMIANA”.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad, jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza). Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza podania w ofercie ceny w walucie obcej.

2. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018,1495, 1520, 1751, 1818, 2166, 2200).

3. Cena oferty musi wynikać z Formularza ofertowego (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa rozumiana jako całkowita cena brutto zawierająca wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności: całkowity koszt pojazdu, rejestracji, podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, całkowite koszty związane z realizacją szkolenia i doradztwa technicznego dla pracowników Zamawiającego, koszty związane z udzieloną gwarancją i rękojmią; pozostałe koszty związane z wykonaniem pozostałych obowiązków Wykonawcy, cła, podatki oraz inne opłaty celne wynikające z dokonania ostatecznej odprawy celnej – dotyczy tych elementów wchodzących w skład pojazdu, które są sprowadzane z zagranicy/spoza UE, zyski, narzuty, ewentualne upusty, oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.

4. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r.poz. 685, 694,) dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

a). nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,

b). wartość usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone.

2. Przy wyborze oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga w %

a). Cena (brutto) 80%

Ocena Kryterium Cena :

Oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru:

Pc = (Cn : Cb) x 100 x 80%

gdzie:

Pc – otrzymane punkty

Cn – cena najniższa ze złożonych ofert

Cb – cena badanej oferty

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku

b). Okres gwarancji 20%

 Ocena kryterium gwarancja :

od 2 do 6 miesięcy – 0 pkt

od 7 do 12 miesięcy – 5 pkt

od 13 do 18 miesięcy – 10 pkt

od 19 do 24 miesięcy – 15 pkt

powyżej 24 miesięcy – 20 pkt

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym punkcie.

XIV. Odrzucenie oferty.

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 Ustawy PZP.

2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

XV. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

e) środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert)

b) złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert).

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

d) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1. Zamawiający udostępni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w siedzibie Zamawiającego lub w uzasadnionych przypadkach w trybie korespondencyjnym.

4. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę drogą elektroniczną albo wyśle do podpisania umowę za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca/kuriera. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia pełnomocnictwa, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, lub nie zwróci Zamawiającemu przesłanej wcześniej przez Zamawiającego a podpisanej przez Wykonawcę umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Przed zawarciem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość żądania umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVIII . Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

XIX. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa Załącznik nr 3 do SWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Z uwagi na fakt, iż postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy a także innemu podmiotowi nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy. Zastosowanie ma Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień publicznych w Spółce Zakładu wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie.

XXI. Wyjaśnianie i zmiany treści SWZ

1. Wyjaśnianie treści SWZ

a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający może udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnienia albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.

b) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła pytania. Informacje o zadanych pytaniach i treść wyjaśnień Zamawiający opublikuje na stronie internetowej.

2. Zmiany w treści SWZ

a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SWZ, a także zamieści na stronie internetowej, na której został opublikowany SWZ.

b) Jeżeli zmiana treści SWZ będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości, zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.

c) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XXII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pisma o wyjaśnienia treści SWZ oraz ofert oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie droga elektroniczną. Nie dotyczy oferty.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-15:00.

4. Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do Zamawiającego na podany w SWZ adres (w tym poczty elektronicznej):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl

XXIII. Podwykonawstwo.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców.

XXIV. Inne informacje dotyczące postępowania.

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl

5. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl

6. Adres Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.zwik.mragowo.pl

XXV. Finansowanie zakupu samochodu.

Zakup samochodu będzie finansowany w formie leasingu. Wybór Banku który sfinansuje zakup w formie leasingu jest po stronie Zamawiającego jako odrębna umowa.

XXVI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna to informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w zapytaniach ofertowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektora Ochrony Danych, Pan Andrzej Strus z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany w pkt. 1.

  1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych

a) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, określenie i zakres zamówionych usług, termin realizacji usług, (art. 6 ust.1 lit.1 b RODO) – przez okres realizacji zamówionych usług.

b)dane osobowe będą również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności

Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.

  1. Ujawnienie danych osobowych

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:

organów państwowych, wobec których Administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień;

  1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniana do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania  (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych ( art. 15 ust. 3 RODO).

3) do sprostowania – żądanie sprostowania dotyczy jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia

danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

4) do usunięcia danych – żądanie usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).

5) do ograniczenia przetwarzania – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okrespozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą(art. 20 RODO);

Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

6. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c) telefonicznie: (22) 53103 00.

7. Akty prawne przywoływane w klauzuli

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1); 2. art. 118 in. ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1045).

XXVII. Załączniki do SWZ stanowią jej integralną część :

1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

2) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy,

3) Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy

4) Informacja dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

5) Informacja o wyborze ofert

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski