Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby funkcjonowania kompostowni osadów ściekowych w Polskiej Wsi k/Mrągowa

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

1.      Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo

tel.  89 742 61 11 , fax. 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

http://zwik.mragowo.pl/
godziny urzędowania:   7:00 – 15:00

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych .

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U 2021.1129 art.5

 

 1. Informacja na temat sposobu uzyskania dokumentów do postępowania

Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem  www.bip.zwik.mragowo.pl  , dostęp do dokumentów jest bezpłatny

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodem samowyładowczym około 2000 t ( 6000 metrów przestrzennych) zrębki z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych  na potrzeby eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa .
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości metrów przestrzennych opału, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne ilości zrębki (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z tym że wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie cenę. Na powyższe wykonawca wyraża zgodę.
 3. Wymagania dotyczące produktu :

–  zrębki drzewne pozyskane w latach  2021-2022

     – o jednorodnym składzie, bez zanieczyszczeń chemicznych,

     – nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wiórowych i

       pilśniowych,

     – wymiary zrębki  50mm x 50mm + 20 mm i grubości 10 mm + 10 mm;

     –  zrębki nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,

        mokrymi liśćmi itp.  mogących zakłócić  prace instalacji  zamawiającego ;

     –  zrębki należy  dostarczać w formie :  luźnej

     – wilgotność dostarczanych zrębek w każdej partii , nie może przekraczać 35%

          – miejsce dostarczenia  zrębek : Oczyszczalnia ścieków , 11-700 Mrągowo ,Polska Wieś 48

 

W przypadku dostarczenia biomasy nie odpowiadającej w/w  kryteriom Wykonawca  opróżni magazyn na własny koszt  w terminie 48 godz. od dostawy .

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia określi harmonogram dostaw, opracowany najpóźniej do 15.11.2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia dostaw: od dnia podpisania umowy

Przewidywany termin zakończenia dostaw: 31.10.2022 r.

Zamawiający ma prawo zmienić harmonogram dostaw co do ilości oraz co do terminów realizacji bez jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilno-prawnej wobec wykonawcy. Zamawiający poinformuje pisemnie, faksem lub e-mailem wykonawcę o ewentualnych zmianach w harmonogramie dostaw  z miesięcznym wyprzedzeniem.

Miejsce dostaw: Kompostownia osadów ściekowych , 11-700 Mrągowo , Polska Wieś .

 

ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru wagi w dniu dostawy

 

6.      Warunki udziału w postępowaniu

1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 • Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

7.     Termin związania ofertą

 • Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

8.      Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo , do dnia 18 pażdziernika 2021 r. do godziny 10:00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo w  dniu 18 pażdziernika 2021 r. o godzinie 10:30. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

9.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

     Kryteria wyboru oferty :   cena – 100%

 

 • Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
 • Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
 • Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek                                         o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu                  
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć                                 na sfinansowane zamówienia
 3. w przypadkach o których mowa w ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

10.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

11.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

 

12.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

13. Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mazurskie 1A; 11 – 700 Mrągowo
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest Pan Andrzej Strus , mail: iod@zwik.mragowo.pl
 3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZWiK 8p/2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej „ustawa PZP;
 5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. Wykonawcy nie przysługuje:
 5. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

 1. ogłoszenie zrębki 2021
 2. SWZ 10.2021
 3. wzór umowy załącznik nr 1
 4. Informacja z otwarcia ofert i następnie wybór oferty.

 

Ostatnio zaktualizoany: 18 października 2021 przez Jarosław Grabowski