Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu
2021/S 181-471833
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: 7421375296Adres pocztowy: Osiedle Mazurskie 1aMiejscowość: Mrągowo Kod NUTS: PL622 Olsztyński Kod pocztowy: 11-700Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Monika Ziarkowska E-mail: ziarkowska@zwik.mragowo.pl Adresy internetowe: Główny adres: https://zwik.mragowo.pl/Adres profilu nabywcy: https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/

I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.6)
Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego
Numer referencyjny: 6p/2021

II.1.2)
Główny kod CPV
38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu

II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „Wdrożenie e-usług oraz systemu
telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38421100 Wodomierze
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
51200000 Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji
72266000 Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
79417000 Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mrągowo

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK),
uruchomienie 11 e-usług oraz dostawa i wdrożenie systemu telemetrycznego i środowiska informatycznego
Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej, 2) Wdrożenie systemu
nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych do wodomierzy
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,3) Integrację z systemem bilingowym Zamawiającego,4)
Opracowanie i wdrożenie Systemu eBOK, co w szczególności obejmuje: a) zaimplementowanie Systemu eBOK
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, b) konsultacje oraz szkolenia dla administratorów, c) dostarczenie
niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją, d) przeprowadzenie testów. 5) Wdrożenie e-usług, 6)
Dostawę i wdrożenie środowiska informatycznego (niezbędnego sprzętu IT do wdrożenia e-usług): a) serwer
– 1 kpl. b) baza danych – 1 kpl. c) sprzęt komputerowy – 5 stanowisk, notebook – 1 szt, 7)Zapewnienie
świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia, 8)
Wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji, w tym technicznej, instrukcji, materiałów instruktażowych, w tym
dotyczącej charakterystyki wodomierzy i nakładek, w tym atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, licencji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa Nr RPWM.03.01.00-28-0029/20-00 Projekt pn. „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego
do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” w ramach Osi Priorytetowej
3-Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium 87 1160 2202 0000 0000 6193
6648 z dopiskiem „Tytułem wadium w postepowaniu na: Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do
obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie”,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość prac stanowiących przedmiot umowy. Ryzyko i
odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją dostaw i usług
objętych wynagrodzeniem ryczałtowym ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominięcie, zmiana
cen nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za zrealizowane zamówienie.
4. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wystawianych faktur częściowych za każdy zrealizowany i
odebrany Etap umowy zgodnie z zaakceptowanym przez strony harmonogramem prac z zastrzeżeniem, że
ostatnia faktura końcowa nie może być niższa niż 20% wartości umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury za
dany etap jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne
porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie
Zamawiający może żądać przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunku realizacji umowy zostały opisane w dokumentach zamówienia

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 154-410216

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
MiniPortal UZP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Informacje na temat terminów na złożenie odwołania znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2021 r. poz 1129 ze zm.)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ_13.09.2021
 3. Załacznik nr 1 formularz Oferty
 4. Prawidłowy załącznik nr 1 – wyjaśnienie
 5. Załącznik nr 1 formularz oferty zmiana 24.09
 6. Załacznik nr 2 oswiadczenie dot.czesci zam realiz konsorcjum_20210803
 7. Załacznik nr 3 wykaz wykonanych zamowien_20210803
 8. Załacznik nr 4 wykaz osob skierowanych do wyk zam_20210803
 9. Załacznik nr 5 OPZ
 10. Załacznik nr 6 wzor umowy
 11. Załacznik nr 7 zobowiazanie do udost zasobow_20210803
 12. Załacznik nr 8 oswiadczenie dot. grupy kapitalowej_20210803
 13. Załacznik nr 9 oswiadczenie o aktualnosci informacji_20210803
 14. Załącznik nr 10 Zasady złożenia i prezentacji próbki
 15. Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) zip
 16. Ogłoszenie o sprostowaniu zmiana terminu składania ofert
 17. Odpowiedzi na pytania

 

18. Informacja o unieważnieniu postępowania.

Ostatnio zaktualizoany: 4 października 2021 przez Jarosław Grabowski