Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową  i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 winno nastąpić, nie później niż w dniu 25 marca 2022 roku, zaś za rok 2022 nie później niż w dniu 27 marca 2023 roku.

 

Oferty powinny zawierać:

  1. Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  3. Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.

Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

w terminie do dnia 31 października 2021r.

Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 10 października 2023 przez Jarosław Grabowski