Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
         BADANIE  NALEŻY  PRZEPROWADZIĆ  DO DNIA 31.03.2016r.
Oferty powinny zawierać:
  1. Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  3. Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie bilansu 2015” w terminie do dnia 30 października 2015r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski