BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE

OGŁOSZENIE

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na :

 

 „BUDOWĘ TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE”.

 1. Wytyczne do wyceny:

Podać ofertę cenową

Do  zadania sporządzić  dokumentację.

– projekt budowlano wykonawczy – 3 egz.

– projekt roboczy – 1 egz.

– kosztorys inwestorski – 2 egz.

– przedmiar robót – 1 egz.

– wersja elektroniczna opracowania

– uzyskanie mapy do celów projektowych po stronie wykonawcy.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  • warunki płatności: płatność przelewem do 14 dni po wystawieniu faktury;
 1. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena
 2. Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę:
  • Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

      7. Sposób przygotowania oferty:

  • ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim trwałą i czytelną techniką na załączonym formularzu lub sporządzić formularz według załączonego wzoru,
  • ceny w ofercie należy podać w walucie polski złoty (PLN) wyrażone w cyfrach i słownie,
  • ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie,
  • na kopercie umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej postępowanie,

kopertę oznakować napisem:

OFERTA NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA TRANZYTU SIECI WODOCIĄGOWEJ OD UJĘCIA WODY SOŁTYSKO DO WODOCIĄGU UL. MŁYNOWA  W MRĄGOWIE”.

 podpunkty od 3 do 4 nie mają zastosowania przy ofertach przesyłanych listem elektronicznym.

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30.05.2023 r. do godz.10,00. osobiście w sekretariacie spółki, listownie na adres: 11- 700 Mrągowo, os. Mazurskie 1 A, lub listem elektronicznym na adres: sekretariat@zwik.mragowo.pl.
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 3. Nie przewiduje się negocjacji z wykonawcami.

Załączniki:

 1. SWZ Tranzyt wodociąg załącznik nr 1
 2. Przebieg trasy załącznik nr 2
 3. wzór umowy załącznik nr 3
 4. zał. 4 -OFERTA
 5. zał. 5 Oświadczenie
 6. zał.6 wykaz sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 7. zakres_mapa poglądowa
 8. Informacja o kwocie
 9. Informacja o ofertach

 

3

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zaktualizoany: 30 maja 2023 przez Jarosław Grabowski