Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 WARIANT I od 01.01.2024 do 31.12.2025 WARIANT II

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe

 

 1. Nazwa i adresy

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 742-13-75-296

Osoba do kontaktów: Tadeusz Bakuła

E-mail: bakula@zwik.mragowo.pl

Tel.: 603 604 863

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zwik.mragowo.pl/

 1. Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.zwik.mragowo.pl/

 1. Główny przedmiot działalności:

Sektor wodny

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 WARIANT I

od 01.01.2024 do 31.12.2025 WARIANT II

Numer referencyjny: ZWiK3p/2022

Główny kod CPV:

09310000 Elektryczność

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 WARIANT I  od 01.01.2024 do 31.12.2025 WARIANT II do obiektów należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100 %.

 1. Warunki udziału:

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego.

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązującą w trakcie okresu wykonywania umowy.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony powyżej spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców (partnerów) i zrealizuje dostawy, do których uprawnienia te są wymagane.

 1. Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

 1. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze :

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia rozliczane będą w PLN.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę w w/w sprawie należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia

25.04.2022r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej: ZAKUP ENERGII

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 30 dni od dnia wyboru oferty.

 1. Warunki otwarcia ofert:

Data: 25.04.2022r

Czas lokalny: 9.30.

 1. Informacje dodatkowe:

Z postępowania wykluczy się wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w okolicznościach wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–10 Pzp.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę upoważnioną.

 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną

b) oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu załącznik nr. 3

12. Data zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

05/04/2022r

Załączniki:

 1. SWZ
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 Wykaz osób uprawnionych
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. informacja do SWZ
 6. Informacja z otwarcia ofert

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski