Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kWp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17

dotycząca przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i

wodociągowego aglomeracji Mrągowo w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w

aglomeracjach” , oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

51042621800000, ul. Os. Mazurskie , 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,

tel. 0-89 742 61 11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej (URL): http://zwik.mragowo.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnnie

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A 11 – 700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej

o mocy 39,75 kWp

Numer referencyjny: ZWiK 8/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75

kWp. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawa i montaż monokrystalicznych paneli

fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 39,75 kWp wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r., 2)

dostawa i montaż falowników, 3) wykonanie kompletnego okablowania, 4) wykonanie naziemnej

konstrukcji wsporczej; 5) instalacja układów zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych, 6)

rozruch instalacji 7) przeprowadzanie przeglądów serwisowych, 8) budowa linii zasilającej wraz z

rozdzielnią pośrednią nN; 9) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 10) włącznie do

sieci.

II.5) Główny kod CPV: 09331200-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45223210-1

45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna

równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska

państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie

europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty

dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których

powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00

Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: a) w zakresie terminu realizacji w

przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich

wykonania; b) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu

przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na

termin lub zakres zamówienia c) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji

zamówienia; d) w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas

niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; e) w zakresie zmiany terminu w przypadku

wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej

staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). f) w zakresie zmiany terminu w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe

wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów

technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub

BHP. g) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu

przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne

powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji

technicznej. h) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia prac przez

zamawiającego, i) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót

zamiennych, j) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i

opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, k) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w

przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na

terminowość robót. l) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz

zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji

projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji

zamówienia. m) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i

rachunkowych w treści umowy; n) w zakresie zmiany podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny

Zamawiającego; o) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT,

w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik

wzrostu stawki podatku VAT. p) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub

Wykonawcy poprzez podanie nowych danych. q) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub

Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób

pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych r) w zakresie terminu

realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku

z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia,

poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem

powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego

komisje. s) W zakresie zaoferowanych urządzeń, jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z

produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak

urządzenia zaoferowane w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu. t) w zakresie terminu

realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w

przypadku wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian

do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie

zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może

dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie

proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje

projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez

Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót

zamiennych. 2) Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1 lit „a” –„m” i „r-s” muszą być odnotowane w

dokumentacji budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych

organów lub/i protokołami podpisanymi przez strony umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dane do logowania: adres e-mail: zwikspzoo@gmail.com
                  hasło: ZWiK1234!

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski