Nowe! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na : Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 153646-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Mrągowo
Należy opracować projekt budowlano – wykonawczy uwzględniającą n/w zakres: a. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z systemem dezodoryzacji powietrza usuwanego i odzyskiem ciepła – montaż centrali wentylacyjnej…
Termin składania ofert: 2015-07-31

Numer ogłoszenia: 174284 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153646 – 2015 data 24.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, fax. 0-89 741 86 21.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
·         W ogłoszeniu jest: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
·         W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;.
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·         W ogłoszeniu jest: 31.07.2015.
·         W ogłoszeniu powinno być: 03.08.2015.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski