Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

Ogłoszenie w sprawie składnia ofert na badanie sprawozdania finansowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawiają sytuację majątkową  i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
         Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić, nie później niż w dniu 29 marca 2018 roku, zaś za rok 2018 nie później niż w dniu 28 marca 2019 roku.
Oferty powinny zawierać:
  1. Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  2. Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  3. Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem
 Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski