Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie
ogłasza  przetarg na  sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512
Nazwa sprzedającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , 11-700 Mrągowo  , os. Mazurskie 1A ;
NIP: 742 13 75 296  REGON: 510426218
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest n/w pojazd :
1. Ciągnik rolniczy marki URSUS 3512 o numerze rejestracyjnym ONC 2780. Cena  brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, wynosi 20 000 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu.
Dane identyfikacyjne pojazdu :
Marka : URSUS
Model: 3512
Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
Rok produkcji: 1995
Nr fabryczny : 95441
Rodzaj silnika : z zapłonem samoczynnym
Pojemność skokowa / moc silnika : 2502 ccm / 35 kW
Wskazanie licznika : 1146 mtg
Data pierwszej rejestracji: 28-11-1995 r.
Data ważności badania technicznego : 10-12-2011 r.
Wyposażenie dodatkowe : ładowacz czołowy marki TUR -2 A
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty, będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia,   w terminie do dnia      31-01-2011 r. do godz. 9ºº.  Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, lub ze   strony internetowej:  www.zwik.mragowo.pl
Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL i NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– przedmiot sprzedaży
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 „
2. Wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdów .  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  31-01-2011 do godz. 8³º w kasie ZWiK w Mrągowie. Zwrot wadium nastąpi z kasy Zakładu najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 31-01-2011 r. o godz. 10ºº,  w  siedzibie ZWiK .  Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu  dla osoby , która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez ZWiK terminie do zawarcia umowy  to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
2. Po otwarciu ofert zostanie przeprowadzona licytacja ustna ,ceną  wywoławczą jest najwyższa  kwota określonej w złożonych ofertach
3. Pojazdy  zostaną  sprzedane  za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
4. ZWiK w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny   sprzedawanego w przetargu ciągnika rolniczego
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży ciągnika uzyskać można , pod numerem  telefonu  89 741 24 37 , 605 223 838. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Załącznik

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski