Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na „Remont i przebudowę oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 412.000  EURO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
Tel. (0-prefix-89)742 6111, (0-89) 741 8621
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na „Remont i przebudowę oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków
 dla Miasta Mrągowa „

I.          Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 412.000  euro

II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.zwik.mragowo.pl od momentu ogłoszenia w 

            Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.        Przedmiot i Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Kod CPV -71322000-1- usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Remont i przebudowę oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków  dla Miasta Mrągowa „
 Zakres rzeczowy Dokumentacji Projektowej
Dokumentację wykonać na podstawie załączonych koncepcji :
1. Koncepcja Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mrągowie wykonanej przez 
    inż. Marzenę   Świechowską
2. Koncepcja Gospodarki Osadowej w oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k / Mrągowa wykonanej przez
    mgr inż. Marka Bońkowskiego
Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnej akceptacji autora koncepcji w razie rozbieżności stanowisk co do rozwiązań architektonicznych obiektu między wykonawcą dokumentacji a autorem koncepcji, rozstrzygającym będzie decyzja ZWiK w Mrągowie).
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1.     Dokumentację techniczną „Przebudowa i wymiana urządzeń technologicznych  oczyszczalni ścieków
        w Polskiej Wsi k/ Mrągowa” w zakresie:
a)     projekt budowlany i wykonawczy  – 6 egz.
b)     projekt instalacji elektrycznej i automatyki – 6 egz.
c)     projekt instalacji technicznych  – 6 egz.
d)     kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  – 4 egz.
e)     przedmiary robót – 4 egz.
f)      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
2.    Dokumentację techniczną „Kompostownia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w  Polskiej   Wsi 
       k/Mrągowa” w zakresie:
a)    projekt budowlany – 6 egz.
b)    projekt wykonawczy – 6 egz.
c)    projekt instalacji elektrycznej i automatyki – 6 egz.
d)    projekt instalacji technicznych  – 6 egz.
e)    kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  – 4 egz.
f)     przedmiary robót – 4 egz.
g)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
3.    Dokumentację techniczną „Przebudowa głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie” w zakresie:
a)    projekt budowlany i wykonawczy – 6 egz.
b)    projekt instalacji elektrycznej i automatyki – 6 egz.
c)    projekt instalacji technicznych  – 6 egz.
d)    kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  – 4 egz.
e)    przedmiary robót – 4 egz.
f)     specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
4.    Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania przedmiotowej decyzji przygotować z należytą starannością zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
Uwaga
1. Projektowane rozwiązania należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie na etapie projektowania.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ PRZEDMIOT ZLECENIA W ZAKRESIE I FORMIE UMOŻLIWIAJĄCEJ UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ.
3. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA WYKONAĆ RÓWNIEŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ w formatach ogólnie dostępnych
VI.  Warunki udziału w postępowaniu i  sposobu dokonywania oceny ich spełniania
       
          O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 r. z późn. zm).
5.        Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców.
Dokumenty które należy złożyć:
Lp.
                                                                            Warunek do spełnienia przez wykonawcę
                                                                   Numer załącznika
                                                                      Uwagi
1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1 do oferty
2.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy .
Punkt 6 formularza ofertowego
3.
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty
jeżeli dotyczy
4.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 3 do oferty
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia ofert
5.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum dwie referencje).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 4 do oferty
6.
Wykaz osób (kierownictwa) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 31.03.2009 r. do godziny 10:30.
X. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Pana Andrzeja Strusa. Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK Sp. z o.o. od godz. 800 do 1400. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZWiK Nr 2/341/2009 będzie można uzyskać w sekretariacie ZWiK
XII. Otwarcie ofert   
Nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo w dniu
31.03.2009 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
         Ogłoszenie w dniu 05.03.2009 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
          Wywieszono dnia: 05.03.2009 r.                                                                                                             
          Zdjęto dnia:           31.03.2009 r.                                                                                                                 
Mrągowo, 04.03.2009 r.

ZAŁĄCZNIKI:

    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.  ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO POBRANIA (RAR) – KONCEPCJA MODERNIZACJI

3.  ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO POBRANIA (RAR) – KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSADÓW

      CZ. I         CZ. II         CZ. III         CZ. IV         CZ. V         CZ. VI         CZ. VII         CZ. VIII

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski