Przetarg nieograniczony na zakup „Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dokumentacja przetargowa dotyczy zakupu:

Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.”

 1. Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A

11 – 700 Mrągowo

tel.  89 742 61 11

fax. 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

http://zwik.mragowo.pl/
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie  „Regulaminu wewnętrznego  udzielania zamówień”

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  • Przedmiotem zamówienia jest i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz

z osprzętem.

 • Zakup ładowarki teleskopowej będzie finansowany w formie leasingu. Wybór Banku który sfinansuje zakup w formie leasingu jest po stronie Zamawiającego jako odrębna umowa.
 • Szczegółowy opis parametrów :

Ładowarka teleskopowa :

 • Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, zasysanie z turbodoładowaniem o mocy min. 90 kW,  z pakietem oczyszczającym DPF /DOC , spełniający normę emisji spalin Stage V.
 • Skrzynia biegów  hydrokinetyczna , 4 – biegowa  typu Powershift .
 • Sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka.
 • Napęd na obie osie 4 x 4 z możliwością rozłączenia.
 • Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną – przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb ‘’kraba’’. Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny.
 • Układ hamulcowy ze wspomaganiem serwo , hydrauliczny , wielotarczowy na osi przedniej i tylnej .
 • Hamulec postojowy tarczowy uruchamiany ręcznie.
 • Układ zapewniający samo poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia.
 • Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
 • Układ hydrauliczny zasilany pompą o przepływie min. 80 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 250 bar.
 • Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna: zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, obecności wody

w paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego.

 • Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w : ogrzewanie, klimatyzację, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej i tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, wskaźniki: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem stabilności wzdłużnej, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych.
 • Rewersyjny wentylator chłodnicy .
 • Udźwig maksymalny :  min.  4 000 kg
 • Udźwig na pełnej wysokości : min. 2 200 kg
 • Udźwig przy pełnym zasięgu wysięgnika : min. 1 400 kg
 • Maksymalna wysokość podnoszenia : min. 6,0 m
 • Maksymalny zasięg w przód : min. 3,5 m
 • Maksymalna szerokość ładowarki teleskopowej: 2,40 m,
 • Maksymalna długość ładowarki teleskopowej : 5,0 m,
 • Wysokość całkowita ładowarki : 2,50 m
 • Ciężar : < 9 000 kg
 • Osprzęt:

– łyżka uniwersalna 2,0 – 2,5 m3

– widły do palet

3)Wymagania dodatkowe:

 • Gwarancja producenta na oferowaną ładowarkę teleskopową min.  24 miesięcy, koszty materiałów  eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający , pozostałe koszty robocizny , dojazdu pod stronie Wykonawcy
 • Deklaracja zgodności z „CE” na oferowaną ładowarkę teleskopową,
 • Serwis gwarancyjny ładowarki teleskopowej na terenie Zakładu Zamawiającego .
 • Autoryzowany punk serwisowy oddalony od siedziby zamawiającego nie więcej niż 100 km.
  • Do ładowarki teleskopowej muszą być dołączone następujące dokumenty w języku polskim:
 1. książka gwarancyjna,
 2. instrukcja obsługi;
 3. wykaz autoryzowanych przez producenta punktów serwisowych;
 4. świadectwo homologacji.
  • Wspólny Słownik Zamówień:
   1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):. 43250000-0 ładowarki

5) Kompletna dokumentacja niezbędna do zgłoszenia i rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

6).Oświadczenie dostawcy o wymaganych kwalifikacjach ( uprawnieniach ) operatorów

do obsługi ładowarki –  kierowca operator wózków jezdniowych specjalizowanych

7) Miejsce dostawy : Oczyszczalnia ścieków , 11-700 Mrągowo , Polska Wieś 48

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 3. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
 7. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 8. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

 1. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 2. d) zdolności technicznej lub zawodowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji zamówienia.

 1. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się wiedzą i doświadczeniem podwykonawców wskazanych w ofercie w zakresie, który jest im powierzony w danym postępowaniu.
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów żądanych przez Zamawiającego.
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
 2. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
 3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
 4. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

 • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz

z zaświadczeniem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

 • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający może żądać złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

 • odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . – załącznik nr 1;
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 2;
 1. Zamiana, wycofanie i zwrot oferty
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:

 1. w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje.
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
 • W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.
 • Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy przekazywaniu następujących dokumentów:
  1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SWZ,
  2. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,
  3. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów.
  4. wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń

lub pełnomocnictw, kierowane do Wykonawców.

 1. wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
 2. informacja o poprawieniu ofert .
 3. oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 4. wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
 5. oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
 6. zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
  o odrzucenie oferty,
 7. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 8. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
 9. zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie;
 • Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
 • Adres do korespondencji zamieszczony jest w ust. 1 niniejszej SWZ
 • . Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres.
 • W niniejszym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej.
 • Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej ,należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
  1. w zakresie merytorycznym – Andrzej Strus
  2. w zakresie proceduralnym – Monika Ziarkowska
 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona została SWZ.

 • Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
 1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 • Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniami na język polski.
 • Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim.
 • Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., muszą być parafowane przez Wykonawcę.
 • Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis
  pozwalający zidentyfikować osobę upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy.
 • Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWIZ.

Oferta złożona w kopercie powinna zawierać nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz oznaczenie – „Przetarg na dostawę fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem. 

W przypadku innego oznakowania oferty, negatywne konsekwencje z otwarcia, nie przekazania koperty Zamawiającemu, ponosi Wykonawca.

Oferta może zostać przesłana na adres e-mail: sekrekariat@zwik.mragowo.pl

 • Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty zawarte w SWIZ.
 • Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

 

 1. Wykonawcy składający wspólnie ofertę
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

 • Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 • Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo w Sekretariacie do dnia 20.05.2021 r.

 do godziny 11.00,

lub poprzez e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl do dnia 20.05.2021 do godziny 11,00.

 • Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo w dniu 20.05.2021 o godzinie 12.00
 • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.

 1. Opis sposobu obliczania ceny
 • Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać podatek VAT.
 • Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena oferty jest ceną ryczałtową zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną

do zakończenia realizacji robót.

 • Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:
 1. Koszt dostawy do siedziby zamawiającego;
 2. Koszty ubezpieczenia w trakcie transportu.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

13.1. Łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 80 pkt.

        Czas realizacji zamówienia -10 pkt

        Okres gwarancji – 10 pkt

X/Y x 80

gdzie: X-cena oferty z najniższą ceną, Y- cena oferty ocenianej.

 • . Termin realizacji – 10 pkt.
 1. Punkty w kryterium przyznawane będą w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym;
 2. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
LP Termin realizacji punkty
1 Do 30.06.2021r 10 pkt.
2 Od 01.07.2021r do 14.07.2021r 5 pkt.
3 Od 15.08.2021r do 31.08.2021r 0 pkt.

W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna 0 pkt.

13.3. Okres gwarancji – 10pkt.

 1. Punkty w kryterium przyznawane będą w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym;
 2. Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
LP Okres gwarancji punkty
1 Od 37 miesięcy 10 pkt.
2 25 miesięcy – 36 miesięcy 5 pkt.
3 24 miesiące 0 pkt.
 1. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 24 miesiące przyzna 0 pkt.

13.4 Ocena oferty

Po przyznaniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie.

Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów 

 • Po dokonaniu oceny ofert nastąpi podsumowanie przyznanych przez każdego z nich punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie najwyżej oceniona.
 • Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
  z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
  w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.
 • Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
 • Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.
 • Ocena ofert nastąpi po otwarciu ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z SWIZ
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
 7. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 1. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.
 3. unieważnieniu postępowania

–  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację,

o której mowa również na stronie internetowej.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 • Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum).
 • W przypadku gdy Wykonawca nie wypełnił wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej SWZ, dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SWZ. Gdy Wykonawca na ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, zmawiający ma prawo uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał możliwość wyboru kolejnej oferty
 1. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
 • Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,

z uwzględnieniem punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

 • O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
 • Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
 • Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną: sekretariat@zwik.mragowo.pl

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
 • Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 1. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

 • w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej

(np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.

 • w zakresie sprostowania omyłek pisarskich w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
 • w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, jedynie o wzrost wartości VAT.
 • w zakresie zmiany zapisów umowy w części dotyczącej oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 • w zakresie zmiany zapisów umowy w części dotyczącej zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;
 • w zakresie zmiany zapisów umowy w części dotyczącej zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
 • w zakresie parametrów urządzeń w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia urządzeń albo jego wyposażenia w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie, jednak o parametrach wyższych lub równoważnych.
 1. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Zamawiający nie dokonał podziału na części.

 1. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

 1. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający będzie informował Wykonawcę, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Zakłada Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 2. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, KRS 0000181669, NIP 742 13 75 296, REGON 510426218,

tel.. 89 742 61 11

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Wodociągów o Kanalizacji Spółka z o.o.

w Mrągowie – pod adresem sekretariat@zwik.mragowo.pl

 1. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

 1. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.44 ust.4, art.45 ust.3 wewnętrznego Regulaminu.
 2. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt d) wewnętrznego Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz wewnętrznego Regulaminu, związanym z udziałem

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp oraz w/w Regulaminu;

 1. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 2. Wykonawca posiada:

–          na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

–          na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

–          na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

–          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznano, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Wykonawcy:

–          w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

–          prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 1. Zawartość dokumentacji

 

 

 

 

Ostatnio zaktualizoany: 21 maja 2021 przez Jarosław Grabowski