Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych „

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pompowni ścieków P3 w Mrągowie.

Zaproponowane rozwiązania technologiczne i techniczne, muszą umożliwiać zrealizowanie inwestycji w sposób gwarantujący utrzymanie nieprzerwanej pracy pompowni poprzez zastosowanie układów, instalacji lub obiektów tymczasowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

 • Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
 1. zaprojektowanie układu głównego z tłocznią ścieków oraz układu awaryjnego z pompownią mokrą;
 2. adaptacja istniejącej komory suchej pod tłocznie ścieków;
 3. adaptacja istniejących komór mokrych pod pompownie tymczasową oraz zbiornik retencyjny;
 4. zaprojektowanie sieci zewnętrznej wraz z komorą osadnikową;
 5. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem dezodoryzacji powietrza usuwanego i odzyskiem ciepła:
 • montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (z automatyką, nagrzewnicą powietrza w wykonaniu zewnętrznym);
 • montaż kanałów wentylacyjnych (stal k.o. lub tworzywo sztuczne);
 • montaż stacji fotojonizującej do dezodoryzacji gazów;
 1. zaprojektowanie armatury i rurociągów technologicznych:
 • montaż nowych rurociągów technologicznych wykonanych ze stali kwasoodpornej;
 1. wymiana istniejących pomp;
 2. zaprojektowanie instalacji do czyszczenia komory retencyjnej samochodem asenizacyjnym;
 3. wykonanie układu zasilania i sterowania (wraz z przesyłem danych do centrum zarządzania zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody ) tłoczni, pomp oraz pozostałych urządzeń;
 4. wykonanie systemu monitoringu obecności gazów niebezpiecznych;
 5. wykonanie monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym i przesyłem danych do centrum zarządzania zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody;
 6. modernizacja budynku pompowni ścieków:
 • termomodernizacja budynku (stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, ocieplenie oraz elewacja);
 • wymiana pokrycia dachowego;
 • położenie nowych okładzin;
 • naprawa tynków i malowanie pomieszczeń;
 • wymiana systemu c.o. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu przepompowni o mocy ok 10kVp;
 2. wykonanie nowej nawierzchni drogi i placu manewrowego o powierzchni ok 200m2;
 3. Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

 

 • Dokumentacja projektowa, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia, powinna zawierać niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do realizacji robót budowlanych.
 • Projekt należy opracować na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 przeznaczonym do celów projektowych.
 • Projekt ma zawierać rysunki w formacie 3D pozwalającej na weryfikację, czy projektowane instalację i urządzenia będą możliwe do prawidłowego zainstalowania i eksploatacji w istniejących kubaturach,
 • Projekt powinien uwzględniać wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych w zakresie wytrzymałości i przydatności istniejących obiektów, konstrukcji, zbiorników.
 • Wykonawca projektu jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać dokumenty/decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.
 • Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo umożliwiające podejmowanie działań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 

 • Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
 1. Projekt budowlano-wykonawczy (opracowanie wielobranżowe) zawierający wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia oraz dokumenty techniczne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót,
  W wstępnej fazie projektowej projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania rozwiązanie projektowe.
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień,
 3. Kosztorys inwestorski,
 4. Przedmiar robót,
 5. Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia,
 6. Inwentaryzacja i wycena zieleni – w przypadku potrzeby jej opracowania określonej właściwymi przepisami i uzgodnieniami,
 7. Projekt nasadzeń kompensacyjnych – w przypadku potrzeby jego opracowania,
 8. Wyniki badań geotechnicznych – w miejscach planowanych wykopów.

 

Przedmiot zamówienia należy opracować w formie dokumentacji standardowej (papierowej) oraz dodatkowo zapisać w wersji elektronicznej na płytach CD w następujący sposób:

 • Dokumentacja w wersji papierowej:
 • projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,
 • przedmiary robót – 2 egz.,
 • informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,
 • kosztorys inwestorski – 2 egz.,
 • pozostałe opracowania – 2 egz.

 

 • Dokumentacja w wersji elektronicznej:

płyta nr 1:

 • dokumentację projektową zapisana w formacie pdf,
 • decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia (skany dokumentów) zapisane w formatach pdf lub jpg,
 • kosztorys inwestorski umieszczony w wydzielonym folderze zapisany w formacie pdf,

płyta nr 2:

 • dokumenty tekstowe zapisane w formacie docx,
 • dokumenty tekstowe z grafiką zapisane w formacie docx,
 • pliki graficzne zapisane w formacie jpg lub gif,
 • rysunki techniczne zapisane w formacie dxf, dwg,
 • kalkulacje, kosztorysy zapisane w formacie xls,
 • przedmiary robót zapisane w formacie xls,
 • kosztorysy, kalkulacje sporządzone w programie kosztorysowym zapisane w formacie ATH,

Kosztorys inwestorski i kalkulacje cen umieścić w wydzielonym folderze.

Oryginały dokumentów (decyzji, uzgodnień, warunków technicznych) należy zamieścić
w egzemplarzach nr 1, a w pozostałych egzemplarzach – kserokopie tych dokumentów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Opracowania dokumentacji tworzące komplet (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiary, itp.) należy umieścić w ponumerowanych teczkach lub segregatorach. Teczki muszą zawierać spis opracowań wchodzących w komplet.

 

 • Dodatkowe informacje:
 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wizję lokalną w terenie.
 2. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
 • wymogami określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,
 • szczegółowymi warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o. o.,
 • przepisami dotyczącymi normatywnych odległości od istniejących sieci i obiektów.
 1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien uzyskać warunki techniczne, wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne i materiały niezbędne do wykonania opracowania i dokonać inwentaryzacji istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.

 

II.1.4)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) ZALICZKI

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w szczególności:

Projektant Główny–osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń oraz doświadczenie w zaprojektowaniu na minimum 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem opracowanie projektu modernizacji istniejącej pompowni ścieków Q= 60 m3/h Qd= 960 m3/d, Projektant konstruktor–osoba posiadająca wykształcenie wyższe, oraz uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w zaprojektowaniu na minimum 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem zaprojektowanie pompowni ścieków Q=60 m3/h  Qd=  960.m3/d,

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania, 6)przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia, 7)

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca/Projektant wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej 3 prace projektowe polegającą na wykonaniu projektu pompowni ścieków o wydajności Q= 60m3/h Qd=  960m3/d. Co najmniej 1 z tych projektów powinien być wykonany dla obiektu który został zrealizowany i przekazany do użytkowania., 8) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 9)nie zalegają z wpłatami na podatki , opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi wykaz zaprojektowanych w ciągu ostatnich 5 lat minimum trzech obiektów o podobnym zakresie, potwierdzonych referencjami
 • III.2.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • Wykonawca przedstawi wykaz osób posiadających uprawnienia w branży sanitarnej , konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.3.2.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2021 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Ostatnio zaktualizoany: 29 kwietnia 2021 przez Jarosław Grabowski