Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD FT 350TDCI Euro 4 Transit

Mrągowo dnia 14.06.2022

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie

ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu dostawczego do 3.5t marki FORD  FT 350TDCI Euro 4 Transit

Termin składania ofert: 24.06.2022r godz. 10,00

Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A ,  11-700 Mrągowo.

Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A,

11-700 Mrągowo, lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl

Z regulaminem Przetargu można zapoznać się, a także uzyskać dodatkowe informacje w Biurze ZWiK Mrągowo tel. 89 742 61 11 w godz. 8 00 – 15 00

Określenie przedmiotu przetargu :

Podstawowe dane techniczne:

 Numer VIN WF05XXBDF58D14747

Przebieg: 295877

Rok produkcji : 2008 r.

Parametry techniczne:

Moc silnika [KM/kW]: 115/85

Wyposażenie:

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

 1. ABS 8. Listwy boczne
 2. Airbag kierowcy
 3. Radio Ford CD ICE 6000
 4. Drzwi tylne 180 st., nieprzeszklone
 5. kier. z mech. regulacją wysokości
 6. EBD – elektroniczny rozdział sił hamowania
 7. Siedzenie pasażera dwumiejscowe
 8. ESP – układ stabilizacji toru jazdy
 9. Szyby barwione
 10. podnoszenie szyb, przód
 11. Wspomaganie układu kierowniczego
 12. Immobilizer
 13. Zamek centralny z pilotem

Wyposażenie dodatkowe

 1. Hak holowniczy składany zł
 2. 2.rząd siedzeń z przeszklona ścianą boczną lewą
 3. Drzwi boczne prawe, przeszklone

Samochód nie jest w pełni sprawny technicznie.

Silnik pojazdu jest uszkodzony, nie pali na jeden z cylindrów.

Cena wywoławcza: 9000 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych )

Wadium – w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych) należy wpłacić na konto bankowe sprzedającego Bank Millenium S.A.  Nr. konta 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648

Termin i sposób udostępnienia przedmiotu przetargu do oglądania :

Pojazd znajduje się na parkingu ZWiK os. Mazurskie 1A w Mrągowie,   na terenie zamkniętym, dlatego też oględzin można dokonać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pojazd można oglądać do dnia 23.06.2022 r. w godzinach od 07:00 do 15:00.

Propozycja projektu umowy : W załączeniu

I.  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A,    11-700 Mrągowo
 2. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątku ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.
 3. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
 4. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych
 5. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej: https://zwik.mragowo.pl
 6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9000,00 zł brutto, (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
 7. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

II.  Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne

 1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 24.06.2022r. do godz. 10.00, w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo ,lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl
 2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszych postanowień i Regulaminu.
 3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4.  Oferta winna zawierać:

1) Formularz Oferty;

2) Dokument charakteryzujący oferenta:

a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – oferent zobowiązany jest okazać dokument tożsamości Przewodniczącemu Komisji,

b) w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,

c) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) Oferta musi być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

4) Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny maszyny będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku  do ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.

5) Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

7) Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.

8) Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.

9) W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

10) Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:

1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego regulaminu;

2) nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub osobę upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów);

11) Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.

12) W razie stwierdzenia, zbieżności ofert Organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim przypadku ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana prze oferentów zakwalifikowanych do licytacji,

oraz:

a) Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 100 zł. brutto

b) Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

c) W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.

13) Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności maszyny.

14) Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

15) Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają oferenta.

III. Unieważnienie przetargu

1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.

2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.

3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.

IV. Protokół z przetargu

1. Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.

2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

V. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowych informacji na temat przetargu udzieli : Referent ds. Technicznych i Zamówień Publicznych Monika Ziarkowska

telefon: 785 260 555

 

Załączniki:

 1. OFERTA FORD
 2. U M O W A sprzedaż Ford

Ostatnio zaktualizoany: 20 kwietnia 2023 przez Jarosław Grabowski