Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2008

Sprawozdanie Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Mrągowie

z działalności za 2008 rok

                                                             MRĄGOWO 2009

 1. Charakterystyka jednostki
 2. Nazwa:

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Siedziba:

         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

 1. Forma prawna:

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

 1. Wysokość kapitału zakładowego:

         9.059.000,00 złotych

         Kapitał dzieli się na 181.180 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

 1. Wysokość kapitału zapasowego:

         1.534.831,52 złotych

         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2007.

 1. Przedmiot działalności:
 2. a)produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
 3. b)eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
 4. c)eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
 5. d)odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
 6. e)konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
 7. f)wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 8. g)świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. h)uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
 10. i)działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
 11. j)gospodarka leśna,
 12. k)szkółkarstwo leśne.
 13. Data rozpoczęcia działalności:

          01 lipca 1996 rok

 1. Skład Zarządu Spółki:

         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

 1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–            na dzień 01-01-2008r.        – 13.629.760,23 zł

–            na dzień 31-12-2008r.        – 14.095.109,92 zł

Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

 1. Ze zmniejszenia ich wartości z powodu:

– likwidacji o kwotę – 67.457,68 zł,

         – sprzedaży o kwotę –  19.239,99 zł.

 1. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  – 552.047,36 zł

      w tym:

 1. a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości  035,01 zł,

          w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej  142.337,13 zł
– środki transportu      29.697,88 zł
     
     
 1. c) przyjęcie na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 380.012,35 zł

         w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9.000,00 zł
– urządzenia techniczne i maszyny 63.572,81 zł

         – środki transportu                                                          –      288.867,10 zł

         – inne środki trwałe                                                              –        18.572,44 zł.

        Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2008r. wynosiła

        10.591.252,95 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów 895.535,72 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7.903.174,35 zł
– urządzenia techniczne i maszyny 1.426.590,03 zł
– środki transportowe 333.226,39 zł
– pozostałe środki trwałe 32.726,46 zł

III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

 

Działalność Spółki za 2008r. zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 284.867,61 zł   w tym:

1. z działalności podstawowej, tj.:

sprzedaż wody i odbiór ścieków

 

strata 200.801,53 zł
2. z działalności dodatkowej, tj.:

– usługi budowlane i inne,

– eksploatacja wodociągów i kanalizacji

w gminie Mrągowo

 

 

zysk

zysk

 

 

269.034,11 zł

1.566,01 zł

3. z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej zysk 215.069,02 zł

Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 65.209,00  złotych, zysk netto wyniósł – 219.658,61 zł.

Strata na działalności podstawowej tj. dostawie wody i odbiorze ścieków na terenie miasta Mrągowo, wynosząca 200.801,53 zł, spowodowana jest nie wykonaniem zakładanej wielkości sprzedaży, przyjętej w kalkulacji stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe rozprowadzanie ścieków na rok 2008.

Pomimo podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wsi Marcinkowo od października 2008 roku, przyjęty w kalkulacjach wzrost sprzedaży wody o 3,0% i ścieków o 2,4% w stosunku do sprzedaży w roku 2007, z przyczyn niezależnych od Spółki (warunki pogodowe) nie został osiągnięty.

W porównaniu do roku 2007 sprzedaż wody w roku 2008 utrzymała się na  tym samym poziomie, natomiast sprzedaż ścieków spadła o 1,8%. Zmniejszenie sprzedaży ścieków wystąpiło głównie w kategorii dostawców przemysłowych.

Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2008 do roku 2007 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

 

Woda

ścieki

Lp Kategoria

odbiorcy

2007r.

m3

%

w 100

2008r.

m3

%

w 100

%

05:03

2007r

m3

%

w 100

2008r.

m3

%

100

%

10:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Gospodarstwa domowe 723.206 75,36 732.508 76,34 101,3 698.675 71,4 697.830 72,58 99,88
2. Pozostali 236.523 24,64 226.994 23,66 95,97 280.238 28,6 263.539 27,42 94,04
  Razem: 959.729 100 959.502 100 99,98 978.913 100,0 961.369

 

100 98,21

W roku 2008 koszty dostawy wody i odbioru ścieków były wyższe od planowanych o 0,8%,  głównie z powodu wyższego od zakładanego wzrostu cen energii elektrycznej.

W stosunku do roku 2007 koszty dostawy wody i odbioru ścieków wzrosły odpowiednio o 6,2% i 8,1%, w tym koszty amortyzacji wzrosły o:

-55,8% – zaopatrzenie w wodę,

-26,2% – odbiór i oczyszczanie ścieków.

Koszty energii elektrycznej wzrosły o:

-19,6% – zaopatrzenie w wodę,

-16,4% – odbiór i oczyszczanie ścieków.

Wzrost kosztów amortyzacji związany jest z przekazaniem do Spółki w grudniu 2007 roku w formie aportu rzeczowego sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości 1.144.300,00 zł oraz przyjęciem na stan inwestycji własnych w tym zakończonej w 2007 roku inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej  oczyszczalni  ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” o wartości 2.065.704,45 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów i sprzedaży na rok 2008 przedstawia załącznik nr. 1.

Jednostkowy koszt produkcji wody i odbioru ścieków w latach 2007 i 2008 kształtowały się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2007r. 2008r.  4:3

%

1 2 3 4 5
 

1.

 Woda

 

1,46

 

1,56

 

106,8

 

2.

 

Ścieki

 

2,53

 

2,79

 

110,3

            W roku 2008 znacząco wzrosła sprzedaż na pozostałej działalności Spółki tj.  usługach  budowlanych, eksploatacji i zarządzanie wodociągami i kanalizacją na obszarze gminy Mrągowo. W stosunku do roku 2007 wzrost sprzedaży wyniósł 10,3%. Podobnie jak w latach poprzednich, działalność dodatkowa realizowana była z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co pozwoliło zmniejszyć koszty (głównie płac) na działalności podstawowej.

         W 2008 roku na działalności dodatkowej Spółka uzyskała przychód w wysokości 1.594 tys. złotych, co przy kosztach 1.322 tys. złotych dało zysk w wysokości   272 tys. zł.

W roku 2008 obowiązywały stawki opłat za wodę i ścieki oraz stawki opłaty stałej zatwierdzone Uchwała Nr.XVI/2/2007 Rady Miejskiej w Mrągowie Mrągowie dnia  29.11.2007r.

Stawki opłat za wodę i ścieki były jednakowe dla wszystkich grup odbiorców usług i wynosiły:

 – dostawa wody  –   1,47 zł za  1m3,

 – odbiór ścieków –   2,70 zł za  1m3

Powyższe stawki zawierają podatek VAT w wysokości 7%.

Nowe stawki opłat obowiązywały od 01.01.2008r.

W roku 2008 Spółka spłaciła ostatnią transzę kredytu  inwestycyjnego na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Koszt obsługi kredytu inwestycyjnego  wraz z odsetkami wyniósł 3.115,87 zł.. W 2008 roku kwota naliczonych odsetek od nieterminowo realizowanych należności  wyniosła 3.134,58 zł.

Z lokat krótkoterminowych w Banku Millennium Spółka uzyskała przychód w wysokości 14.684,23 zł.

Na koniec roku 2008 Spółka nie posiadała należności przedawnionych. Największe zaległości płatnicze wobec Spółki na dzień 31-12-2008  posiadał Szpital Powiatowy w Mrągowie. Zadłużenie Szpitala Powiatowego wynosiło 7.996,08 zł i w porównaniu do końca roku 2007, w roku 2008 zmniejszyło się o 14.149,71.zł.

 1. Wskaźniki efektywności działalności i finansowe

Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2008 rok charakteryzują poniższe dane i wskaźniki.

Lp. Treść Jednostka miary Rok

2007

Rok

2008

Zmiany

 

 

Wskaźniki rentowności

       
1. Zyskowność sprzedaży

(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)

% 3,84 4,03 +0,19
2. Zyskowność kapitałów

(zysk netto: kapitał podstawowy)

% 2,46 2,42 -0,04
3. Zyskowność majątku

(zysk netto: aktywa)

% 1,57 1,79 +0,22
  Bieżąca płynność finansowa        
4. Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe i zobowiązania)

wielokrotność 2,96 4,94 +1,98
5. Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi

(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)

% 92,31 198,6 +106,29
6. Cykl inkasa należności

(należność x 365 : przychody)

dni 58 36 -22
7. Szybkość spłaty zobowiązań

(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

x 365 : koszty)

dni 8 9 +1
 

Wskaźniki obsługi zadłużenia

       
8. Ogólny poziom zadłużenia

(zobowiązania : aktywa)

% 3,88 2,01 -1,87
9. Pokrycie majątku kapitałami własnymi

(kapitały własne : majątek ogółem)

% 85,75 87,94 +2,19
10. Relacja zobowiązań do kapitałów

(zobowiązania : kapitał własny)

wielokrotność 0,05 0,02 -0,03
11. Trwałość struktury majątku

(majątek trwały : aktywa ogółem)

% 88,53 90,09 +1,58
12. Efektywność kosztów pracy

(przychody : wynagrodzenia)

tys. zł 2,98 3,04 +0,06
13. Poziom efektywności gospodarowania

(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)

tys. zł 88,60 95,58 +6,98

        Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki za rok 2008.

         Zyskowność sprzedaży, która wykazuje efekty sprzedaży i koszty wytworzenia wzrosła o 0,19 %. Jest to wynik wzrostu sprzedaży usług o 366 tys. zł. – to jest o 7,0% w stosunku do 2007r. przy wzroście kosztów o 9,1%.

W porównani do roku 2007 nastąpiła poprawa zyskowności kapitału i majątku Spółki. Efektywność wykorzystania kapitału utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast zyskowność wzrosła o 0,22%.

         W roku 2008 windykacja należności wzrosła o 22 dni, natomiast  o 1 dzień zmniejszyła się szybkość spłaty zobowiązań.

Wyposażenie Spółki w środki pieniężne uległo znacznej poprawie o czym świadczy wzrost wskaźnika „pokrycia zobowiązań środkami pieniężnymi”.

         Wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki spadł o 1,87% co oznacza, że udział w finansowaniu aktywów Spółki przez kapitał obcy został zmniejszony.

         Wzrost wskaźnika trwałości struktury majątku o 1,58% oznacza, że majątek obrotowy wzrasta wolniej od majątku trwałego.

         W roku 2008 efektywność kosztów pracy utrzymuje się na poziomie roku 2007, natomiast o 6,98% wzrósł poziom efektywności gospodarowania co oznacza, że

wzrost sprzedaży został zrealizowany przy utrzymanym na poziomie roku 2007 zatrudnieniu.

Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2008 Zarząd Spółki stwierdza, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenie dla jej funkcjonowania.

 1. Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.

Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2007 inwestycji wynosi – 750.590,69 zł., z tego. Wszystkie inwestycje zrealizowane zostały ze środków własnych.

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 4.

Nakłady finansowe poniesione na remonty w 2008 r. wyniosły około  190,0 tys. zł .

Do najważniejszych prac remontowych należy zaliczyć:

–     remonty sieci kanalizacyjnej, w tym włazów studziennych –  koszt ok.  25,0 tys. zł,

–     wymiana wodomierzy – 435 szt.- koszt ok. 36,0 tys. zł,

–     remonty sieci wodociągowych – koszt ok. 20,0 tys. zł,

–     remonty instalacji elektrycznych oraz wykonanie pomiarów eksploatacyjnych          w obiektach ZWiK – koszt ok. 25,0 tys. zł,

–     remonty hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej – koszt. 18,0 tys. zł,

–     remonty pomp i urządzeń technologicznych – koszt 30,0 tys. zł,

–     remonty pokryć dachowych   – koszt ok. 6,0 tys. zł,

–     remont i naprawa środków transportowych – koszt ok. 20,0 tys.zł.

         W 2008r. usunięto 144 awarie na sieci kanalizacyjnej i 29 awarii na sieci wodociągowej. Ogółem ilość awarii spadła w stosunku do roku 2007 o 4 szt.

      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

 1. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

Na dzień 01 stycznia 2008r  Spółka zatrudniała – 61 osoby.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2008 wynosił 61 osoby.

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2007-2008 przedstawia tabela.

Lp. Wyszczególnienie 2007r. 2008r. 4:3
  Grup zatrudnienia etaty Etaty (%)
1 2 3 4 5
1  Stanowiska

nierobotnicze

11,0 11,0                  0,00
2  Stanowiska

robotnicze

45,25

 

45,29

 

wzrost

0,08

3  Zarząd 1,00 1,00 0,0
   

OGÓŁEM

 

57,25

 

57,29

Wzrost

0,06

W roku 2008 średnia płaca  bez odpraw i nagród jubileuszowych wzrosła w stosunku do roku 2007 o 8,4 % i wyniosła 2.647,80 zł.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem odpraw i nagród jubileuszowych wyniosło 2680,10 zł. Co daje wzrost o 7,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2007.

Ogółem fundusz wynagrodzeń w 2008r. w stosunku do roku 2007 wzrósł o 145,5 tys. zł.

Wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w 2008 roku w stosunku do planu  oraz do wykonania w roku 2007 przedstawia załącznik nr 3.

 1. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.

 1. Awarie.

W roku 2008 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.

 1. Wypadki.

W 2008r. nie miały miejsca poważne wypadki przy pracy na terenie zakładu .

 1. Kary.

     W roku 2008 Spółka nie płaciła kar.

 1. Kontrole.

W roku 2008 Spółka kontrolowana była przez następujące instytucje kontrolne:   Urząd Skarbowy w Kętrzynie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną

w Olsztynie. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień w funkcjonowaniu Spółki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej miejską siecią wodociągową mieszkańcom miasta. W roku 2008 pobrano i zbadano 30 prób wody pod względem bakteriologicznym i 31 pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

 1. Inne

Z dniem 01.01.2009r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:

 w mieście Mrągowo – 9,1 %,

– w gminie Mrągowo – 4,8 %.

W roku 2008 Spółka dokonała odbioru 60 przyłączy wodociągowych i 31 przyłączy kanalizacji sanitarnej.

         W roku 2008 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

Mrągowo dnia  11.02.2009 roku                                               Dyrektor Zarządu Spółki

                                                                                               mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski