Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2009

Sprawozdanie Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Mrągowie

z działalności za 2009 rok

                                                             MRĄGOWO 2010

 1. Charakterystyka jednostki
 2. Nazwa:

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Siedziba:

         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

 1. Forma prawna:

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

 1. Wysokość kapitału zakładowego:

         13.182.000,00 złotych

         Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

 1. Wysokość kapitału zapasowego:

         1.725.490,13 złotych

         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2008.

 1. Przedmiot działalności:
 2. a)produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
 3. b)eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
 4. c)eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
 5. d)odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
 6. e)konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
 7. f)wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 8. g)świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. h)uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
 10. i)działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
 11. j)gospodarka leśna,
 12. k)szkółkarstwo leśne.
 13. Data rozpoczęcia działalności:

          01 lipca 1996 rok

 1. Skład Zarządu Spółki:

         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

 1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–            na dzień 01-01-2009r.        – 14.095.109,92 zł

–            na dzień 31-12-2009r.        – 18.496.749,40 zł

Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:

 1. Ze zmniejszenia ich wartości  o kwotę 48.332,32 zł w tym:

– likwidacji nie umorzonych środków trwałych  – o kwotę – 11.534,16 zł,

         – umorzenia zlikwidowanego środka trwałego – o kwotę    –  36.798,16 zł.

 1. Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  – 4.449.971,80 zł

      w tym:

 1. a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości  242,38 zł,

          w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej    –  186.695,54  zł

– urządzenia techniczne i maszyny                                     –      14.139,84 zł

– środki transportu                                                             –      11.407,00 zł

 1. b) przyjęcie na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 112.142,98 zł

         w skład, których wchodzą:

– urządzenia techniczne i maszyny                                     –       87.376,80 zł

        – środki transportu                                                                      –       17.003,25 zł

         – inne środki trwałe                                                               –        7.762,93 zł

 1. c) przyjęcie na stan środków przekazanych aportem o  wartości 4.123.000,00 zł

         w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej –    4.100.144,42 zł

– grunty                                                                          –         22.855,58 zł

       Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2009r. wynosiła

        14.360.317,03 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów            –       918.391,30 zł

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej –  11.864.509,80 zł

– urządzenia techniczne i maszyny                                  –  1.261.748,01 zł

– środki transportowe                                                      –      290.351,67 zł

– pozostałe środki trwałe                                                 –        25.316,25 zł

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 01 kwietnia 2009r. do umowy dzierżawy nr 25/1 z dnia 4 października 2001r. Spółka dzierżawi od Miasta Mrągowo sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne o wartości brutto 9.411,41 zł.

III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

 

Działalność Spółki za 2009r. zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 249.053,93 zł   w tym:

1. z działalności podstawowej, tj.:

sprzedaż wody i odbiór ścieków

 

strata 10.693,02 zł
2. z działalności dodatkowej, tj.:

– usługi budowlane i inne,

– eksploatacja wodociągów i kanalizacji

w gminie Mrągowo

 

 

zysk

zysk

 

 

130.764,47 zł

42.542,72 zł

3. z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej zysk 86.439,76 zł

Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 59.748,00  złotych, zysk netto wyniósł – 189.305,93 zł.

Jak wynika z załącznika nr 1 (Zestawienie planowanych oraz wykonanych kosztów i sprzedaży za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r) plan na rok 2009 zakładał stratę na działalności podstawowej w wysokości 76 tys. zł. oraz zysk na pozostałej działalności w wysokości 123 tys. zł., łącznie planowany wynik finansowy na rok 2009 wynosił 47 tys. zł. Znacznie wyższy zysk został osiągnięty dzięki uzyskanym oszczędnościom w kosztach działalności (materiały i remonty) oraz wyższym od planowanych przychodom (przyjęcie ścieków).

W stosunku do roku 2008 koszty dostawy wody i odbioru ścieków wzrosły odpowiednio o 10,4% i 8,8%, w tym:

 • koszty opłat za korzystanie ze środowiska wzrosły o:

        – 10,0% – zaopatrzenie w wodę,

        – 35,3% – odbiór i oczyszczanie ścieków.

 • koszty energii elektrycznej wzrosły o:

         -33,3% – zaopatrzenie w wodę,

         -28,2% – odbiór i oczyszczanie ścieków.

Zestawienie porównawcze wykonanych kosztów i sprzedaży za 12 miesięcy roku 2008 i 2009r  przedstawia załącznik nr. 2.

Jednostkowy koszt produkcji wody i odbioru ścieków w latach 2008 i 2009 kształtowały się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2008r. 2009r.  4:3

%

1 2 3 4 5
 

1.

 Woda

 

1,56

 

1,71

 

109,6

 

2.

 

Ścieki

 

2,79

 

3,13

 

112,2

W roku 2009 w porównaniu do roku 2008 sprzedaż wody wzrosła o 0,9 %, natomiast sprzedaż ścieków spadła o 3,1 %.

Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2009 do roku 2008 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

 

Woda

ścieki

Lp Kategoria

odbiorcy

2008r.

m3

%

w 100

2009r.

m3

%

w 100

%

05:03

2008r

m3

%

w 100

2009r.

m3

%

100

%

10:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Gospodarstwa domowe 732.508 76,34 746.896 77,14 101,96 697.830 72,58 678.058 72,76 97,17
2. Pozostali 226.994 23,66 221.318 22,86 97,49 263.539 27,42 253.911 27,24 96,34
  Razem: 959.502 100 968.214 100 101,91 961.369

 

100 931.969 100 96,90

 

Kalkulowany na rok 2009 wzrost sprzedaży wody o 4,0% oraz ścieków o 2,0% w stosunku do sprzedaży w roku 2008 nie został osiągnięty. Przyczyną było wycofanie się Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” ze sprzedaży sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zaopatrujących w wodę oraz odprowadzających ścieki z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Leśna Droga.

            W roku 2009 sprzedaż na pozostałej działalności Spółki spadła w stosunku do roku 2008 o 5,1 %. Podobnie jak w latach poprzednich, działalność dodatkowa realizowana była z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co pozwoliło zmniejszyć koszty (głównie płac i kosztów ogólnych) na działalności podstawowej.

W 2009 roku na działalności dodatkowej Spółka uzyskała przychód w wysokości 1.516 tys. złotych, co przy kosztach 1.342 tys. złotych dało zysk w wysokości   174 tys. zł.

W roku 2009 obowiązywały stawki opłat za wodę i ścieki oraz stawki opłaty stałej zatwierdzone Postanowieniem Burmistrza Miasta Mrągowa z dnia 03 listopada 2008r. na podst. Art. 24 ust. 4 z dnia 7 czerwca 2001r.

Stawki opłat za wodę i ścieki były jednakowe dla wszystkich grup odbiorców usług i wynosiły:

 – dostawa wody  –   1,55 zł za  1m3,

 – odbiór ścieków –   3,00 zł za  1m3

Powyższe stawki zawierają podatek VAT w wysokości 7%.

Nowe stawki opłat obowiązywały od 01.01.2009r.

W czerwcu 2009 roku Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji pod nazwą: „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody”, w kwocie  600tys. zł. Okres spłaty kredytu wynosi 66 miesięcy tj. do 30.11.2014r.

 W 2009 roku kwota naliczonych odsetek od nieterminowo realizowanych należności  wyniosła 4.267,06 zł.

Z lokat krótkoterminowych w Banku Millennium Spółka uzyskała przychód w wysokości 13.106,43 zł.

 1. Wskaźniki efektywności działalności i finansowe

Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2009 rok charakteryzują poniższe dane i wskaźniki.

Lp. Treść Jednostka miary Rok

2008

Rok

2009

Zmiany

 

 

Wskaźniki rentowności

       
1. Zyskowność sprzedaży

(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)

% 4,03 3,22 -0,81
2. Zyskowność kapitałów

(zysk netto: kapitał podstawowy)

% 2,42 1,44 -0,98
3. Zyskowność majątku

(zysk netto: aktywa)

% 1,79 1,10 -0,69
  Bieżąca płynność finansowa        
4. Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe i zobowiązania)

wielokrotność 4,94 2,30 -2,64
5. Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi

(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)

% 198,6 59,5 -139,1
6. Cykl inkasa należności

(należność x 365 : przychody)

dni 36 36 0
7. Szybkość spłaty zobowiązań

(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług

x 365 : koszty)

dni 9 14 +5
 

Wskaźniki obsługi zadłużenia

       
8. Ogólny poziom zadłużenia

(zobowiązania : aktywa)

% 2,01 5,42 +3,41
9. Pokrycie majątku kapitałami własnymi

(kapitały własne : majątek ogółem)

% 87,94 87,98 +0,04
10. Relacja zobowiązań do kapitałów

(zobowiązania : kapitał własny)

wielokrotność 0,02 0,06 +0,04
11. Trwałość struktury majątku

(majątek trwały : aktywa ogółem)

% 90,09 93,91 +3,82
12. Efektywność kosztów pracy

(przychody : wynagrodzenia)

tys. zł 3,04 3,08 +0,04
13. Poziom efektywności gospodarowania

(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)

tys. zł 95,58 101,2 +5,59

Pomimo, że wskaźniki określające rentowność Spółki, z powodu mniejszego zysku oraz wzrostu kapitału zakładowego uległy w stosunku do roku 2008 niewielkiemu pogorszeniu, to jednak pozostałe wskaźniki świadczą o dobrej kondycji finansowej i gospodarczej Spółki oraz o braku zagrożeń ekonomicznych w jej funkcjonowaniu.

Dla przykładu, wskaźnik płynności finansowej wskazuje, że wartość majątku obrotowego dwukrotnie przewyższała w roku 2009 wartość bieżących zobowiązań.

Wskaźnik płynności bieżącej kształtuje się powyżej poziomu uważanego za właściwy i wynosi 2,3 ( wielkość pożądana 1,8-2,0).

W roku 2009 czas rozliczenia należności utrzymał się na takim samym poziomie jak w roku 2008 i wynosi 36 dni.

Czas spłaty zobowiązań wydłużył się o 5 dni, jednak nie zagraża niewypłacalności Spółki.

W roku 2009 efektywność kosztów pracy utrzymała się na poziomie roku 2008, natomiast o 5,59 % wzrósł poziom efektywności gospodarowania co oznacza, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy wzroście o 1,4 % zatrudnienia w porównaniu do roku 2008.

Poziom zaangażowania kapitałów własnych gwarantuje stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątkiem.

 1. Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.

Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2009 inwestycji wynosi – 1.633.357,39 zł.. Inwestycje zrealizowane zostały ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 600 tys. zł.

Wartość zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2009 kształtowała się następująco:

 

L.p.

 

Rok

Wartość zrealizowanych inwestycji w tys. zł.
środki własne Inne
 

1.

 

2007

 

455,4

 

1465,6

 

2.

 

2008

 

750,6

 

0,0

 

3.

 

2009

 

1033,4

 

600,0

Z powyższej tabeli wynika, że wartość środków własnych wydatkowanych na inwestycje stale wzrasta, a w roku 2009 osiągnęła rekordowy poziom ponad 1 miliona złotych przy naliczonej amortyzacji w wysokości 678 tys. zł.

Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 3.

Nakłady finansowe poniesione na remonty w 2009 r. wyniosły około  172,0 tys. zł .

Do najważniejszych prac remontowych należy zaliczyć:

–     remonty sieci kanalizacyjnej, w tym włazów studziennych –  koszt ok.  22,0 tys. zł,

–     wymiana wodomierzy – 226 szt.- koszt ok. 36,0 tys. zł,

–     remonty sieci wodociągowych – koszt ok. 25,0 tys. zł,

–     remonty instalacji elektrycznych oraz wykonanie pomiarów eksploatacyjnych          w obiektach ZWiK – koszt ok. 19,0 tys. zł,

–     remonty hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej – koszt. 20,0 tys. zł,

–     remonty pomp i urządzeń technologicznych – koszt 25,0 tys. zł,

–     remont i naprawa środków transportowych – koszt ok. 25,0 tys. zł.

         W 2009r. usunięto 134 awarii na miejskiej sieci kanalizacyjnej i 25 awarii na miejskiej sieci wodociągowej. Ogółem ilość awarii zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 14 szt.

      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

 1. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

Na dzień 01 stycznia 2009r  Spółka zatrudniała – 61 osoby.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2009 wynosił 62 osoby.

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2008-2009 przedstawia tabela.

Lp. Wyszczególnienie 2008r. 2009r. 4:3
  Grup zatrudnienia Etaty Etaty (%)
1 2 3 4 5
1  Stanowiska

nierobotnicze

11,0 10,9                  spadek

0,01

2  Stanowiska

robotnicze

45,29

 

46,20

 

Wzrost

0,2

3  Zarząd 1,00 1,00 0,0
   

OGÓŁEM

 

57,29

 

58,10

Wzrost

0,14

W roku 2009 średnia płaca  bez odpraw i nagród jubileuszowych wzrosła w stosunku do roku 2008 o 8,1 % i wyniosła 2.862,60 zł.

        Przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem odpraw i nagród jubileuszowych i bezosobowego funduszu płac  wyniosło 2.932,70 zł. Co daje wzrost o 8,4 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2008. Wzrost przeciętne wynagrodzenie pracowników w Spółce nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. u. z 1995r. nr 1, poz. 2, z póżn. zm) w wysokości 8,5 %

Ogółem fundusz wynagrodzeń w 2009r. w stosunku do roku 2008 wzrósł o 184,8 tys. zł.

Wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w 2009 roku w stosunku do planu  oraz do wykonania w roku 2008 przedstawia załącznik nr 4.

 1. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.

 1. Awarie.

W roku 2009 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.

 1. Wypadki.

W 2009r. nie miały miejsca poważne wypadki przy pracy na terenie zakładu .

 1. Kary.

     W roku 2009 Spółka nie płaciła kar.

 1. Kontrole.

W roku 2009 Spółka kontrolowana była przez następujące instytucje kontrolne:    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Olsztynie. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień w funkcjonowaniu Spółki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej miejską siecią wodociągową mieszkańcom miasta. W roku 2009 pobrano i zbadano 22 prób wody pod względem bakteriologicznym i 28 pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

 1. Inne

Z dniem 01.01.2009r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:

 w mieście Mrągowo – 16,04 %,

– w gminie Mrągowo – 11,90 %.

W roku 2009 Spółka dokonała odbioru 26 przyłączy wodociągowych i 23 przyłączy kanalizacji sanitarnej.

         W roku 2009 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

Mrągowo dnia  10.02.2010 roku                                               Dyrektor Zarządu Spółki

                                                                                                mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski