Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2010r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody 
z ujęć wody w Gminie Mrągowo  w  2010r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417)
Barwa
mgPt/dm3
15 +/-5
Akceptowalny***
Mętność
NTU
0,95  +/-0,19
1***
pH
7,2 +/-0,1
6,5-9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cmγ25
449 +/-8
2500
Zapach
z1R-bez
nieprawidłowych zmian
Akceptowalny***
Smak
z0-bez
nieprawidłowych zmian
Akceptowalny***
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
0,05+/-0,01
0,50
Azotany
mg NO3/dm3
 1,44+/- 0,17
50
Azotyny
mg NO2/dm3
po (<0,007)
0,50
Mangan
µg/dm3
 29+/-4
50
Żelazo
µg/dm3
103
200
Fluorki
mgF/dm3
0,31+/-0,07
1,50
Indeks nadmanganowy
(utlenialność)
mgO2/dm3
1,9+/-0,4
5,0
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Liczba bakterii grupy coli
termotoleranyjnych i
Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
Liczba paciorkowców kałowych
jtk/100ml
0
0
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski