Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2016 r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015
(Dz.U.2015,
poz.1989)
Barwa
mgPt/dm3
5
akceptowalny***
Mętność
 NTU (FNU)
0,41
1***
pH
7,5
6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C
µS/cm
653
2500
Zapach
akceptowalny
akceptowalny***
Smak
akceptowalny
akceptowalny***
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
0,06
0,50
Twardość ogólna
mgCaCO3/dm3
333
60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
*** akceptowalny przez konsumentów

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski