Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2015 r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w
RMZ z dn.29.03.2007 
(Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa
mgPt/dm3
5
akceptowalny***
Mętność
 NTU (FNU)
0,35
1***
pH
7,6
6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C
µS/cm
635
2500
Zapach
akceptowalny
akceptowalny***
Smak
akceptowalny
akceptowalny***
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
0,09
0,50
Twardość ogólna
mgCaCO3/dm3
323
60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
*** akceptowalny przez konsumentów
i bez           
nieprawidłowych zmian

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski