Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2010r

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2010r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417)
Barwa
mgPt/dm3
10 +/-5
Akceptowalny***
Mętność
NTU
0,85 +/-0,17
1***
pH
7,2 +/-0,1
6,5-9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cmγ25
540 +/-10
2500
Zapach
z1R-bez
nieprawidłowych zmian
Akceptowalny***
Smak
z0-bez
nieprawidłowych zmian
Akceptowalny***
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
0,11 +/-0,02
0,50
Azotany
mg NO3/dm3
1,26 +/-0,15
50
Azotyny
mg NO2/dm3
po (<0,007)
0,50
Mangan
μg/dm3
poniżej granicy oznaczalności
(<25)
50
Żelazo
μg/dm3
52 +/-5
200
Twardość
mgCaCO3/dm3
345
60-500
Fluorki
mgF/dm3
0,29 +/-0,06
1,5
Indeks nadmanganowy
(utlenialność)
mgO2/dm3
0,7+/-0,1
5
Ołów
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,025
Kadm
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,005
Chrom
mg/dm3
nie wykrywalny
0,050
Arsen
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,01
Miedź
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
2
Nikiel
mg/dm3
nie wykrywalny
0,02
Sód
mg/dm3
9,15
200
Rtęć
mg/dm3
nie wykrywalny
0,001
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Liczba bakterii grupy
Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
Liczba paciorkowców kałowych
jtk/100ml
0
0
***akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski