Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 412.000  EURO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A . tel. 0-89/742-61-11
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”.

I.           Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 412.000  euro

II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.zwik.mragowo.pl od momentu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.       Przedmiot i Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Kod CPV – 45232430 –roboty w zakresie uzdatniania wody
 Roboty budowlane wykonać zgodnie z:
1.      Projektem:
„Projekt prac geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie” opracowanym przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe GEOPROJEKT  Sp. z o.o. ul.Mickiewicza 17/6, 10-509 Olsztyn, hydrogeolog inż. Stanisław Błażewicz (wrzesień 2008 r.)

Zakres rzeczowy zamówienia

A.    Roboty Budowlane:
–         wg „Projektu prac geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 2A na miejskim ujęciu wody „Sołtysko” w Mrągowie”:
–         wykonanie odwiertu do głębokości 120m:
·        do głębokości 40m-rury wiertnicze stalowe Ø20”-do usunięcia,
·        od 40m do 88m-rury wiertnicze stalowe Ø18”-do pozostawienia w otworze,
·        od 88m do 120m- rury wiertnicze stalowe Ø16”-do usunięcia
–     rury wiertnicze stalowe powinny być nowe wyprodukowane w 2010r.
–         zafiltrowanie otworu wraz z materiałami (rura nadfiltrowa L=23mb i podfiltrowa L=4mb z
       PVC SBF-K DN200, filtr L=10mb z PVC SBF-K DN200 h=0,75mm)
–         pompowania w zakresie przewidzianym w projekcie prac geologicznych,
–         wykonanie fizykochemicznych i bakteriologicznych badań wody,
–         pomiary geodezyjne według zakresu określonego w projekcie,
–     dozór geologiczny robót.

IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V. Wymagany termin wykonania do 30.05.2011r.
1.        Rozpoczęcie – niezwłocznie od podpisania umowy
2.       Zakończenie – do 30.05.2011r.
VI. Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
5.        Dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
6.        Wykonywali roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.
7.        Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
8.        Nie zalegają z wpłatami na podatki, opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne.
9.        Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców.
10.     Przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia.
Dokumenty które należy złożyć:
Lp.
Warunek                d            Warunek do spełnienia przez wykonawcę
Numer z                        Numer  załącznika
     Uwagi
1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1 do oferty.
2.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy.
Punkt 6 formularza ofertowego
3.
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty.
jeżeli dotyczy
4.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 3 do oferty.
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia ofert
5.
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum dwie referencje).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 4 do oferty.
6.
Wykaz osób (kierownictwa) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty.
7.
Sposób ustalenia ceny – kosztorys ofertowy wg przedmiaru robót.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 6 do oferty.
8.
Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego do rozliczenia ewentualnych prac  dodatkowych.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 7 do oferty.
9.
Polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 8 do oferty.
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 14.10.2010 r. do godziny 10:30.
X. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,  ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Mistrza Gospodarki Wodociągowej mgr inż.Pawła Stefanowicza,  tel. 089-742-61-11 pok. 7. Informacje będą udzielane w dniach pracy Zakładu od godz. 8:00 do 15:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr3/ZWiK/2010 będzie można uzyskać w pok. 7.
XII. Otwarcie ofert   
Nastąpi w ZWiK Sp. z o.o., 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A  w pokoju nr 7 w dniu 14.10.2010 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
         Ogłoszenie w dniu 28.09.2010 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
          Wywieszono dnia: 28.09.2010 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:           14.10.2010 r.                                                                                                                
 Mrągowo, 28.09.2010 r.
Załączniki:
3.  Dokumentacja projektowa

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski