OFERTA BADANIA BILANSU

OFERTA BADANIA BILANSU
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
zaprasza zainteresowanych do składania ofert na
badanie bilansu finansowego Spółki za 2010 r.
            Zainteresowani proszeni są o składanie kart informacyjnych badania bilansu do dnia 25.10.2010r. Natomiast złożenie pisemnych ofert wyłącznie w zamkniętych kopertach w terminie do 31.10.2010r. do sekretariatu Spółki lub drogą pocztową na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Osiedle Mazurskie 1A
11-700 Mrągowo
z dopiskiem: „Oferta na badanie bilansu”
Oferta powinna zawierać:
– cenę oraz termin wykonania badania,
– charakterystykę prawną oferenta ( nazwę i siedzibę),
– aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny
  oferenta,
– uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o
  rachunkowości,
– listę osób które przeprowadzą badanie.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski