Przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w roku 2011„

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 412.000  EURO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
Tel. (89)742 6111, (89) 741 8621
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w roku 2011„

I.           Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 412.000  euro

II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.zwik.mragowo.pl od momentu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.       Przedmiot i Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Kod CPV –    90513600-2   usługi usuwania osadów
                      90513700-3   usługi transportu osadów
                      90513800-4   usługi obróbki osadów
1.       wywóz i zagospodarowanie osadu  ściekowego  odwodnionego na prasie filtracyjnej  zgromadzonego na składowisku osadu o uwodnieniu ok. 85 % z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa  w ilości do 5 000 Mg (kod odpadu 19 08 05).
Osad powinien być zagospodarowany rolniczo, przyrodniczo, składowany na wysypisku lub spalany w spalarniach zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca przedstawi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Mrągowie własne wyniki badań gleby, dawkę osadu oraz miejsce stosowania i inne dane wynikające z przepisów przed przekazaniem osadu do wykorzystania rolniczego (właścicielowi nieruchomości, dzierżawcy itp.) zgodnie z rozporządzeniem właściwego do spraw środowiska ministra.
Za transport i zagospodarowanie osadu ściekowego odebranego z ZWiK Sp. z o.o.  odpowiada Wykonawca.
Odbiór i transport osadu odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym do tego rodzaju ładunków.
Wywóz osadu może odbywać się w sposób cykliczny pod warunkiem zapewnienia na terenie składowiska osadu wolnego miejsca na przetrzymanie 3- miesięcznej produkcji osadu ściekowego.
Do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U. 2001 Nr 62, poz.628, z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych Dz.U. 2010 Nr 137 , poz. 924 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2008 Nr 25, poz.150.
VI.  Warunki udziału w postępowaniu i  sposobu dokonywania oceny ich spełniania
        
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:
     
1)          posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2)          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3)          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)          nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5)          dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
              6)     posiadają zezwolenie na zbieranie, zagospodarowanie i transport osadu ściekowego
7)        przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia,
8)        wykonywali roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia,
9)        podczas realizacji robót będą stosowali się do wymogów ochrony środowiska, w zakresie       bhp i ochrony przeciwpożarowej
10)     są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
11)     nie zalegają z wpłatami na podatki, opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne,
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych
(przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie  10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokumenty które należy złożyć:
                                  Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą
                                  „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
Lp
                                                      Warunek do spełnienia przez wykonawcę
                                                        Numer załącznika
     Uwagi
1.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy
Punkt 6 formularza ofertowego
2.
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty
jeżeli dotyczy
3.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 2 do oferty
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia ofert
4.
Wykaz osób (kierownictwa) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 3 do oferty
5.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego , oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne ,lub zaświadczęń ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 4 do oferty
wystawiony nie wcześniej niż 3 m-cy przed terminem złożenia ofert
6.
Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ,że Wykonawca jest ubezpieczony
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty
7.
Decyzję , o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania i transportu odpadów , obejmująca swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 6 do oferty
8.
Decyzje , o której mowa w art.26 ust. 1 Ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów obejmująca swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 7 do oferty
9.
Wykaz sprzętu jaki użyje wykonawca do realizacji zamówienia
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 8 do oferty
10.
Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach usług , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania popartych referencjami
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 9 do oferty
11.
Oświadczenie o dokonanej wizji na terenie oczyszczalni ścieków i składowisku osadu
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 10 do oferty
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów każdy wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem   zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 04-10-2010 r. do godziny 10:30.
X.   Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Pan Andrzeja Strus  tel. 89 741 24 37 , 605 223 838. Informacje będą udzielane w dniach
      pracy ZWiK Sp. z o.o. od godz. 800 do 1400. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                         ZWiK Nr 2/2010 będzie można uzyskać w sekretariacie ZWiK
XII. Otwarcie ofert   
Nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo w dniu
04-10-2010 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
         Ogłoszenie w dniu 14-09-2010 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
          Wywieszono dnia: 14-09-2010 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:           04-10-2010 r.                                                                                                                
Mrągowo dnia , 14 wrzesień 2010 r.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski