Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2011 rok
MRĄGOWO 2012
I.        Charakterystyka jednostki
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.182.000,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         2.151.872,00 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2010.
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)    uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)     szkółkarstwo leśne.
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.      Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki                    
                                                                    
II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2011r.        – 20.597.528,95 zł
–            na dzień 31-12-2011r.        – 21.239.380,74 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zmniejszenia wartości w związku z :
a)      likwidacją umorzonego środka trwałego – 29.059,82 zł.
b)     sprzedażą umorzonych środków trwałych – 103.380,44 zł.
2.      Zwiększenia  wartości o  – 774.292,05 zł w związku z :
          a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  763.542,05 zł,
          w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
726.392,09 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
     16.168,96 zł
– środki transportowe
    20.981,00 zł
         
 b) przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 10.750zł,
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na     
     dzień 31-12-2011r. wynosiła  15.614.705,23 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
918.391,30 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
13.083.619,61 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.341.560,96 zł
– środki transportowe
217.229,25 zł
– pozostałe środki trwałe
16.958,89 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –        36.945,22 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2011 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2011r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 146.096,19 zł    w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
strata
75.050,89 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
zysk
zysk
112.042,40 zł
5.691,97 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
103.412,71 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 44.401,00  złotych, zysk netto wyniósł – 101.695,19 zł.
Za 2011 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie. 6.942.752,11 zł, co stanowi    93,7 % planu. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 4.948.146,78 zł, co stanowi 71,3 % całości przychodów.
W roku 2011 w porównaniu do roku 2010 sprzedaż wody wzrosła o 1,6 % w tym:
– na terenie miasta Mrągowo zużycie wody zmniejszyło się o 2,44%
– sprzedaż wody do gminy Mrągowo wzrosła o 31 %
Ilość odebranych cieków uległa zmniejszeniu o 3,7 % w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość ścieków zmalała o 2,8 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość ścieków zmalała o 9 %
Sprzedaż wody i odbiór ścieków w latach 1996-2011 w                                                         ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie
Niewątpliwie wpływ na takie ukształtowanie się sprzedaży miały warunki pogodowe (deszczowe i chłodne lato) w roku 2011. Wskazana tendencja jest zgodna, co do wielkości i tempa, z tendencjami krajowymi.
Wielkość dostarczanej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez odbiorców usług. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie odbiorców zostało pokryte i nie rośnie ich ilość.
Podstawowe przyczyny spadku zużycia wody w gospodarstwach domowych to:
– wzrost świadomości ekonomicznej mieszkańców;
– osiągniecie wysokiego stopnia opomiarowania indywidualnych odbiorców;
– dobre jakościowo i nowoczesne materiały instalacyjne i urządzenia ograniczające straty wody w instalacjach domowych.
Aby osiągnąć wzrost sprzedaży wody Spółka prowadzi działania mające na celu  pozyskanie nowych odbiorców zaopatrywanych wcześniej z własnych ujęć wody – głównie gminnych. W roku 2010 sprzedano dla Gminy Mrągowo 158.561 m3 wody tj.       o 37.556 m3 więcej niż w roku 2010. Wzrost ten jest efektem podłączenia do sieci miejskiej wsi Marcinkowo i Bagienice gdzie sprzedano w roku 2011 – 119 tys. m3 wody, tj. o 51 tys. m3 więcej jak w roku 2010.
  Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2011 do roku 2010 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

Woda

ścieki

Lp.
Kategoria
odbiorcy
2010r.
m3
%
w 100
2011r.
m3
%
w 100
%
05:03
2010r
m3
%
w 100
2011r.
m3
%
100
%
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
775.450
78,03
796.022
78,81
102,65
670.659
72,52
654.330
73,46
97,56
2.
Pozostali
218.359
21,97
213.986
21,19
98,00
254.187
27,48
236.340
26,54
92,98
Razem:
993.809
100
1.010.008
100
101,63
924.846
100
890.670
100
96,00
                           
       Przychody z działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność   w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2010 o 5,0% i wyniosły 1.832.477,37 zł, co stanowi 26,9 % całości przychodów Spółki.
Działalność ta realizowana była bez podnoszenia kosztów stałych Spółki – z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżyło koszty działalności podstawowej.
Inne źródła przychodów to:
– pozostałe przychody operacyjne  – 151.664,51 tys. zł (2,2 % całości przychodów )
– przychody finansowe  – 10.463,45 tys. zł (0,2 % całości przychodów )
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych (88.756,08 zł ) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz z Państwowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy.  
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 5.858,53 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 4.604,92 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2011 roku wyniosły 6.754 tys. zł i w stosunku do roku 2010 wzrosły  o 4,4 % tj. o 285 tys. zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 71 tys. zł,
·         koszty materiałów, usług obcych i energii wzrosły o 51 tys. zł.
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 157 tys. zł.
·         koszty pozostałe zmniejszyły się o 17 tys. zł.
·         podatki i opłaty wzrosły  o 23 tys. zł.
Przeważająca część kosztów związana jest bezpośrednią z działalnością podstawową Spółki tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2011 wynosiła  
5023 tys. zł co stanowi 74 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2010                 o 255 tys. zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 79 tys. zł,
·         koszty materiałów, usług obcych i energii wzrosły o 35 tys. zł
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 101 tys. zł,
·         koszty pozostałe wzrosły o 20 tys. zł,
·         podatki i opłaty wzrosły o 20 tys. zł.
Wzrost kosztów amortyzacji związany jest z przyjęciem na stan inwestycji własnych, w tym zakończonej we wrześniu 2010 roku inwestycji pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” o wartości 1.343.299,37 złotych.
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” wyniosły w 2011 roku 27.619,01 złotych.
Jednostkowy koszt sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach 2010 i 2011 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2010r.
2011r.
 4:3
 %
1
2
3
4
5
1.

 Woda

1,98
2,05
115,8
2.
 Ścieki
3,50
3,73
111,8
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.714 tys. zł i stanowiły 26,5 % całości kosztów.
IV.     Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki
     
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2011 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp.
Treść
Jednostka miary
Rok
2010
Rok
2011
Zmiany

Wskaźniki rentowności

1.
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
4,17
1,50
-2,67
2.
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
2,14
0,77
-1,37
3.
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)
%
1,63
0,60
-1,03
Bieżąca płynność finansowa
4.
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
1,91
1,79
-0,12
5.
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
67,4
32,4
-35,0
6.
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
31
34
+3
7.
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług
 x 365 : koszty)
dni
17
16
-1

Wskaźniki obsługi zadłużenia

8.
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
5,27
4,42
-0,85
9.
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
88,58
89,84
+1,26
10.
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,06
0,03
    -0,03
11.
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
93,78
94,47
+0,69
12.
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,24
3,02
-0,22
13.
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
113,1
113,7
    +0,6
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki na podstawie przedstawionych wskaźników za rok 2011, należy stwierdzić, że pomimo spadku wartości większości wskaźników w stosunku do roku 2010, wartość żadnego z nich nie kształtuje się na poziomie, który wskazywałby na zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
W badanym okresie wskaźnik płynności bieżącej uzyskał wartość 1,8 ( wielkość pożądana 1,8 – 2,0) i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Wskaźnik ten wskazuje, że wartość majątku obrotowego blisko dwukrotnie przewyższa wartość bieżących zobowiązań.
Cykl płatności zobowiązań  z tytułu dostaw robót i usług skrócił się o 1 dzień w stosunku do wartości uzyskanej w roku 2010.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki (udział całości zobowiązań, czyli długoterminowych i krótkoterminowych w aktywach firmy ) zmalał o 0,85 %, z 5,27 % w roku 2010 do 4,42 % w roku 2011. Oznacza to, że Spółka zmniejszyła i tak relatywnie niski udział w finansowaniu aktywów Spółki przez kapitał obcy.
Wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 113,1 tys. zł w roku 2010 do 113,7 tys. zł w roku 2011 – wzrost o 0,6 tys. zł. Oznacza to, że  wzrost sprzedaży został zrealizowany przy spadku zatrudnienia w porównaniu do roku 2010.
V.     Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2011 inwestycji wynosi -807.080,74 złotych.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 276,7 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 519,6 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 10,8 tys. zł
W wyniku realizowanych inwestycji 18 zadań  o łącznej wartości 763,7 tys. zł. zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2012 roku.
Zakończone w roku 2011 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– modernizacja ogrodzenie oczyszczalni ścieków – 17,4 tys.zł.
– przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w  ul.Mrongowiusza- Sołtyska – 14,4 tys. zł.
– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, Okulickiego – 10,4 tys. zł.
– modernizacja przepompowni ścieków „Na Ostrowiu” – 46,2 tys. zł.  
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego – 24,9 tys. zł.
– budowa garażu o konstrukcji stalowej na samochód asenizacyjny – 79,8 tys. zł.
– modernizacja przepompowni ścieków ul. Sołtyska – 30,4 tys. zł.
– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynkowej – 40,0 tys. zł.
– rozbudowa monitoringu terenu oczyszczalni ścieków – 7,9 tys. zł.
– zakup samochodu dostawczego Renault Kangoo – 11,6 tys. zł.
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– budowa wiaty magazynowej na materiały o konstrukcji stalowej– 99,6 tys. zł;
– budowa studni głębinowej nr 6  – 207,8 tys. zł;
– modernizacja ogrodzenia SUW  – 5,3 tys. zł;
– przebudowa sieci wodociągowej ul. Rynkowa- os. Parkowe – 79,1 tys. zł;
– przebudowa sieci wodociągowej ul. Roosvelta, Żeromskiego, Kościelna, Warszawska – 37,1 tys. zł; 
– zakup pompy do podnoszenia ciśnienia – 8,2 złotych.
– przyczepa do przewozu minikoparki  – 9,4 tys.zł.
3. Zakupy inwestycyjne.
 Wartość zrealizowanych zakupów za 2011 rok wyniosła 10,8 tys. zł, za kwotę tę
  zakupiono zagęszczarkę typu ciężkiego.
          W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych :
– usunięto 20 awarie sieci wodociągowych, z czego 15 to awarie sieci o przekroju 100  
   mm i powyżej,
– usunięto 5 awarii przyłączy wodociągowych do budynków,
– usprawniono 10 zasuw klinowych,
– wymieniono i zamontowano 10 obudów do zasuw,
– zamontowano dodatkowo 12 zasuw liniowych na sieci,
– usprawniono 6 nawiertek oraz wymieniono 5 nawiertek,  4szt. zasuw domowych,
– wymieniono i zamontowano 8 hydrantów ppoż.,
– planowo wymieniono 255 szt. wodomierzy,
 W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach kanalizacyjnych :  
– usunięto 323 awarii sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami
   stałymi ),
– usunięto 6 awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków,
– wyremontowano 15 rewizyjnych studni kanalizacyjnych,
– wymieniono i zamontowano 21 pokryw studni kanalizacyjnych,
– wyremontowano 3 szafy sterownicze przepompowni ścieków,
      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2011r Spółka zatrudniała – 63 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2011 wynosił – 59 osoby.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2010-2011 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2010r.
2011r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
11,0
11,00
              
                 0,0
2
 Stanowiska
 robotnicze
47,75
47,56
spadek
0,19
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
59,75
59,56
Spadek
0,19
W trakcie roku przyjęto do pracy jedna osobę, natomiast zwolniono z pracy czterech pracowników.
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 14 lat (na stanowiskach nierobotniczych 10 lat i na stanowiskach robotniczych 11 lat ). Średni wiek załogi wynosi 46 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy        z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (88 %).
W roku 2011 średnia płaca bez odpraw i nagród jubileuszowych wzrosła w stosunku do roku 2010 o 5,5 % i wyniosła 3.212,90 zł.
        Przeciętne wynagrodzenie pracowników z uwzględnieniem odpraw i nagród jubileuszowych i bezosobowego funduszu płac wyniosło 3.332,80 zł, co daje wzrost         o 7,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2010.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku został naliczony w wysokości 64 tys. zł. Dodatkowo fundusz uchwałą Zgromadzenia Wspólników został zasilony kwotą w wysokości 25 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2010.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
                
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków    w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodno prawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2007r. Znak: ROŚ 6213-12/06 obowiązującej do 31.12.2014 roku.
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2011 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 96,9 % ( wymagany decyzją 75 % )
  • BZT5 – procent redukcji –  99,6 % ( wymagany decyzją 90 %)
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,7 % ( wymagany decyzją 90 % )
  • Azot ogólny – procent redukcji – 91 % ( wymagany decyzją 80 % )
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 96 % ( wymagany decyzją 85 % )
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3.220 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2011 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 27,7 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2010 uległa obniżeniu o 4,0 tys. zł co jest spowodowane zmniejszoną ilością ładunku metali ciężkich w ściekach oczyszczonych.
W roku 2011 powstało w oczyszczalni 170 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odsączeniu na prasie wynosi 80,4 %.
Z ogólnej ilości osadów – 1.222 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi 33,66 tys. Mg s. m.
VIII. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.     Awarie.
W roku 2011 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.     Kontrole.
W roku 2011 Spółka kontrolowana była przez następujące instytucje kontrolne:    Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Mrągowie.
Przeprowadzone kontrole nie wnosiły zastrzeżeń do działalności Spółki.. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2011 pobrano i zbadano 20 prób wody pod względem bakteriologicznym   i 30 prób pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
6.  Inne.
Z dniem 01.01.2012r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.        o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
–  w mieście Mrągowo – 13,81 %,
–  w gminie Mrągowo –  19,23 %.
W roku 2011 Spółka dokonała odbioru 19 przyłączy wodociągowych i 21 przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Wydane zostały 39 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
         W roku 2011 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 08.02.2012 rok                    
                                                                                         Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                                     Mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski